Hotărârea nr. 86/2021

Hotărârea nr.86 – privind aprobarea duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.86 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23, înscris în C.F. nr. 109599 Brașov, nr. top 6550/2, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.562/3415/23.03.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.562/3415/23.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică prin care se propune aprobarea prelungirii duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23, înscris în C.F. nr. 109599 Brașov, nr. top 6550/2, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov;

Ținând cont de contractul de comodat nr.3021/30.03.2011 încheiat între UAT. Județul Brașov și Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.l, lit.c , alin.4 lit a și art.608 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.- Se aprobă prelungirea duratei de folosință gratuită, cu o perioadă de 2 ani, a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga, nr.23, înscris în C.F. nr. 109599 Brașov, nr. top 6550/2, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv „Țara Bârsei 2011” Brașov.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.