Hotărârea nr. 80/2021

Hotărârea nr.80 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Scheilor nr.23.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 officeudb rasov. ro, www.jud brasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.80 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea cererii trecerii din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în Municipiul Codlea str. Scheilor nr. 23, în suprafață de 1555 mp, înscris în C.F. nr. 107622 Codlea, sub nr. top.2422

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 56173215/19.03.2021, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 561/3215/19.03.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea cererii trecerii din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în Municipiul Codlea, str. Scheilor nr. 23, în suprafață de 1555 mp, înscris în C.F. nr. 107622 Codlea, sub nr. top.2422; imobilul este proprietatea Municipiul Codlea, domeniul privat;

Ținând cont de adresa nr. 19877/18.03.2021 a DGASPC Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 56173125/18.03.2021;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. "c" din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 173, alin. (1), lit.“c”, art.294, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 551, art. 552 și art. 557, alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă cererea de trecere din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în Municipiul Codlea str. Scheilor nr. 23, în suprafață de 1555 mp, înscris în C.F. nr. 107622 Codlea, sub nr. top.2422.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasem nează, al Județului răveanu