Hotărârea nr. 63/2021

Hotărârea nr.63 – privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 63 din data de 31.03.2021

privind aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând referatul de aprobare nr. 561/3234/23.03.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și raportul de specialitate, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.39/26.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, HG nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin. (2) lit. „c” și art. 191 alin. (2) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se aprobă statul de funcții al Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 39/26.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov se modifică în mod corespunzător.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.


Contrasemnează,


MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVNr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Contabil șef

S

II

1

3

Șef serviciu

S

II

2

4

Șef birou

S

II

1

5

Consilier

S

I

1

6

Referent

M

Debutant

1

7

Muzeograf

S

IA

5

8

Muzeograf

S

I

1

9

Muzeograf

SSD

I

1

10

Muzeograf

S

Debutant

1

11

Restaurator

S

IA

1

12

Restaurator

SSD

I

1

13

Restaurator

M

IA

1

14

Conservator

S

IA

4

15

Economist

S

IA

1

16

Economist

S

II

1

17

Referent specialitate

S

I

3

18

Inspector specialitate

S

III

1

19

Desenator

S

IA

1

20

Supraveghetor

10

21

Paznic

M;G

10

22

Muncitor calif.

M

I

1

TOTAL

50

Personal contractual                                 50

Din care:

Manager                                         1

Șef serviciu                                            2

Contabil șef                                            1

Șef birou                                               1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lunar.


Insp.de spec.R.U.,