Hotărârea nr. 82/2021

Hotărârea nr.82 – privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: (40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 82 din data de 31.03.2021

privind aprobarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp, înscris în C.F. nr. 106522 Făgăraș

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 873 din data de 18.02.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 873 din data de 18.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune aprobarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp, înscris în C.F. nr. 106522 Făgăraș;

Văzând Hotărârea Consiliului Local Făgăraș nr. 86/31.03.2020 privind solicitarea trecerii din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș a imobilului construcție “Pod rutier”, situat în Făgăraș peste râul Olt, în suprafață construită de 2.581 mp, înscris în C.F. nr. 106522 Făgăraș;

Luând în considerare Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 358/22.08.2017 privind aprobarea încadrării unor sectoare de drumuri județene DJ 104C: Făgăraș-Hurez-Săsciori-Recea, sector km 0+000-4+972 și DJ 104D: Făgăraș-Șoarș-Bărcut-lim.jud.Sibiu, sector 0+000-1+960, din categoria funcțională a drumurilor de interes județean, în categoria funcțională a drumurilor de interes local, situate pe teritoriul administrativ al Municipiului Făgăraș (în intravilan), județul Brașov și nr. 459/26.10.2017 privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 358/22.08.2017;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 554 și art. 858-870 din Legea nr. 287/2009 privind Noul Cod Civil;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. „c” și art. 294 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă trecerea din domeniul public al U.A.T. Județul Brașov în domeniul public al U.A.T. Municipiul Făgăraș a imobilului teren situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp, înscris în C.F. nr. 106522 Făgăraș.

Art.2. - Se modifică poziția nr. 35 (coloana 3, 5, 6) din inventarul bunurilor ce alcătuiesc domeniul public al județului Brașov, aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 100/17.07.2001, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 250/30.05.2002 și atestat prin H.G. nr. 972/2002 -Anexa 1, modificarea poziției nr. 35 (coloana 3, 5, 6) din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 264/31.07.2020 - Inventarul drumurilor care aparțin domeniului public al județului Brașov.

Art.3. - Predarea-preluarea imobilului teren descris la art. 1 din prezenta hotărâre se va face pe baza protocolului ce se va încheia între U.A.T. Județul Brașov și U.A.T. Municipiul Făgăraș.

Art,4. - Președintele Consiliului Județean jâigyră aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.                                                 '