Hotărârea nr. 60/2021

Hotărârea nr.60 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA pe anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


__JimBȚin. Brașov Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.60 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARF1L INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31.03.2021

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică/ Compartimentul Guvemanța Corporativăi, înregistrat cu nr.ad.561/1798/17.03.2021 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.561/1798/17.03.2021, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021;

Ținând cont de adresa S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Zizinului nr.l 19, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1923 /2003, având CUI: 15786039, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.561/1798/05.03.2021 precum și Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 2/24.02.2021 precum și Nota de fundamentare a propunerii bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021;,

în baza Actului Constitutiv al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A precum și prevederile art.l 11, alin.2 lit.”e” și art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.(l), lit “a”, art.5 și art. 10 alin.(l) din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile, OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”a” și alin.(2) lit.”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 alin.(2) și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2,- S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A Brașov și Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanța Corporativă vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREȘEDINT

Adrian - LetrfCContrasemnează, star GeneFăI al Județului Maria lunnbrăveanu

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SRL Sediu / adresa: BRAȘOV, str.ZIZINULUI Nr 119 Cod unic de înregistrare: RO 15786039

ANEXAI


BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2021


mii lei

INDICATORI

Realizat

Nr.        an

rd.    precedent

(N-1)2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

N / N-1

Estimări an (N+1) 2022

Estimări an (N+2) 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

VENITURI TOTALE (rd.1 =rd.2+rd.5+rd.6)

1

2.665,98

2.770,00

3,90

2.770,00

2.770,00

0,00

0,00

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

2.665,98

2.770,00

3,90

2.770,00

2.770,00

0,00

0,00

a)

subvenții, cf. prevederilor legale in vigoare

3

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare

4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare

5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd,21)

7

2.464,39

2.600,00

5,50

2.600,00

2.600,00

0,00

0,00

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2.464,39

2.598,00

5,42

2.598,00

2.598,00

0,00

0,00

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

1.084,82

1.133,39

4,48

1.133,39

1.133,39

0,00

0,00

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

10

154,25

165,00

6,97

165,00

165,00

0,00

0,00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

856,48

929,61

8,54

929,61

929,61

0,00

0,00

C0.

Cheltuieli de natura salariata (rd.13+rd.14)

12

584,22

651,95

11,59

651,95

651,95

0,00

0,00

C1.

cheltuieli cu salariile

13

542,62

557,01

2,65

557,01

557,01

0,00

0,00

C2.

bonusuri

14

41,60

94,94

128,22

94,94

94,94

0,00

0,00

C3.

alte cheltuieli cu presonalul, din care:

15

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

- chelt. cu plati compensat, aferente disponibilizărilor de personal

16

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

C4.

cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete

17

252,66

252,66

0,00

252,66

252,66

0,00

0,00

C5.

chelt cu asigurările si protecția sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale

18

19,60

25,00

27,55

25,00

25,00

0,00

0,00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

368,84

370,00

0,31

370,00

370,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Realizat Nr.        an

rd.    precedent

(N-1)2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

N / N-1

Estimări an (N+1) 2022

Estimări an (N+2) 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

2

Cheltuieli financiare

20

0,00

2,00

0,00

2,00

2,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (l-ll)

22

201,59

170,00

-15,67

170,00

170,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

26,81

27,20

1,45

27,20

27,20

0,00

0,00

V

PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPĂ DEDUCEREA

24

174,78

142,80

-18,30

142,80

142,80

0,00

0,00

1

Rezerve legale

25

8,74

7,14

-18,31

7,14

7,14

0,00

0,00

2

Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevăzute de lege

26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinantate din

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Profitul contabil ramas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29

30

166,04

135,66

-18,30

135,66

135,66

0,00

0,00

7

Participarea salariatiilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult

31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8

Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local, in cazul regiilor autonome,

32

83,02

67,83

-18,30

67,83

67,83

0,00

0,00

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

95,50

67,83

-28,97

67,83

67,83

0,00

0,00

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd.31-rd.32 se repartizează la

35

-83,02

-67,83

-18,30

-67,83

-67,83

0,00

0,00

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

36

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:

37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

cheltuieli materiale

38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu salariale

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte cheltuieli

42

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

VIII

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

43

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

1

Alocatii de la buget

44

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori

45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

150,00

150,00

0,00

150,00

150,00

0,00

0,00

X

DATE DE FUNDAMENTARE

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

mii lei

INDICATORI

Realizat Nr.        an

rd.    precedent

(N-1) 2020

Propuneri an curent (N) 2021

%

N / N-1

Estimări an (N+1) 2022

Estimări an (N+2) 2023

%

9=7/5

10=8/7

0

1

2

3

4

5

6=5/4

7

8

9

10

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

2

Nr. mediu de salariati total

49

9,00

9,00

0,00

9,00

9,00

0,00

0,00

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariata (rd.12/rd.49) /12*1000

