Hotărârea nr. 8/2021

Hotărârea nr. 8 – privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.8 din data de 28.01.2021

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu la Secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 28.01.2021

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.20320/05.01.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad. 20320/04.01.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu - Secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin.(l) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr. 95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art.l, art.6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136, alin. (8) lit. a, art. 173, alin. (1), lit.a și d, precum și ale alin.(5), lit.c din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.L - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor vacante de conducere de șef secție/șef serviciu - Secția Hematologie, Secția Clinică Ortopedie și Traumatologie și Serviciul Județean de Medicină Legală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov.

PREȘEDINTE n Vestea

9
Contrasemnează,


Secretar GeneraLâl Județului Maria Dimrorăveanu