Hotărârea nr. 67/2021

Hotărârea nr.67 – privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PAL Community – Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creşterea incluziunii romilor”.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 67 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PALCommunity -Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/3021/16.03.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 561/3021/17.03.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune aprobarea Acordului de Parteneriat cu privire la implementarea Proiectului "PALCommunity - Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, acord ce se va încheia pe o perioadă de 30 de luni; se precizează, totodată, că în acest proiect pilot se vor implica 4 județe, în parteneriat cu UAT - Județul Brașov; localitățile vizate în județul Brașov sunt: Stupini, Bod. Sânpetru, Zizin, Cărpiniș, Tărlungeni, Purcăreni, Timișul de Jos, Ghimbav, Râșnov, Vulcan, Cristian, Hălchiu și comunități rurale din vecinătatea Municipiului Făgăraș;

Ținând cont de adresa Fundației Hospice Casa Speranței nr. 847/16.03.2021, înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 561 /3021 /17.03.2021;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând dispozițiile din Ordinul Ministrului Sănătății nr. 253/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative, dispozițiile art. 171, alin.(l), lit. “e” și alin. (5), lit. “b” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între UAT - Județul Brașov și Fundația Hospice Casa Speranței cu privire la implementarea Proiectului “PALCommunity - Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian- loan Veștea, în vederea semnării Acordului de Parteneriat.

Art.3 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția

Anexă la HCJ nr&.^.J


Secretar Geifeyal al Județului

Maria Aumbrăveanu

Anexa 5

Acord de Parteneriat încheiat între

Fundația Hospice Casa Speranței, cu sediul în Brașov, str. Sitei nr. 17A, CIF4921504, reprezentată prin Mirela Nemțanu în calitate Director executiv denumit în continuare “Promotor de Proiect”

Și

UAT Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor. Nr. 5, CIF 4384150 reprezentată prin Dl. Adrian-Ioan Veștea, în calitate de Președinte denumit în continuare “Partener de Proiect”,

denumite în continuare, individual “Parte” și împreună “Părți”

pentru implementarea Proiectului “PALCommunity - Creșterea accesului la servicii de paliațiepentru beneficiari din comunități dezavantajate finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”

PREAMBUL:

Fundația Hospice Casa Speranței, organizație ce militează pentru îmbunătățirea calității vieții pacienților afectați de boli cronice progresive la nivel național vă propune dezvoltarea unui proiect pilot cu implicarea a 4 județe în parteneriat cu UAT Județul Brașov pentru depunerea în cadrul Programului “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”. Acesta este finanțat prin Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021- APELUL NR. 4 “DEZVOLTARE LOCALĂ”.

Proiectul propus este concordanță cu Strategia de Dezvoltare a Județului Brașov 2013-2020-2030, în care se menționează disparitățile existente în accesul la servicii de sănătate pentru populația din mediul rural (Analiza situației actuale. Capitolul I -SOCIAL, pagina 54) și se evidențiază rolul clinic și educațional al Fundației HOSPICE Casa Speranței în sistemul județean social și de sănătate (Analiza situației actuale. Capitolul I - SOCIAL, pagina 57).

S-A CONVENIT DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1 - Scop si obiective

 • 1. Prezentul Acord de Parteneriat (denumit în continuare “Acordul") definește drepturile și obligațiile Părților și stabilește termenii și condițiile colaborării acestora în implementarea Proiectului, așa cum sunt acestea asumate în cererea de finanțare.

Parteneriatul se încheie pe o perioadă de 30 luni pentru a asigura un acces echitabil la servicii de paliație pentru persoane cu boli cronice progresive din comunități rurale și urbane mici defavorizate.

Obiectivul parteneriatului îl reprezintă dezvoltarea și pilotarea unui model integrat și coordonat de servicii de îngrijiri paliative în concordanță cu prevederile legale (conform Ordin MS 253/2018). Localitățile vizate în județul Brașov sunt: Stupini, Bod, Sânpetru, Zizin, Cărpiniș, Tărlungeni, Purcăreni, Timișul de Jos, Ghimbav, Râșnov, Vulcan, Cristian, Hălchiu și comunități rurale din vecinătate municipiului Făgăraș.

