Hotărârea nr. 7/2021

Hotărârea nr. 7 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Consolidare – Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin bugetul Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.7 din data de 28.01.2021

- privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare -Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice înregistrat sub nr. 1089/21.01.2021, precum și Referatul de aprobare, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, înregistrat sub nr. 1088/21.01.2021, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare - Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov; în referat se precizează că pentru acest obiectiv de investiții a fost elaborată documentația tehnică (Expertiză tehnică+ DALI), ca obiect al unui contract încheiat între Județul Brașov și S.C. EVALCONS TECH S.R.L.;

Ținând cont de Avizul Comisiei Tehnico-Economice a Consiliului Județean Brașov nr. 79/19.11.2020;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile art. 44 din Legea nr.273/2006, privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173, alin.(l) lit.”b”și alin.(3) lit.”f” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 5, alin. (4) din H.G.R. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții "Consolidare -Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și km 9+600-10+300”, obiectiv finanțat prin Bugetul Consiliului Județean Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice.Contrasemnează,

Secretar gentfral al județului Maria Dufnbrăveanu

Anexa

PREȘEDINTE


Adrian-Ioan Veștea


Secretar Generali Județului Maria Dun/bpăveanu

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU

OBIECTIVUL DE INVESTIȚII finanțat din bugetul C.J. Brașov Consolidare-Alunecare de teren pe DJ104J km 7+850 și 9+600-10+300

Amplasamentul:      Județul Brașov, comuna Beclean

DJ104J: Galați - Calbor - Boholț, km 7+850 și 9+600-10+300

Titularul investiției:    Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul           Consiliul Județean Brașov

investiției:

Proiectantul general: S.C. EVALCONS TECH S.R.L. Bacău

LIndicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții Alunecare de teren pe DJ 104J km 7+850 și 9+600-10+300

este de 17.370.795,58 lei inclusiv TVA din care C+M: 13.769.763,05 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei în valoare de 17.370.795.58 lei cu TVA - Anul I 6.778.610,00 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov - Anul II 10.592.185,58 lei inclusiv TVA - finanțat din Bugetul C.J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni

Capacități:

Lungimi

  • -Sector de drum km 7+850, L=120 m

  • -Sector de drum km 9+600-10+300, L=750 m

  • II. Surse de finanțare Valoarea totală a investiției: 17.370.795,58 lei (inclusiv TVA).