Hotărârea nr. 6/2021

Hotărârea nr. 6 – privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale, precum și a altor taxe și tarife pentru anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 6 din data de 28.01.2021

- privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de

Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.01.2021;

Analizând referatul de aprobare nr. ad. 15138/24.11.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 15138/24.11.2020 întocmit de Direcția Economică, prin care se propune stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, a taxelor speciale și a altor taxe și tarife pe anul 2021;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 119/24.03.2020 privind stabilirea taxelor pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, taxele speciale și altor taxe și tarife pe anul 2020;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 16 alin. (2), art. 27, art. 30 alin. (1) și alin. (6) și art. 68 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și prevederile ulterioare, art. 489 alin. (1) și alin. (2) și art. 474, precum și prevederile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în baza art. 87 alin. (3), art. 333 și art. 173 alin. (1) lit. “b”, lit. “c” și lit. “d”, alin. (3) lit. “c”, alin. (4) lit. “a”, alin. (5) și alin. (6) lit. “b” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. Se stabilesc taxele pentru certificatele, avizele și autorizațiile eliberate de Consiliul Județean Brașov, taxele speciale și alte taxe și tarife pe anul 2021, conform anexelor 1-20, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar generâj al județului Maria Wmbrăveanu

PREȘEDINTE, ai^VeșteaSecretar Gendral al Județului, Maria /Mmbrăveanu


Taxe pentru certificate, autorizații și avize ce se eliberează de către Consiliul Județean Brașov


I. Taxă pentru eliberarea certificatului de urbanism.

în funcție de suprafața terenurilor pentru care se solicită certificatul:

 • 1. Pentru mediul urban:

-lei-

Suprafața

Taxă pentru 2021

a) până la 150 m2 inclusiv

9,00

b) între 151 - 250 m2 inclusiv

10,00

c) între 251 - 500 m2 inclusiv

13,00

d) între 501-750 m2 inclusiv

18,00

e) între 751 - 1000 m2 inclusiv

21,00

f) peste 1000 m2

21,00 + 0,01 lei/m2 pentru fiecare m2 care depășește 1.000 m2

2. Pentru mediul rural se percepe 50% din taxa prevăzută pentru mediul urban.

 • II. Taxă pentru eliberarea autorizației de construire.

1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție, inclusiv valoarea instalațiilor aferente.

Pentru o clădire rezidențială sau clădire-anexă taxa pentru eliberarea autorizației de construire este egală cu 0,5% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții.

 • III. Taxă pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări necesare lucrărilor de cercetare si prospectare a terenurilor în etapa efectuării studiilor geotehnice și a studiilor privind ridicările topografice, sondele de gaze, petrol si alte excavări se datorează de către titularii drepturilor de prospecțiune și explorare.

-lei-

Pentru fiecare m2 de teren afectat la suprafața solului de foraj sau de excavație

Taxă pentru 2021

m2

22,00

 • IV. Taxă pentru autorizarea amplasării de chioșcuri, containere, tonete, cabine, spații de expunere, corpuri și panouri de afișai, firme și reclame situate pe căile si în spatiile publice.

-lei-

Pentru fiecare m2 de suprafață ocupată de construcție

Taxă pentru 2021

m2

12,00

 • V. Taxă pentru avizarea certificatului de urbanism de către comisia de urbanism si amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate din cadrul consiliului județean.

-lei-

Taxă pentru 2021

Pentru fiecare aviz

22,00

 • VI. Taxă pentru eliberarea de copii heliografice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea planuri.

-lei-

Taxă pentru 2021

Pentru fiecare m2 sau fracțiune de m2

48,00

 • VII. Taxă pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire.

3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

 • VIII. Taxă pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe sau rulote ori campinguri.

2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.

 • IX. Taxă pentru eliberarea autorizației de desființare, totală sau parțială, a unei construcții.

0,1% din valoarea impozabilă stabilită pentru determinarea impozitului pe clădiri, aferentă părții desființate.

 • X. Taxă pentru prelungirea unui certificat de urbanism sau a unei autorizatii de construire.

30% din cuantumul taxei pentru eliberarea certificatului sau a autorizației inițiale.

