Hotărârea nr. 78/2021

Hotărârea nr.78 – privind modificarea și completarea art.1 și art.2 din HCJ nr.144/2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația “Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


__TnnHȚtnBwAșnv Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.78 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea modificării și completării art.l și art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.144/23.04.2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr.cadastral 102682-C12

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021

Analizând Raportul de specialitate întocmit de Direcția Juridică/ Biroul Patrimoniu înregistrat cu nr. Ad.561/580/18.03.2021 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr. Ad.561/580/18.03.2021 prin care se propune aprobarea modificării și completării art. 1 și art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 144/23.04.2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr.cadastral 102682-C12;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.867 alin.l, art.868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, art.299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art.59 și art.60 din Legea 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

în temeiul art. 173 alin. 1 lit.c, art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea art.l și modificarea și completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.144/23.04.2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația „Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, înscris în CF nr. 102682 Săcele sub nr.cadastral 102682-C12, care va avea următorul conținut:

Art.l. „Se aprobă includerea în domeniul public al județului Brașov a imobilului cu destinația „ Centrul de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet, situat în Săcele, str. Barajului nr.84, realizat în conformitate cu Autorizația de Construire nr. 165/30.09.2013 și recepționată în bazaprocesului-verbalde recepție la terminarea lucrărilor nr.27/26.05.2014, înscris în CFnr. 102682 Săcele, sub nr. cad.lO2682-C12, în favoarea UAT Județul Brașov”.

Art.2. „Se aprobă darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov a clădirilor, înscrise în CF nr. 102682 Săcele, nr.cad. 102682-C1, nr.cad.lO2682-C3, 102682-C4, 102682-C5, 102682-C7, 102682-C8, 102682-C9, 102682-C11, 102682-C 12 și 102682-C 14, pe o perioadă de 13 ani ”

Predarea - primirea imobilului se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Județul Brașov și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, care va fi anexat la Contractul de administrare, în termen de 30 de zile de la adoptarea actului administrativ.

Art.II. - Celelte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 144/23.04.2019, rămân neschimbate.

Art.III. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția Juridică- Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează


Secretar Genețhrtal Județului Mar ia Dnmbrăveanu