Hotărârea nr. 62/2021

Hotărârea nr.62 – privind aprobarea modificării art.38, pct.29 și pct.30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office @j ud b ra sov. ro, www.j udbrasov. ro

HOTĂRÂREA NR.62 din data de 31.03.2021

- privind modificarea art. 38 pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov 237/26.07.2018

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 11915 din data de 17.02.2021 inițiat de vicepreședintele consiliului județean și Raportul de specialitate nr. ad. 11915 din data de 17.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică, prin care se propune modificarea art. 38 pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov 237/26.07.2018;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 10/9.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței

Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local și ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (2) lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.L Se modifică art. 38 pct. 29 și pct. 30 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov 237/26.07.2018 și va avea următorul cuprins:

Pct. 29 propune alegerea formei de gestiune a serviciilor de administrare a domeniului public și privat prin gestiune directă sau indirectă/gestiune delegată și întocmește caiete de sarcini și regulamente de servicii, prin care se stabilesc nivelurile de calitate și indicatorii de performanță ai serviciilor, condițiile tehnice, raporturile operator-utilizatori, precum și modul de tarifare, facturare și încasare a contravalorii serviciilor fumizate/prestate conform prevederilor Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și alte prevederi legale în vigoare”;

Pct. 30 propune alegerea formei de concesiune conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.”

Art.IL Celelalte prevederi din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov 237/26.07.2018 rămân neschimbate.


Contrasemnează,


Secretar general al județului Maria/Otlmbrăveanu