50

5.409,44

6.036,57

11,59

6.036,57

6.036,57

0,00

0,00

4

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza chelt. cu salariile (lei/persoana) (rd.13 / rd.49) /12*1000

51

5.024,26

5.157,50

2,65

5.157,50

5.157,50

0,00

0,00

5

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal

52

296,22

307,78

3,90

307,78

307,78

0,00

0,00

6

Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse

53

0

0

0,00

0

0

0,00

0,00

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.7 / rd.1) x 1000

54

924,38

938,63

1,54

938,63

938,63

0,00

0,00

8

Plati restante

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Creanțe restante

56

60,00

60,00

0,00

50,00

50,00

-16,67

0,00

DIRECTOR GENERAL, Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONETABIL SEF Ec NEDELCU DUMITRU
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Anexa 2


SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI/2021

mii lei

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

»E

I                      Mmm

1

Venituri totale exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.12+rd.13+rd.14), din care:

2

2.466,17

2.667,66

2.667,66

2.665,97

692,50

1.385,00

2.077,50

2.770,00

103,90

108,10

a)

din producția vanduta (rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:

3

2.411,99

2.507,19

2.507,19

2.545,53

650,00

1.300,00

1.950,00

2.600,00

102,14

105,54

a1)

din vanzarea produselor

4

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

din servicii prestate

5

858,86

860,00

860,00

905,14

227,50

455,00

682,50

910,00

100,54

105,39

a3)

din redevente si chirii

6

1.553,00

1.540,00

1.540,00

1.533,20

405,00

810,00

1.215,00

1.620,00

105,66

98,73

a4)

alte venituri

7

0,12

107,19

107,19

107,19

17,50

35,00

52,50

70,00

65,30

89.325,00

b)

din vanzarea mărfurilor

8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din subvenții si transferuri de eploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11), din care:

9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C1)

subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

subvenții, pt. acoperirea pierderilor

11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din producția de imobilizări

12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

venituri aferente costului producției in curs

13

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

alte venituri din exploatare (rd.15+rd.16+rd.19+rd.20+rd.21), din care:

14

54,18

160,47

160,47

120,44

2,50

5,00

7,50

170,00

141,15

222,30

f1)

din amenzi si penalitati

15

54,18

10,00

10,00

-30,15

2,50

5,00

7,50

10,00

-33,17

-55,65

f2)

din vanzarea activelor si alte operatii de capital

(rd.17+rd.18), din care:

16

0,00

150,47

150,47

150,59

40,00

80,00

120,00

160,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

active corporale

17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

venituri din producția de imobilizări

18

0,00

150,47

150,47

150,59

40,00

80,00

120,00

160,00

0,00

0,00

f3)

din subvenții pentru investitii

19

0,00

150,47

150,47

150,47

40,00

80,00

120,00

160,00

0,00

0,00

f4)

din valorificarea certificatelor CO2

20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f5)

alte venituri

21

0,00

0,00

0,00

0,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Venituri financiare (rd.23+rd.24+rd.25+rd.26+d.27), din care:

22

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a)

din imobilizările financiare

23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

din investitii financiare

24

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

din diferente de curs

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

din dobânzi

26

0,00

0,00

0,00

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

alte venituri financiare

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Venituri extraordinare

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de

fi? 2.497,66

sgagMCTggg

'ț1.304^1

3^1.950,00 SjFffȘnEoO

■f

Cheltuieli de exploatare (rd.31+rd.79+rd.86+rd.120), din care:

30

2.074,78

2.495,66

2.495,66

2.464,39

649,50

1.299,00

1.948,50

2.598,00

105,42

118,78

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii (rd.32+rd.40+rd.46), din care:

31

1.124,14

1.075,88

1.075,88

1.084,82

283,35

566,70

850,04

1.133,39

104,48

96,50

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.33+rd.34+rd.37+rd.38+rd.39) din care:

32

849,38

848,00

848,00

922,53

236,00

472,00

708,00

944,00

102,33

108,61

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

6,40

7,00

7,00

6,05

1,75

3,50

5,25

7,00

115,70

94,53

b)

Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:

34

2,86

5,00

5,00

1,43

1,25

2,50

3,75

5,00

349,65

50,00

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb, din care:

35

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.1

uleiuri/chimicale/gaze tehnice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.2

materiale intretineri+exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.3

materiale folosite la reparatii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b1.4

cheltuieli materiale folosite pentru terti (refacturate)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1.5

materiale consumate pt. investitii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

cheltuieli combustibil

36

2,86

5,00

5,00

1,43

1,25

2,50

3,75

5,00

349,65

50,00

c)

cheltuieli privind materialele de natura

37

1,31

5,00

5,00

0,00

1,25

2,50

3,75

5,00

#DIV/0!