Rolul Partenerului în proiect este:

 • 1. Implicarea în cartografierea potențialilor beneficiari și a resurselor / rețelelor de sprijin existente în județul Brașov, prin facilitarea accesului la instituțiile publice aflate în subordine

 • 2. Implicarea în grupurile de lucru care vor elabora modelul de îngrijiri paliative de bază pentru beneficiari din comunități dezavantajate

 • 3. Implicarea în consultările derulate cu scopul ajustării intervențiilor paliative de bază elaborate în cadrul proiectului

 • 4. Susținere în fața autorităților locale din județul Brașov implicate în îngrijirea directă și diseminarea rezultatelor proiectului

 • 5. Consilierea Promotorului de proiect în diversele etape ale derulării proiectului Detalierea responsabilităților specific pentru fiecare activitate, persoane desemnate din echipa, termene limită, modalități de comunicare- vor fi detaliate in planul de implementare al proiectului, după semnarea contractului de finanțare.

 • 2. Părțile vor acționa în conformitate cu cadrul legal al Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, și anume cu Regulamentul privind implementarea Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021 (denumit în continuare „Regulamentul”). Părțile admit în mod expres că au acces și sunt familiarizate cu conținutul Regulamentului.

 • 3. Orice anexe la prezentul Acord constituie parte integrantă a Acordului. în cazul unor neconcordanțe între Anexe și Acord, prevederile celui din urmă vor prevala.

Articolul 2 - Intrarea în vigoare si durata

 • 1. Prezentul Acord va intra în vigoare la data semnării contractului de finanțare de către Promotorul de Proiect. Acesta va rămâne în vigoare până când Partenerul de Proiect își va fi îndeplinit în totalitate obligațiile față de Promotorul de Proiect, așa cum au fost definite în prezentul Acord.

Articolul 3 - Principalele roluri și responsabilități ale Părților

 • 1. Părțile vor lua toate măsurile adecvate și necesare pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor care decurg din prezentul Acord.

 • 2. Părțile își vor îndeplini obligațiile care le revin cu eficiență, transparență și conștiinciozitate. Acestea se vor informa reciproc cu privire la toate aspectele importante pentru cooperarea generală și pentru implementarea activităților care urmează a fi desfășurate. Acestea vor acționa cu bună-credință în toate chestiunile și vor acționa, în orice moment, în interesul Programului și al Proiectului.

 • 3. Părțile vor pune la dispoziție personal suficient și calificat, care își va desfășura activitatea la cel mai înalt standard profesional. în timpul executării obligațiilor în temeiul prezentului Acord, personalul și entitățile angajate de oricare dintre Părți vor respecta legislația țărilor respective.

 • 4. Ori de câte ori, în îndeplinirea obligațiilor sale în temeiul prezentului Acord, personalul uneia din Părți se află la sediul celeilalte Părți sau în orice altă locație pe teritoriul țării celeilalte Părți la solicitarea acelei Părți, acea Parte se va asigura că sediul și locațiile respectă toată legislația și standardele naționale aplicabile privind sănătatea, securitatea și protecția mediului. Părțile vor lua toate măsurile de precauție necesare pentru a preveni apariția oricărei vătămări corporale sau daune asupra bunurilor celeilalte Părți în legătură cu implementarea Proiectului.

 • 5. Fiecare Parte va desemna un Manager de Proiect care va avea responsabilitatea operațională pentru implementarea Proiectului și va servi ca punct de contact pentru comunicare și pentru toate schimburile de documentație și materiale între Părți.

Articolul 4 - Obligațiile Promotorului de Proiect

 • 1. Promotorul de Proiect este responsabil pentru coordonarea generală, managementul și implementarea Proiectului în conformitate cu cadrul de reglementare și contractual specificat în prezentul Acord. Acesta își asumă în exclusivitate responsabilitatea față de Operatorul de Program privind implementarea cu succes a Proiectului.

