Hotărârea nr. 66/2021

Hotărârea nr.66 – privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura DGASPC Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.66 din data de 31.03.2021

-privind aprobarea Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația Hope and Home for Children Romania, cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021

Analizând Raportul de specialitate nr.Ad.561/200/16.03.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr.561/200/15.03.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Convenției de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația Hope and Home for Children Romania, cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Strategia Națională în domeniul protecției copilului, Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul Județului Brașov 2019-2013 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și a Planului de Implementare a Strategiei aprobate prin HCJ nr.214/30.05.2019 precum și Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 a DGASPC Brașov aprobat prin HCJ nr.45/26.02.2021;

în conformitate cu prevederile art. 10 lit.”e” pct.4 și pct.5 din Regulamentul - cadru de organizare și funcționare a DGASPC, aprobat prin HG nr.797/2017 cu modificările și completările ulterioare, art. 173 alin.(l) lit.”e” și alin.(5) lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Convenția de Asociere, încheiată între U.A.T. Județul Brașov, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov și Fundația Hope and Home for Children Romania, cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.Se împuternicește domnul Adrian-loan Veștea, Președintele Consiliului Județean Brașov, pentru a semna, în numele și pentru U.A.T. Județul Brașov, convenția de asociere.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.Hope and Homes for Children Romani a


Direcția Generală de Asistență

Socială și Protecția Copilului Bv


Nr........./................... Nr........../


Nr........../


Convenție cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru copilul cu handicap sever „Speranța" - Complex de servicii "Măgura" Codlea, județul Brașov

 • 1. UAT Județul Brașov, cu sediul în Brașov, B-dul Eroilor nr. 5, județul Brașov, e-mail: relatii.publice.cj@judbrasov.ro, reprezentat prin domnul Vestea Adrian-Ioan, în calitate de Președinte,

 • 2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov (denumită în continuare „Direcția"), cu sediul în municipiul Brașov, B-dul luliu Maniu nr.6, județul Brașov, e-mail: office@dgaspcbv.ro , reprezentată legal de Gîrbacea Julieta-Aurelia, în calitate de Director General

Și

 • 3. Fundația „Hope and Homes for Children" România (denumită în continuare HHC România), cu sediul în mun. Baia Mare, Bd. București 2A, reprezentata de dl. Ștefan Dărăbuș, în calitate de Director Regional, Europa Centrală și de Sud,

denumite în continuare, în mod colectiv „Părțile", ori, fiecare în mod individual, „Partea", încheie prezenta Convenție de Asociere (denumită în continuare „Convenția"):

Cap. I

Considerații introductive

Art. 1

Obiectul

 • (1) Obiectul Convenției constă în efectuarea tuturor actelor și faptelor necesare inițierii închiderii Centrului de Plasament pentru copilul cu handicap sever „Speranța" - Complex De Servicii "Măgura" (în continuare denumit „Centrul") din localitatea Codlea, județul Brașov

 • (2) In mod adiacent, obiectul Convenției constă în punerea în aplicație a unor modalități alternative de ocrotire a copiilor cu măsură de plasament în Centru prin: înființarea unor case de tip familial, plasamentul în asistență matemală, programul de prevenire a separării copilului de familie, precum și reintegrarea familială a unor copii.

 • (3) Obiectul Convenției descris mai sus va fi interpretat în concordanță cu legislația României.

Cap. al Il-Iea

Obligațiile Direcției și ale UAT Județul Brașov

Art. 2

Subiectul obligațiilor

 • (1) Subiectul obligațiilor asumate în continuare, respectiv Direcția, va fi determinat în funcție de competența și atribuțiunile legale ale persoanelor juridice respective.

Art. 3

Inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru copilul cu handicap sever „Speranța" -Complex De Servicii "Măgura"

 • (1) Direcția se obligă să adopte orice măsură de ordin administrativ (sau de altă natură) necesară pentru inițierea închiderii Centrului ca instituție de tip rezidențial în organizarea actuală.

 • (2) Direcția se obligă ca, de la data intrării în vigoare a Convenției, să nu mai mărească, în nici o situație capacitatea Centrului (40 beneficiari).

 • (3) Direcția se obligă ca, în cazul copiilor care fac parte din grupul țintă și care devin adulți pe parcursul derulării proiectului să consulte Fundația HHC România cu privire la deciziile de plasament care îi privesc pe aceștia și în același timp să faciliteze fundației vizitarea locațiilor unde tinerii vor fi transferați.