0,00

d)

Cheltuieli privind energia si apa, din care:

38

838,81

831,00

831,00

915,05

231,75

463,50

695,25

927,00

101,31

109,09

1. cheltuieli gaze pt. populație folosite de

2,63

8,00

8,00

4,18

2,00

4,00

6,00

8,00

191,39

158,94

2. cheltuieli cu energie termica cumparata

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3. cheltuieli cu servicii pompare agent

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. cheltuieli cu apa adaos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. cheltuieli cu energie electrica

835,02

820,00

820,00

910,33

229,00

458,00

687,00

916,00

100,62

109,02

6. cheltuieli consum apa tehnologica

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. cheltuieli utilitati (apa, energie termica)

1,16

3,00

3,00

0,54

0,75

1,50

2,25

3,00

555,56

46,55

8. reduceri comerciale primite

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

A2

Cheltuieli privind serviciile executate de terti (rd.41+rd.42+rd.45), din care:

40

114,36

110,59

110,59

103,91

25,97

51,94

77,90

103,87

99,96

90,86

a)

cheltuieli cu intretinerea si reparațiile

41

102,36

93,59

93,59

79,61

19,22

38,44

57,65

76,87

96,56

77,77

b)

cheltuieli privind chiriile (rd.43+rd.44), din

42

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar de stat redevente ctr cesiune

43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

- către operatori cu capital privat

44

1,80

2,00

2,00

1,80

0,50

1,00

1,50

2,00

111,11

100,00

c)

prime de asiguarare

45

10,20

15,00

15,00

22,50

6,25

12,50

18,75

25,00

111,11

220,59

A3

Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

(rd.47+rd.48+rd.50+rd.57+rd.62+rd.63+rd.6

7+rd.68+ rd.69+ rd.78), din care:

46

160,40

117,29

117,29

58,38

21,38

42,76

64,14

85,52

146,49

36,40

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

b)

Cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:

48

0,10

2,00

2,00

0,91

0,50

1,00

1,50

2,00

219,78

910,00

b1)

cheltuieli privind consultanta juridica

49

0,10

2,00

2,00

0,91

0,50

1,00

1,50

2,00

219,78

910,00

c)

cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+rd.53), din care:

50

3,08

6,00

6,00

1,70

1,50

3,00

4,50

6,00

352,94

55,19

c1)

cheltuieli de protocol, din care:

51

3,08

4,00

4,00

1,70

1,00

2,00

3,00

4,00

235,29

55,19

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

52

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c2)

cheltuieli de reclama si publicitate, din care:

53

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

- tichete cadou pentru cheltuieli de reclama si publicitate,potrivit Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare

54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. campanii de marketing, studiu pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193 / 2006, cu modificările ulterioare

55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cheltieli de promovare a produselor

56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd.58+rd.59+rd.61), din care:

57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d1)

cheltuieli de sponsorizare in domeniul medical si sanatate

58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d2)

cheltuieli de sponsorizare in dom.

educ., invat., social si sport, din care:

59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d3)

pentru cluburile sportive

60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

d4)

cheltuieli de sponsorizarea pt. alte acțiuni si activ.

61

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu transportul de bunuri sa persoane

62

0,00

0,50

0,50

0,00

0,13

0,25

0,38

0,50

0,00

#DIV/0!

f)

cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:

63

1,60

4,00

4,00

3,52

1,00

2,00

3,00

4,00

0,00

220,00

- cheltuieli cu diurna (rd.65+rd.66), din care

64

0,00

3,50

3,50

3,52

0,88

1,75

2,63

3,50

0,00

#DIV/0!

- interna

65

0,00

3,50

3,50

0,00

0,88

1,75

2,63

3,50

0,00

#DIV/0!