 • 2. Promotorul de Proiect se angeajază, printre altele:

 • (a) să asigure implementarea corectă și la timp a activităților Proiectului;

 • (b) să informeze cu promptitudine Partenerul de Proiect cu privire la toate circumstanțele care ar putea avea un impact negativ asupra implementării corecte și la timp a oricăreia dintre activitățile Proiectului și cu privire la orice eveniment care ar putea conduce la întreruperea temporară sau definitivă sau la orice deviere față de Proiect;

 • (c) să asigure Partenerului de Proiect acces la toate documentele, datele și informațiile disponibile aflate în posesia sa, care pot fi necesare sau utile Partenerului de Proiect pentru îndeplinirea obligațiilor sale; în cazul în care astfel de documente, date și informații nu sunt în limba Engleză, va furniza o traducere în limba Engleză a acestora, la solicitarea Partenerului de Proiect;

 • (d) să furnizeze Partenerului de Proiect o copie semnată a Contractului de Proiect, inclusiv orice modificări ulterioare ale acestuia, la data intrării lor în vigoare;

 • (e) să consulte Partenerul de Proiect înainte de a transmite Operatorului de Program orice solicitare de modificare a Contractului de Proiect care ar putea afecta sau ar putea fi de interes pentru rolul, drepturile și obligațiile Partenerului de Proiect, ce decurg din acestea;

 • (f) să pregătească și să transmită în timp util Operatorului de Program raportările intermediare și finale] în legătură cu cererile de plată, în conformitate cu Acordul de Program și Contractul de Proiect astfel încât să se respecte termenele de plată către Partenerul de Proiect, așa cum se prevede în prezentul Acord;

 • (g) să transfere în contul bancar desemnat al Partenerului de Proiect toate plățile datorate, până la termenele stabilite;

 • (h) să se asigure că Partenerul de Proiect primește cu promptitudine toată asistența de care poate avea nevoie pentru îndeplinirea sarcinilor sale;

 • 3. Obligații ale Promotorului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:

Aceasta secțiune va fi va fi detaliată și agreată de Promotorul de proiect și de Partenerul de proiect după aprobarea propunerii de proiect de către Operatorul de Program.

Articolul 5 - Obligațiile Partenerului de Proiect

 • 1. Partenerul de Proiect este responsabil pentru îndeplinirea activităților și sarcinilor care i-au fost atribuite în conformitate cu prezentul Acord, art. 1.

 • 2. în plus față de obligațiile de mai sus, Partenerul de Proiect este obligat:

 • (a) să desemneze o persoană responsabilă de comunicarea cu Promotorul de Proiect

 • (b) să informeze cu promptitudine Promotorul de Proiect asupra circumstanțelor relevante care pot avea impact asupra corectitudinii, oportunității și integralității performanței sale;

 • (c) să furnizeze Promotorului de Proiect toate informațiile necesare pentru pregătirea rapoartelor către Operatorul de Program la termenele și în conformitate cu formularele de raportare stabilite de Promotorul de Proiect;

 • (d) să informeze imediat Promotorul de Proiect cu privire la orice caz de fraudă, corupție sau altă activitate ilegală, suspectată sau reală, care i-a atras atenția, la orice nivel sau în orice etapă de implementare a Proiectului;

 • (e) să păstreze toate documentele justificative aferente Proiectului, inclusiv cheltuielile suportate, fie sub formă de originale, fie în versiuni certificate conforme cu originalul, pe suporturi de date acceptate în mod obișnuit, pentru cel puțin 3 ani de la aprobarea de către [FMC/NMFA] a raportului final al Programului;

 • (f) să furnizeze oricărui organism care efectuează evaluări intermediare sau ex-post ale Programului, precum și orice monitorizări, audituri și verificări la fața locului, în numele Mecanismului Financiar Norvegian, orice documente sau informații necesare în sprijinul evaluăii;

