Hotărârea nr. 73/2021

Hotărârea nr.73 – privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov str. Stejerișului – Calea Poienii f.n.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.73 din data de 31.03.2021

privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/08.08.2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. Stejerișului - Calea Poienii f.n.

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 561/1805/10.03.2021, precum și Raportul de specialitate nr. ad. 561/1805/10.03.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/08.08.2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. Stejerișului-Calea Poienii f.n., până la data de 01.09.2021, cu menținerea chiriei convenită prin actul adițional pentru primul trimestru din anul 2021;

Văzând adresa Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov nr. 1952/04.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 561/1805/05.03.2021;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 373/27.11.2020, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 249/31.07.2020, de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 292/27.08.2020;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. *‘c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art. 9 din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin. (1) lit. “c”, lit. “d”, alin. (5), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se împuternicește managerul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere nr. 2373/08.08.2018 pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în municipiul Brașov, str. Stejerișului - Calea Poienii f.n., până la data de 01.09.2021, cu menținerea chiriei convenită prin actul adițional pentru primul trimestru din anul 2021.

Art. 2. -Răspunderile pe linia apărării împotriva incendiilor revin Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, în calitate de locatar.

Art. 3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică - Biroul Patrimoniu, Direcția Economică și Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.


Contrasemnează, Secretar Getfeiral al Județului Maria Umîwrăveanu