- externa

66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

g)

cheltuieli poștale si taxe de telecomunicații

67

10,69

12,00

12,00

10,93

3,00

6,00

9,00

12,00

109,79

102,25

h)

cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

68

4,33

5,00

5,00

4,35

1,25

2,50

3,75

5,00

114,94

100,46

i)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

69

83,91

27,00

27,00

12,00

6,75

13,50

20,25

27,00

225,00

14,30

i1)

cheltuieli de asigurare si paza

70

83,91

15,00

15,00

12,00

3,75

7,50

11,25

15,00

125,00

14,30

i2)

chelt. privind intretinerea si funcționarea tehnicii de calcul

71

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

0,00

i3)

cheltuieli cu pregătirea profesionala

72

0,00

10,00

10,00

0,00

2,50

5,00

7,50

10,00

0,00

0,00

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale si necorporale, din care:

73

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- aferente bunurilor de natura domeniului public

74

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale (verificări metrologice , taxe verificare cazane CT.PT)

75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i6)

chelt. privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf.

ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 109/2011

76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri

77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

j)

alte cheltuieli cu serviciile executate de

78

56,69

60,79

60,79

24,97

7,26

14,51

21,77

29,02

116,22

44,05

j1)

lucrări pentru protecția muncii

1,84

2,50

2,50

2,40

0,63

1,25

1,88

2,50

104,17

130,43

j2)

Abonament legis

2,27

2,50

2,50

2,32

0,63

1,25

1,88

2,50

107,76

102,20

j3)

taxe salubritate

0,50

1,00

1,00

0,85

0,25

0,50

0,75

1,00

117,65

170,00

j4)

Cheltuieli servicii informatice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

j5)

alte cheltuieli de natura celor de mai sus

52,08

54,79

54,79

19,40

5,76

11,51

17,27

23,02

118,66

37,25

B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

79

1,92

155,47

155,47

154,25

41,25

82,50

123,75

165,00

106,97

8.033,85

a)

chelt. cu taxa pt. activ, de exploatare a resurselor minerale

80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b)

cheltuieli cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale

81

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli cu taxa de licența

82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

cheltuieli cu taxa de autorizare(ITP auto)

83

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu taxa de mediu

84

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f)

cheltuieli cu alte taxe si impozite

85

1,92

5,00

5,00

3,78

1,25

2,50

3,75

5,00

132,28

196,88

g)

cheltuieli cu impozite si taxe locale

0,00

150,47

150,47

150,47

40,00

80,00

120,00

160,00

0,00

0,00

h)

taxa ANRSC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Cheltuieli cu personalul (rd.87+rd.100+rd.104+rd.113), din care:

86

796,09

895,51

895,51

856,48

232,40

464,81

697,21

929,61

108,54

107,59

CO

Chelt. de natura salariata (rd.88+rd.92)

87

549,52

617,85

617,85

584,22

162,99

325,98

488,96

651,95

111,59

106,31

C1

Cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91),

88

510,96

555,75

555,75

542,62

139,25

278,51

417,76

557,01

102,65

106,20

a) salarii de baza

89

480,96

524,25

524,25

511,12

131,06

262,13

393,19

524,25

102,57

106,27

b) sporuri, prime si alte bonificatii af. salariului de baza (cf.CCM)

90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) alte bonificatii (conform CCM)

91

30,00

31,50

31,50

31,50

8,19

16,38

24,57

32,76

104,00

105,00

C2

Bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99), din care:

92

38,56

62,10

62,10

41,60

23,74

47,47

71,21

94,94

228,22

107,88

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, din care:

93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete de cresa, cf.legii nr. 193/2006, cu modif. ulterioare;

94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- tichete cadou pt. ch. sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare:

95

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) tichete de masa

96

26,96

35,50

35,50

28,55

9,90

19,80

29,70

39,60

138,70

105,90

c) tichete de vacanta

97

11,60

13,05

13,05

13,05

3,26

6,53

9,79

13,05

100,00

112,50

d) ch. privind particip, salariatiilor la

98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) alte cheltuieli conform CCM

99

0,00

13,55

13,55

0,00

10,57

21,15

31,72

42,29

0,00

0,00

C3

Alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care:

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) ch.cu plățile compens. aferente disponibiliz. de personal

101

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) ch.cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecat.