 • (g) să participe efectiv la promovarea obiectivelor, activităților și rezultatelor Mecanismului Financiar precum și contribuția Donatorului (Donatorilor) la reducerea decalajelor economice și sociale în Spațiul Economic European;

 • 3. Obligații ale Partenerului de Proiect privind sustenabilitatea proiectului:

Partenerul de Proiect, DAT Județul Brașov nu va avea responsabilități în asigurarea sustenabilității proiectului, rolul acestuia fiind fundamental în timpul duratei de implementare a proiectului, mai exact în dezvoltarea și pilotarea unui model integrat și coordonat de servicii de îngrijiri paliative în concordanță cu prevederile legale (conform Ordin MS 253/2018). Localitățile vizate în județul Brașov sunt: Stupini, Bod, Sânpetru, Zizin, Cărpiniș, Tărlungeni, Purcăreni, Timișul de Jos, Ghimbav, Râșnov, Vulcan, Cristian, Hălchiu și comunități rurale din vecinătate municipiului Făgăraș.

Sustenabilitatea proiectului va fi asigurată de Promotorul de proiect, HOSPICE Casa Speranței, în următoarele direcții principale:

Continuarea furnizării serviciilor specializate pentru beneficiari din zone rurale

Continuarea programelor educaționale pentru profesioniști

 • - Asigurarea infrastructurii necesare derulării serviciilor pentru beneficiari (sedii, automobile), precum și a resurselor umane.

Articolul 6 - Bugetul Proiectului și eligibilitatea cheltuielilor

 • 1. Bugetul detaliat total al Proiectului, cota de buget a fiecărui Partener sunt stabilite în Anexa 1- Bugetul proiectului.

 • 2. Bugetul alocat Partenerului este de 79.980 lei, reprezentând costuri salariale pentru management și experți implicați în activitățile proiectului.

 • 3. Cheltuielile suportate de Partenerul de Proiect trebuie să fie în conformitate cu regulile generale privind eligibilitatea cheltuielilor cuprinse în Regulament, în special în Capitolul 8 al acestuia.

Articolul 7 - Gestiunea financiară si modalitățile de plată

 • 1. Plata cotei de finanțare din grantul proiectului către Partenerul de Proiect se va face sub forma de avans, plata intermediara și plată finală.

 • 2. Tranșele de plată vor fi reglementate după semnarea contractului de finanțare cu Operatorul de Program.

 • 3. Plata avansului către Partenerul de Proiect se va face nu mai târziu de 30 zile lucrătoare de la creditarea plății avansului din Program în contul bancar al Promotorului de Proiect.

 • 4. Plățile intermediare se vor face în urma aprobării rapoartelor intermediare de către Operatorul de Program pe baza Cererii de Plata a Partenerului de Proiect.

 • 5. Plata soldului final se va face în termen de 20 de zile lucrătoare ce la creditarea contului bancar al Promotorului de Proiect.

 • 6. Toate sumele sunt exprimate în lei.

 • 7. Plățile către Partenerul de Proiect se vor efectua în contul bancar al Partenerului de Proiect, exprimate în lei, identificat după cum urmează:

JUDEȚUL BRAȘOV, CONT IBAN. RO50TREZ1312145021801XXX, Trezoreria Municipiului Brașov, B-dul Mihail Kogălniceanu, nr.7, Brașov, Județul Brașov.

 • 9. Plățile vor fi considerate a fi fost efectuate la data debitării contului Promotorului de Proiect.

Articolul 8 - Dovada cheltuielilor

 • 1. Costurile suportate de Partenerul de Proiect vor fi justificate prin state de plată și ordine de plată sau prin documente contabile cu valoare probatorie echivalentă.

 • 2. Dovada cheltuielilor va fi furnizată Promotorului de Proiect de către Partenerul de Proiect în măsura necesară pentru ca Promotorul de Proiect să-și respecte obligațiile față de Operatorul de Program.

