Hotărârea nr. 61/2021

Hotărârea nr.61 – privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j ud b rasov. ro, www.j ud brasov. ro

Județul Brașov


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR. 61 din data de 31.03.2021

privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 561/2530 inițiat de către președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 561/2532 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și ale alin. (2) lit. „c”, ale art. 478 alin. (1) și alin. (2), precum și ale art. 479 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. L - Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu drepturile aferente lunii martie 2021.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexă

Aprobat cf. HCJBVnr.:


F 94Nr. crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional / grad salarizare

Nivel Studii

Nr. posturi

Funcții de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3 lAdministrator public

s

1

Total

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Șef Birou Audit Public Intern

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Funct

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

98

13

Consilier achiziții publice

superior

s

11

14

Consilier

principal

s

3

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

8

17

Auditor

superior

s

5

18

Consilier juridic

superior

s

12

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

Posturi in regim contractual

57

21

Director

II

s

1

22

Șef serviciu

I

s

1

23

Șef Birou Cabinet Președinte

11

s

1

24

Șef Birou

II

s

1

25

Consilier

IA

s

13

26

Consilier

1

s

4

27

Consilier

II

s

4

28

Consilier

D

s

1

29

Inspector de specialitate

IA

s

1

30

Inspector de specialitate

1

s

1

31

Inspector de specialitate

II

s

1

32

Referent

IA

M

1

33

Casier

M/G

1

34

Șofer

1

M/G

5

35

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat (legator manual)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat

II

M/G

1

38

Funcționar

M/G

1

39

Salvator montan

1

M

9

40

Salvator montan

III

G

1

41

îngrijitor

M/G

4

42

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena           O-)

întocmit: Consilier, Neamțu Paula Alexandrina