Hotărârea nr. 69/2021

Hotărârea nr.69 – privind completarea Hotărârii nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea iniţierii procedurii de desfiinţare a Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Județul Brașov


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dui Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov,ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.69 din data de 31.03.2021

privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură tară personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad 561/2898 din data de 23.03.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 561/2898 din data de 23.03.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune completarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Luând în considerare solicitarea de completări a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 31092/11.03.2021, a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov nr. 2271/22.03.2021, precum și adresa nr. 2459/23.03.2021 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 172 alin.(5) și alin. (7) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, art. 15 lit. “d” din H.G.R. nr. 56/2009 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, precum și dispozițiile din Cap. III, pct. 1 lit. “c” din H.G.R nr. 562/10.05.2009, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. “d” și alin. (5) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se completează Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, prin introducerea după art. 1 a unui număr de 7 noi articole, art. 2 primind o nouă numerotare. Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 248/31.07.2020 va avea următorul cuprins:

Art.l. Se aprobă inițierea procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.2. Se aprobă desființarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, unitate sanitară publică cu paturi, cu personalitate juridică, cu sediul în Municipiului Brașov, str. Mihai Viteazu, nr. 9, județul Brașov, al cărei management a fost preluat de către Consiliul Județean Brașov.

Art.3. Desființarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov se realizează prin reorganizarea acestuia ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, unitate sanitară publică cu paturi, cu sediul în Municipiul Brașov, Aleea Dealul Spirii nr. 12, județul Brașov și funcționarea în continuare a structurilor preluate în spațiile actuale.

Art,4. Structura organizatorică a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, rezultată în urma reorganizării se aprobă prin act administrativ al conducătorului unității administrativ teritoriale, cu avizul Ministerului Sănătății, în condițiile art.172 alin.(7) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a desființării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art.5. Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov se preia de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

Art.6. Personalul tehnic-economic-administrativ și de întreținere care își desfășoară activitatea în cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, se preia de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, cu încadrarea în normativul de personal sau, după caz, se redistribuie la alte unități sanitare din rețeaua Consiliului Județean Brașov.

Art.7. Patrimoniul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov, stabilit pe baza bilanțului contabil de închidere la data predării - preluării însoțit de balanța de verificare sintetică, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, conturile de execuție întocmite pe fiecare sursă de finanțare și celelalte anexe inclusiv cele care se întocmesc la finele anului, potrivit normelor în vigoare, se preia de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, prin protocol de predare - preluare, încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern de aprobare a desființării Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov.

Art,8. La data expirării termenului de 30 de zile de la data intrării în vigoare a HG privind desființarea spitalului, poziția 82 de la rubrica „Județul Brașov” din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 529/2010 pentru aprobarea menținerii managementului asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale care au desfășurat faze-pilot, precum și a Listei unităților sanitare publice cu paturi pentru care se menține managementul asistenței medicale la autoritățile administrației publice locale și la Primăria Municipiului București, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 385 din 10 iunie 2010, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art,9. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală”.