Hotărârea nr. 79/2021

Hotărârea nr.79 – privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Toamnei nr.8.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.79 din data de 31.03.20021

- privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în str. Toamnei nr. 8, în suprafață de 835 mp, înscris în C.F. nr. 102075 Codlea, sub nr. top. (678-679-680)/!

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 561/3215/19.03.2021, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 561/3215/19.03.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea cererii de trecere din domeniul public al U.A.T. - Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în str. Toamnei nr. 8, în suprafață de 835 mp, înscris în C.F. nr. 102075 Codlea, sub nr. top. (678-679-680)/l;

Ținând cont de adresa nr. 19877/18.03.2021 a DGASPC Brașov, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561/3125/18.03.2021;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8). lit. “c‘’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.173, alin. (1), lit.“c”, art.294, alin. (3) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 551, art. 552 și art. 557, alin. (2) din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă cererea de trecere din domeniul public al U.A.T. — Municipiul Codlea, în domeniul public al U.A.T. - Județul Brașov, a imobilului situat în str. Toamnei nr. 8, în suprafață de 835 m.p., înscris în C.F. nr. 102075 Codlea, sub nr. top. (678-679-680)/!.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică.


Contrasemnează,