Hotărârea nr. 72/2021

Hotărârea nr.72 – privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.72 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2020;

Analizând Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. Ad. 561/3338/22.03.2021, precum și Raportul de specialitate nr. Ad. 561/3338/22.03.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu, prin care se propune aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor, nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov;

Ținând cont de adresa nr. 1429/19.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr. 561/3338/22.03.2021 a Camerei de Comerț și Industrie Brașov, precum și de Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 190/03.04.2012, nr. 241/27.05.2016, nr. 101/29.09.2016, nr.314/31.07.2017, nr. 192/28.06.2018, nr. 291/25.07.2019, nr. 110/24.03.2020, precum și nr. 371/27.11.2020;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “d”, alin. (5), lit. “d”, art. 182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se împuternicește directorul Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr. 8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

Proiectul Actului Adițional nr. 8 la Contractul de Locațiune, nr. 7813/14.11.2012, face parte integrantă


Contrasemnează,


Secretar General al Județului MariaAujnbrăveanu