102

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) ch. de natura salariala aferente restruct., privatizării, administrator special, alte comisii si comitete

103

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C4

Cheltuieli aferente contractului de mandat si a unor organe de conducere si control, comisii si comitete (rd.105+rd.108+rd.111+rd.112), din care:

104

222,56

252,66

252,66

252,66

63,17

126,33

189,50

252,66

100,00

113,52

a) pentru directori / directorat

105

128,60

147,90

147,90

147,90

36,98

73,95

110,93

147,90

100,00

115,01

- componenta fixa

106

104,40

116,40

116,40

116,40

29,10

58,20

87,30

116,40

100,00

111,49

- componenta variabila

107

24,20

31,50

31,50

31,50

7,88

15,75

23,63

31,50

100,00

130,17

b) pentru consiliul de administrație /

108

62,64

69,84

69,84

69,84

17,46

34,92

52,38

69,84

100,00

111,49

|- componenta fixa

109

62,64

69,84

69,84

69,84

17,46

34,92

52,38

69,84

100,00

111,49

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

- componenta variabila

110

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) pentru AGA si cenzori

111

31,32

34,92

34,92

34,92

8,73

17,46

26,19

34,92

100,00

111,49

d) pentru alte comisii si comitete

112

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C5

Ch. cu asig. si protecția sociala, fd. speciale si alte obligatii legale

(rd.114+rd.115+rd.116+rd.117+rd.118+rd.1

113

24,01

25,00

25,00

19,60

6,25

12,50

18,75

25,00

127,55

81,63

a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale

114

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. șomaj

115

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sanatate

116

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

d) ch. privind contrib. la fd. speciale aferente fd. de salarii

117

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) cheltuieli privind contribuția unitatii la schemele de pensii

118

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale

119

24,01

25,00

25,00

19,60

6,25

12,50

18,75

25,00

127,55

0,00

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.121+rd.124+rd.125+rd.126+rd.127+rd.128),

120

152,63

368,80

368,80

368,84

92,50

185,00

277,50

370,00

100,31

241,66

a)

Cheltuieli cu majorări si penalitati (rd.122+rd.123), din care:

121

0,17

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

- către bugetul general consolidat si

122

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- către alti creditori

123

0,17

0,00

0,00

0,17

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

b)

cheltuieli privind activele imobilizate

124

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului

125

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d)

alte cheltuieli

126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e)

cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor

127

152,46

368,80

368,80

368,67

92,50

185,00

277,50

370,00

100,36

241,81

o

ajustări si deprecieri pentru pierdere de

128

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#D1V/O!

#DIV/0!

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzionat an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

«)

cheltuieli privind ajustările si provizioanele

129

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

#DIV/0!

f1.1

- provizioane privind particip, la profit a salariatilor

130

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f1.2

- provizioane in legătură cu contractul de mandat

130a

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2)

venituri din provizioane si ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:

131

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

f2.1

din anularea provizioanelor (rd.133+rd.134+rd.135), din care:

132

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din participarea salariatilor la profit

133

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- din depreciarea imobilizărilor corporale si a activelor circulante

134

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- venituri din alte provizioane

135

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Cheltuieli financiare (rd.137+rd.140+rd.143),

136

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

a)

Cheltuieli privind dobânzile

137

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

a1)

aferente creditelor pentru investitii

138

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

139

0,00

2,00

2,00

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

0,00

#DIV/0!

b)

cheltuieli din diferente de curs valutar

140

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b1)

aferente creditelor pentru investitii

141

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b2)

aferente creditelor pentru activitatea curenta

142

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c)

alte cheltuieli financiare

143

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Cheltuieli extraordinare

144

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III

REZULTATUL BRUT (profit / pierdere) (rd.1-rd.29)

145

391,39

170,00

170,00

201,59

42,50

85,00

127,50

170,00

84,33

51,51

venituri neimpozabile

146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

cheltuieli nedeductibile fiscale

147

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

65,12

27,20

27,20

26,81

6,80

13,60

20,40

27,20

101,45

41,17

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 |Cheltuieli de natura salariata (rd.87)

150

549,52

617,85

617,85

584,22

162,99

325,98

488,96

651,95

111,59

106,31

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an 2020

Propuneri an curent (N) 2021) din care:

%

%

Aprobat conform HCJ

Aprobat conform Hotarari CA

Realizat 2020

Previzion at trim I

Previzion at trim II

Previziona t trim III

Previzional an 2021

7=6/5

8=5/3a

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

2 Cheltuieli cu salariile (rd.88)

151

510,96

555,75

555,75

542,62

139,25

278,51

417,76

557,01

102,65

106,20

3 Nr. de personal prognozat la finele anului

152

9,00

9

9

9

9

9

9

9

100,00

100,00

4 Nr. mediu de salariati

153

9,00

9

9

9

9

9

9

9

100,00

100,00

5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat

154

4.731,11

5.145,83

5.145,83

5.024,26

5.157,50

5.157,50

5.157,50

5.157,50

102,65

106,20

b) Câștigul mediu lunar pe salariat

155

5.088,15

5.720,83

5.720,83

5.409,44

6.036,57

6.036,57

6.036,57

6.036,57

111,59

106,31

6 a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe

156

274,02

296,41

296,41

296,22

307,78

307,78

307,78

307,78

103,90

108,10

b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total

157

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Elemente de calcul a productiv.muncii in

