Hotărârea nr. 83/2021

Hotărârea nr.83 – privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.83 din data de 31.03.2021

privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 26B

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 2415 din data de 10.03.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 2415 din data de 10.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 26B;

Luând în considerare dispozițiile art. 112 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 1/2011, Decizia nr. 157/1997 a Inspectoratului Școlar Județean Brașov, precum și Decretul Prezidențial nr. 260/27.11.1975 privind aprobarea amplasării unor obiective în afara perimetrului construibil al unor localități, exproprierea și trecerea în proprietatea Statului a unor imobile, scoaterea din producția agricolă și din fondul forestier a unor terenuri, precum și defrișarea unor suprafețe împădurite;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 554 alin. (1) și art. 858 din Legea nr. 287/2009, actualizată, privind Noul Cod Civil, precum și ale art. 173 alin. (1) lit. „c” și alin. (4) lit. „c”, ale art. 286 alin. (3) și art. 287 lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se declară de interes județean imobilul reprezentând Centrul de Educație Incluzivă Brașov, situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr. 26B și se atestă apartenența acestui imobil la domeniul public al Județului Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.

PREȘEDINTE

Contrasemnează,


Adrian- loan Veștea

Secretar general al județului Maria Juumbrăveanu