Art. 4

Casele de Tip Familial

 • (1) în conformitate cu evaluările realizate de HHC România în parteneriat cu DGASPC BV s-a identificat necesitatea înființării a trei case de tip familial în vederea închiderii Centrului.

 • (2) Direcția respectiv UAT Județul Brașov se obligă să depună toate diligențele în vederea punerii la dispoziția HHC România a terenurilor necesare construirii a trei case de tip familial despre care se face vorbire la art. 1 alin (2), situate în județul Brașov libere de orice sarcini sau alte construcții.

 • (3) Direcția, respectiv UAT Județul Brașov se obligă ca în momentul alegerii terenurilor pentru construirea caselor de tip familial să țină cont de următoarele aspecte: terenurile să fie în zonă locuită, în comunitate, vor fi excluse zonele industriale, terenurile să aibă cel puțin 600/700 m2 fiecare și să fie racordat la utilități.

 • (4) După obținerea terenurilor(lui), Direcția, respectiv UAT Județul Brașov se obligă, să permită și să înlesnească HHC România construirea si amenajarea caselor de tip familial pe terenurile sus menționate, pe baza proiectelor și studiilor realizate de către HHC România. Imobilele vor corespunde standardelor aplicabile în domeniul protecției copilului și vor fi utilizate pentru transferul a câte 10 copii din actualul Centru.

 • (5) Direcția se obligă să înființeze ca atare, să organizeze și să includă casele de tip familial construite de către HHC România în propriul sistem de asistență socială și protecție a copilului.

 • (6) Direcția se obligă să aprobe, în conformitate cu standardele în vigoare, organigrama caselor de tip familial și să angajeze, prin concurs, transfer, redistribuire și alte modalități permise de lege, personalul necesar acoperirii în întregime a organigramei, cu consultarea HHC România .

 • (7) Direcția se obligă să asigure utilitățile pentru buna funcționare a caselor de tip familial, prin aducerea acestora, pe cheltuiala lor, la limita proprietății.

 • (8) Județul se obligă să întreprindă demersurile necesare înscrierii în domeniul public al județului, întabulării și evidențierii în Cartea Funciară a imobilelor;

(9 ) Județul se obligă să acorde dreptul de administrare asupra imobilelor Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • (10) Atât HHC România cât și Direcția vor avea responsabilitatea identificării de resurse financiare pentru dezvoltarea a celor trei case de tip familial necesare pentru închiderea Centrului.

 • (11) Cheltuielile legate de obținerea certificatului de urbanism, a avizelor cerute în certificatul de urbanism, a autorizației de construire și a autorizației de funcționare vor fi suportate de către proprietarul de teren.

Art. 5

Copiii din serviciile alternative deschise

Pentru asigurarea și creșterea calității vieții copiilor nu este suficientă doar schimbarea mediului fizic, ci este absolut necesară stimularea constantă a copiilor și tinerilor prin implicarea lor în activități care să fie susținute de către toți membri de personal. Prin urmare:

 • (1) După deschiderea serviciilor de tip familial reprezentanții DGASPC Brașov se vor asigura că personalul din serviciile dezvoltate va implica zilnic, direct și în mod constant grupul de copii și tineri într-un program de activități care să susțină dezvoltarea armonioasă a acestora.

 • (2) Personalul va realiza activități cât mai diverse care să contribuie la dezvoltarea/evoluția copiilor și tinerilor. Activitățile adecvate vârstei, cum sunt cele ludice - recreative, gospodărești, educative, de comunicare și socializare vor stimula în permanență dezvoltarea fizică și psihică a copiilor și tinerilor, în acest sens, HHC Romania are dreptul si posibilitatea de a constata periodic situația copiilor și a tinerilor din segmentul țintă putând formula recomandări si solicitări de care DGASPC Brașov trebuie să țină cont dând dispoziții personalului angajat în consecință.

Art. 6

Integrarea / Reintegrarea familială

Direcția se obligă să depună toate diligențele în vederea reintegrării în familia naturală, în familia extinsă sau să integreze la asistenți maternali un număr de copii actualmente ocrotiți în cadrul Centrului, care vor fi determinați ulterior. Acest proiect se va derula cu sprijinul HHC România.

Art. 7

Bunele oficii

Direcția se obligă să depună toate diligentele cuvenite, în sensul bunelor oficii, pe lângă alte autorități publice competente, dacă acestea sunt necesare executării în bune condiții a obligațiilor HHC România.