158

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- cantitate de produse finite (QPF)

159

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- preț mediu (p)

160

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- valoare = QPF x p

161

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- pondere in venituri totale de exploat =

162

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 Plati restante

163

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 Creanțe restante, din care:

164

48,53

50,00

50,00

48,53

50,00

50,00

50,00

50,00

103,03

100,00

de la operatori cu capital integral/majoritar de

165

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la operatori cu capital privat

166

48,53

50,00

50,00

48,53

50,00

50,00

50,00

50,00

103,03

100,00

de la bugetul de stat

167

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la bugetul local

168

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de la alte entitati

169

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 Credite pt. finanțarea activ, curente (soldul ramas

170

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTABILSEF Ec NEDE LCU DUMITRU

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SC CARFIL IDUSTRIAL PARC SA Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de înregistrare: RO 15786039

ANEXA 3


GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

CONTABIL SEF

Ec NEDELCU DUMITRUmii lei

Nr.

Crt.

INDICATORI

Prevederi an (N-2) 2019

% 4=3/2

Prevederi an precedent (N-1) 2020

% 7=6/5

Aprobat

Realizat

Aprobat

Realizat

0

1

2

3

4

5

6

7

I

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:

2.251,00

2.466,36

10

2.667,66

2.665,98

-0

1

Venituri din exploatare

2.251,00

2.466,17

10

2.667,66

2.665,98

-0

2

Venituri financiare

0,00

0,19

0

0,00

0,00

0

3

Venituri extraordinare

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0

DIRECTOR GENERAL, Ec BLEJDEA ELVISS LIVIU

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

ANEXA 4


SCCARFIL INDUSTRIAL PARC SA

Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119

Cod unic de înregistrare: RO 15786039

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI SI SURSELE DE FINANTARE/2021

mii lei

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2020)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2021

An N+1 (2022)

An N+2 (2023)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

1

Surse proprii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - amortizare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - profit

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Alocatii de la buget

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Credite bancare, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Alte surse, din care:

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

- Incasari surse proprii

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Buget Local

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

- Buget de Stat

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- Surse atrase

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

1

Investiții in curs, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli de proiectare

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

150,47

151,00

151,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2020)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2021

An N+1 (2022)

An N+2 (2023)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

Investita noi, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

c) cheltuieli proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

d) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3

Investita efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

a) pentru bunuri proprietate privata a operatorului economic:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

Modernizare clădirii, obiectivele 8;7;9;6,28;5;105

31,12,2021

150,47

150,00

150,00

150,00

150,00

c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INDICATORI

Data finalizării investiției

An precedent (N-1) (2020)

Valoare

Previziuni

Realizat /preliminat

Previziuni an 2021

An N+1 (2022)

An N+2 (2023)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau in locație de gestiune,exclusiv cele din domeniul public sa privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- (denumire obiectiv)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(Mini)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

a) - interne

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

b) - externe

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV SC CARFIL INDUSTRIAL PARC SA Sediu / adresa: BRAȘOV, str. ZIZINULUI NR 119 Cod unic de înregistrare: RO 15786039

ANEXA 5


MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCERE A PLATILOR RESTANTE AN 2021

Nr. Crt.

MASURI

Termen de realizar e

an precedent (N-1) 2020

an curent (N) 2021

an (N+1)2022

an (N+2) 2023

Preliminat / Realizat

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Influente (+/-)

Rezultat brut (+/-)

plati restante

Rezultat brut

plati restante

Rezultat brut

plati restante

Rezultat brut

plati restante

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Pct. I

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

X

X

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. I

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct. II

Cauze care diminuează efectul masurilor prevăzute la pct. I

X

X

1

Măsură 1........................

X

X

0,00

0,00

0,00

2

Măsură 2......................................

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

X

X

X

Măsură n.................

0,00

0,00

0,00

TOTAL Pct. II

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pct. III

TOTAL GENERAL Pct.l+Pct.ll

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CONTABIL SEF Ec NEIBELCU DUMITRU