Hotărârea nr. 81/2021

Hotărârea nr.81 – privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele str. Barajului nr.84, aflat în domeniul public al Județului Brașov către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet”.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.81 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele, str. Barajului, nr.84, jud. Brașov, C.F. 102682 Săcele, nr.cad.lO2682-C6, Clădire scoală

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021

Analizând Referatul de aprobare nr.ad.19160/19.03.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr. ad.19160/19.03.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu prin care se propune aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele, str. Barajului, nr.84, jud. Brașov, C.F. 102682 Săcele, nr.cad. 102682-C6, Clădire scoală, (administrativ), înscrisă în domeniul public al Județului Brașov, construită la sol 1451 mp, având nr. de inventar 11547, valoare de inventar: 1.720.954,95 lei. In prezent în acest imobil funcționează Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, instituție subordonată Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.867 alin.l și 868 alin.l din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 108, lit.a, art. 173, alin.l, lit.c și d, art.294, alin.4, lit.a, alin.5, lit, j, art.297 alin.(l) lit.a) , art. 298-301 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.adin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

*

Art.l.- Se aprobă darea în administrare a imobilului situat în în Săcele, str. Barajului, nr.84, jud. Brașov, C.F. 102682 Săcele, nr.cad. 102682-C6, Clădire scoală (administrativ), cu valoare de inventar 1.720.954,95 lei, către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”.

Art.2.- Se aprobă încheierea unui contract de administrare cu Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, pentru o perioadă de 10 ani.

Art.3.- Predarea -primirea imobilului se va face pe bază de proces-verbal încheiat între U.A.T. Județul Brașov și Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Brădet”, care va fi anexă la contractul de administrare, în termen de 30 de zile de la adoptarea actului administrativ.

Art.4.- Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.