Articolul 9 - Rapoarte de progres și financiare

Această prevedere va fi detaliată și agreata de Promotorul de proiect și de Partenerul de proiect după aprobarea propunerii de proiect de către Operatorul de Program

Articolul 10 - Audituri

Această prevedere va fi detaliată și agreata de Promotorul de proiect și de Partenerul de proiect după aprobarea propunerii de proiect de către Operatorul de Program

Articolul 11 - Achiziții

 • 1. Părțile vor respecta legislația națională și Europeană privind achizițiile publice, la orice nivel, în implementarea Proiectului.

 • 2. Legislația aplicabilă privind achizițiile este legislația țării în care se efectuează achiziția.

Articolul 12 - Conflictul de interese

 • 1. Părțile vor lua toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație care ar putea compromite executarea imparțială și obiectivă a prezentului Acord. Astfel de conflicte de interese pot apare în special ca urmare a intereselor economice, afinității politice sau naționale, legăturilor familiale sau emoționale, sau oricărei alte legături relevante sau a interesului comun. Orice conflict de interese care ar putea să apară în timpul executării prezentului Acord trebuie notificat fără întârziere celeilalte Părți, în scris. în eventualitatea unui astfel de conflict, Partea implicată va lua imediat toate măsurile necesare pentru rezolvarea acestuia.

 • 2. Fiecare dintre Părți își rezervă dreptul de a verifica dacă aceste măsuri sunt adecvate și poate solicita luarea unor măsuri suplimentare, dacă este cazul, într-un interval de timp pe care îl va stabili. Părțile se vor asigura că personalul lor, consiliul de conducere și directorii nu sunt puși într-o situație care ar putea crea conflict de interese. Fiecare dintre Părți va înlocui imediat orice membru al personalului său care este expus la o astfel de situație.

Articolul 13 - Confidențialitate

Părțile convin să păstreze în stricta confidențialitate informațiile primite și sunt de acord să prevină orice utilizare sau divulgare neautorizată a unor astfel de informații. Părțile înțeleg să utilizeze informațiile confidențiale, doar în scopul de a-și îndeplini obligațiile din prezentul Acord de parteneriat.

Articolul 14- Dreptul de proprietate intelectuală

Toate drepturile asupra materialelor produse în cadrul proiectului aparțin autorilor. Acestea pot reproduse sau transmise în orice formă sau mijloace doar cu acordul scris al Promotorului de Proiect.

Articolul 15 - Răspundere

 • 1. Prevederile prezentului acord vor fi guvernate, interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu legislația națională și comunitară în vigoare.

 • 2. Prezentul acord obligă părțile să respecte întocmai și cu bună credință fiecare dispoziție a acestuia în conformitate cu principiul obligativității contractului între părți.

 • 3. Pe durata prezentului Acord de Parteneriat, părțile vor avea dreptul să convină în scris asupra modificării anumitor clauze, prin act adițional, oricând interesele lor cer acest lucru sau când aceste circumstanțe au loc și nu au putut fi prevăzute în momentul în care s-a încheiat prezentul Acord de Parteneriat.

Articolul 16 - Nereguli

 • 1. Neregulile sunt definite în conformitate cu Articolul 12.2 al Regulamentului.

 • 2. în cazul în care una dintre Părți ia la cunoștință despre o neregulă, acea Parte va informa imediat cealaltă Parte în scris.

 • 3. în cazul în care măsurile de remediere a unei astfel de nereguli sunt luate de organismele competente menționate la Capitolul 12 al Regulamentului, inclusiv măsuri de recuperare a fondurilor, Partea în cauză va fi singura răspunzătoare pentru respectarea acestor măsuri și pentru returnarea către Program a acestor fonduri. în astfel de cazuri, Partenerul de Proiect va returna fondurile recuperate prin intermediul Promotorului de Proiect.