Cap. al III-lea

Obligațiile HHC România

Art. 8

Proiectarea, construirea, amenajarea și dotarea

 • (1) HHC România are obligația să execute, prin intermediul propriilor co-contractori, lucrările de achiziție/construire a caselor de tip familial.

 • (2) Procedura de atribuire a contractelor cu furnizorii de lucrări, bunuri ori servicii necesare executării obligației asumate la art. 4 alin. (3) este de competența HHC România.

 • (3) Cheltuielile HHC România pentru executarea obligațiilor asumate la art. 4 alin. (3) nu vor depăși, în nici o situație, suma de 240.000 Euro/casă.

 • (4) Casele de tip familial construite de către HHC România intră în domeniul public al județului Brașov și în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov în baza procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, iar bunurile mobile alcătuind dotarea caselor de tip familial vor fi obligatoriu donate DGASPC Brașov de către Fundație .

 • (5) Oferta de donație a bunurilor mobile și evidențierea în domeniul public a caselor de tip familial vor fi afectate de sarcina înființării, organizării, funcționării și dezvoltării caselor de tip familial, precum și a utilizării imobilului respectiv numai cu destinația de casă de tip familial, activitate ce va fi monitorizată de Fundație cel puțin zece ani.

Art. 9

Controlul

Direcția se obligă să permită HHC România controlul, atât scriptic, cât și fizic, al executării obligațiilor decurgând din actuala Convenție.

Cap. al IV-lea Prevederi finale

Art. 10

Sancțiuni

 • (1) în cazul rezilierii convenției pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la Cap. al II-lea (Art.2 - Art.7) din prezenta convenție, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea județului Brașov urmând ca aceasta să achite Fundației HHC România contravaloarea sumelor cheltuite de către Fundație pentru realizarea obiectului prezentei convenții de asociere, conform Art.8 Alineatul 3.

 • (2) în cazul rezilierii contractului pentru motivul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 8 din prezenta Convenție, imobilele, în orice stadiu s-ar afla, vor trece în proprietatea județului Brașov, cu titlu gratuit.

 • (3) Apariția unei prevederi legale sau a unui eveniment ce nu putea fi prevăzut și care face imposibil obiectul prezentei convenții exonerează de răspundere partea care nu și-a putut duce la îndeplinire obligația corelativă.

Art. 11

Durata

Convenția intră în vigoare la data semnării de către Părți, urmând a-și înceta efectele la data îndeplinirii obiectului.

Art. 12

Partenerul va prezenta imaginea Fundației Hope and Homes for Children (nume, identitate vizuală, etc.), în format tipărit, audio-video, online sau în/prin alte medii, numai în condițiile și forma stabilită de Fundația Hope and Homes for Children și în baza acordului scris în prealabil din partea acesteia. Acordul scris va fi cerut Fundației cu minim 5 zile lucrătoare înainte de folosirea identității Fundației.

Art. 13

Completarea și modificarea

 • (1) Modificarea și completarea Convenției se va putea face numai cu acordul scris al Părților, sub forma unor Acte Adiționale.

 • (2) Dispozițiile prezentei Convenții se vor completa cu prevederile legale în materie.

Art. 14

Litigii

Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentei Convenții, se vor soluționa, în principal pe cale amiabilă și în subsidiar, de către instanțele judecătorești competente.

Art. 15

Forța majoră

 • (1) Situația de forță majoră exonerează părțile de răspundere în ceea ce privește îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

 • (2) Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 zile de la producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Art.16

Exemplarele

Prezenta Convenție este încheiată în limba română în trei exemplare originale, toate identice între ele și având aceeași valoare juridică.

UAT Județul Brașov      DGASPC Brașov

Fundația Hope and Homes for

Children Romania

Președinte,                  Director General,

Veștea Adrian—loan        Gîrbacea Julieta-Aurelia

Director Regional, Europa Centrală și de Sud

Ștefan Dărăbus, Ph.D., MBA

Secretar General al Județului Director General Adjunct, Maria Dumbrăveanu          Priboi Mihai

Director Adjunct, Bianca Stegeran

Director executiv Dir. Juridică Director administrativ, Claudia Crăciun               Lucian Pascu

Director Executiv DSAM      Serviciul Juridic-Contencios

Adelina Vasioiu               Krisztina Bathori

Departament Juridic Călin Herța, Avocat