Hotărârea nr. 70/2021

Hotărârea nr.70 – privind avizarea organizării concursului /examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție- Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroiior nr. 5, Brașov, România, S00007 Tefefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.70

din data de 31.03.2021

- privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 561/2030 din data de 23.03.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 561/2030 din data de 22.03.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție, Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov;

Luând în considerare solicitarea Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov nr. 6137/09.03.2021 înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561/2030/09.03.2021;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) și alin. (5) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 alin. (1), art. 6 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 162/2008, H.G. nr. 56/2009, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. (2), (3) și art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136, alin. (8), lit. „a” și lit. „b”, art. 173 alin.(l) lit. „a” și “d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează organizarea concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție. Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.


Contrasemnează,


Secretar gei

Maria I


al județului răveanu