Hotărârea nr. 85/2021

Hotărârea nr.85 – privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Braşov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR, 85 din data de 31.03.2021

privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. ad. 561/921/19.03.2021, precum și Raportul de specialitate nr. 561/921/19.03.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Brașov;

Văzând adresa Instituției Prefectului - Județul Brașov nr. 2846/24.02.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561/921/24.02.2021;

Ținând cont de H.G. nr.972/2002 privind atestarea domeniului public al județului Brașov, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Brașov - Anexa nr.l-inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 219 din Ordinul 700/2014 privind Regulamentul de avizare, recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară, art. 33 alin. (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 907 și art. 908 alin. (1), pct.2 și alin. (2), din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 1 și art. 3 din H.G. nr. 706/1994 - Anexa 8 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reședințe de județe în administrarea instituțiilor prefectului, Decizia nr. 384/2019 a Curții Constituțonale a României, dispozițiile Decretului - Lege nr. 30/1990 privind trecerea în proprietatea statului a patrimoniului fostului Partid Comunist Roman, H.G. nr. 115/1990 privind aplicarea Decretului - Lege nr. 30/1990 în legătură cu trecerea patrimoniului partidului comunist român în proprietatea statului, art. 253 lit. *‘a”, coroborat cu prevedrile art. 200, respectiv, art. 255, art. 286 alin. (3), art. 292, art. 173 alin. (1) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă rectificarea ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, jud. Brașov, respectiv, revenirea la situația anterioară în care imobilele se aflau în proprietatea Statului Român cu drept de Administrare Instituția Prefectului- Județul Brașov.

Art. 2. - Se împuternicește domnul Șerban Todorică - Constantin, vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, în vederea semnării declarației notariale pentru rectificarea înscrierilor din Cartea Funciară.

Art. 3. - Se aprobă achitarea taxelor notariale aferente declarației autentice în sarcina U.A.T. - Județul Brașov.

Art. 4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin


Contrasemnează,