Articolul 17 - Suspendarea plăților și rambursarea

 • 1. în cazul în care Operatorul de Program, Punctul Național de Contact sau Statul Donator [Statele Donatoare] ia decizia de a suspenda plățile și/sau de a solicita rambursarea de la Promotorul de Proiect, Partenerul de Proiect va lua măsurile necesare pentru a se conforma acestei decizii.

 • 2. în sensul paragrafului anterior, Promotorul de Proiect va trimite fără întârziere Partenerului de Proiect o copie a deciziei menționate în paragraful anterior.

Articolul 18 - Rezilierea

 • 1. Rezilierea unilaterală de către una dintre Părți nu va anula responsabilitățile asumate de Promotorul proiectului în contractul de finanțare.

 • 2. Oricare dintre Părți poate rezilia prezentul Acord în cazul încălcării de către cealaltă Parte a obligațiilor ce-i revin .

 • 3. în plus, în cazul rezilierii Contractului de Proiect pentru orice motiv, Promotorul de Proiect poate rezilia prezentul Acord, cu efect imediat.

 • 4. în cazul rezilierii prezentului Acord de către Partenerul de Proiect, Promotorul preia toate responsabilitățile ce ii revin Partenerului conform contractului de finanțare.

Articolul 19 - Cesionarea

 • 1. Niciuna dintre Părți nu va avea dreptul de a cesiona drepturile și obligațiile sale în temeiul prezentului Acord fără acordul prealabil al celeilalte Părți.

 • 2. Părțile au luat la cunoștință faptul că orice cesionare a drepturilor și obligațiilor în temeiul prezentului Acord depinde de acordul prealabil al Operatorului de Program în conformitate cu prevederile Contractului de Proiect [Notă: dacă este cazul\.

Articolul 20 - Amendamente

 • 1. Orice modificare a prezentului Acord, inclusiv a Anexelor sale, va face obiectul unui acord scris încheiat între Părți.

 • Article 21 - Nulitate parțială

 • 1. în cazul în care oricare dispoziție din prezentul Acord (sau o parte din oricare dispoziție) este considerată de orice instanță, tribunal sau autoritate competentă ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, acea dispoziție sau parte din dispoziție trebuie, în măsura în care este necesar, să fie considerată ca nefăcând parte din Acord, fără a fi afectată validitatea și aplicabilitatea celorlalte dispoziții.

 • 2. în cazul în care o dispoziție din prezentul Acord (sau parte a oricărei dispoziții) este considerată ca fiind nevalidă, ilegală sau inaplicabilă, Părțile vor negocia, cu bună-credință, modificarea acelei dispoziții astfel încât, așa cum a fost modificată, să fie valabilă, legală și executorie și, în cea mai mare măsură posibilă, să răspundă intenției inițiale a Părților.

Articolul 22 - Notificări și limba de comunicare

 • 1. Toate notificările și alte comunicări între Părți se vor face în scris și vor fi trimise la următoarele adrese:

Pentru Promotorul de Proiect:

andreea.szabo@hospice.ro

Pentru Partenerul de Proiect:

adelina.vasioiu@judbrasov.ro

alina.ivan@judbrasov.ro

 • 2. Limba care guvernează executarea prezentului Acord este limba română. Toate documentele, notificările și alte comunicări prevăzute în cadrul prezentului Acord vor fi în limba Engleză.

Articolul 23 - Legislația aplicabilă și soluționarea litigiilor

 • 1. întocmirea, valabilitatea și executarea prezentului Acord vor fi reglementate de legislația română.

 • 2. Orice litigiu legat de încheierea, valabilitatea, interpretarea sau executarea prezentului Acord se vor soluționa pe cale amiabilă, prin consultare între Părți.

 • 3. Prezentul Acord a fost întocmit în două exemplare originale, din care fiecare Parte a primit un exemplar.

Pentru Promotorul de Proiect

Pentru Partenerul de Proiect

Mirela Nemțanu

Director executiv


Adrian-Ioan Veștea Președinte