*) Scutirile la plata taxelor pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, modul de încasare al acestora, precum și sancțiunile aplicabile sunt cele stabilite prin lege.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Valoarea impozabilă a clădirii


Secretar Gen^răTăl Județului, MariaJ&urfîbrăveanu

Nr. crt.

Tipul clădirii

Valoarea impozabilă (lei/m2)

Cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire (condiții cumulative)

Fără instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire

0

1

2

3

Taxă pentru 2021

Taxă pentru 2021

A.

Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

1.500 lei

900 lei

B.

Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic.

450 lei

300 lei

C.

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și / sau chimic.

300 lei

260 lei

D.

Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și / sau chimic.

180 lei

110 lei

E.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.

75% din suma care s-ar aplica clădirii

F.

în cazul contribuabilului care deține la aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și / sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A-D.

50% din suma care s-ar aplica clădirii

NOTĂ:

 • 1. Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1,40.

 • 2. Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcție de rangul localității și zona în care este amplasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate cu coeficientul de corecție corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

  Zona în cadrul localității

  Rangul localității

  0

  I

  II

  III

  IV

  V

  A

  2,60

  2,50

  2,40

  2,30

  1,10

  1,05

  B

  2,50

  2,40

  2,30

  2,20

  1,05

  1,00

  C

  2,40

  2,30

  2,20

  2,10

  1,00

  0,95

  D

  2,30

  2,20

  2,10

  2,00

  0,95

  0,90

 • 3. în cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente, coeficientul de corecție prevăzut la punctul 2 se reduce cu 0,10.

 • 4. Valoarea impozabilă a clădirii se reduce în funcție de anul terminării acesteia, după cum urmează:

 • a) cu 50%, pentru clădirea care are o vechime de peste 100 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • b) cu 30%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 50 de ani și 100 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință;

 • c) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani și 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței

Vizat, Șef Serv. Buget Ramona Broscățan întocmit, Eniko Both.................................

PREȘEDINTE,


estea

>9


Secretar Genaraț/al Județului, Maria DlimbrăveanuTaxe pentru vizitarea muzeelor aflate sub autoritatea

Consiliului Județean Brașov

9                           9

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2021 (lei/vizitator)

1.

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV

Casa Sfatului

Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

Bastionul Țesătorilor Adulți

7,00

Pensionari

4,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

Bastionul Graft Adulți

5,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

2.

MUZEUL DE ARTĂ BRAȘOV

Săli parter si etaj (Expoziție permanentă si temporară): Adulți

7,00

Pensionari

3,50

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Săli parter (Expoziție temporară): Adulți

4,00

Pensionari

2,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Taxă audioghidaj:

5,00

Taxă ghidai pentru grupuri de minim 5 persoane (adulti):

50,00 lei/grup

3.

MUZEUL DE ETNOGRAFIE BRAȘOV

Brașov (Muzeul de Etnografie):

Adulți

6,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,50

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

150,00 lei/grup

Brașov (Muzeul Civilizației Urbane):

Adulți

8,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

2,00

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Taxă ghidaj într-o limbă străină pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

150,00 lei/grup

Săcele (Muzeul de Etnografie):

Adulți

5,00

Pensionari

3,00

Preșcolari, elevi, studenți

1,00

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

50,00 lei/grup

Rupea (Muzeul Gheorghe Cernea):

Adulți

Pensionari

Preșcolari, elevi, studenți

Taxă ghidaj în limba română pentru grupuri (10-25 persoane adulți)

5,00

3,00

1,00

50,00 lei/grup

4.

MUZEUL „CASA MUREȘENILOR” BRAȘOV

Adulți

5,90

Pensionari

3,90

Preșcolari, elevi, studenți

1,40

*) Notă: Conform prevederilor art. 21, alin. (3) și (4) din Legea nr. 448 / 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare:

 • - Copilul cu handicap, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate la bilete de intrare la muzee;

 • - Adulții cu handicap beneficiază de bilete de intrare la muzee, astfel: a) adultul cu handicap grav sau accentuat, precum și persoana care îl însoțește beneficiază de gratuitate; b) adultul cu handicap mediu și ușor beneficiază de bilete de intrare în aceleași condiții ca pentru elevi și studenți.

Taxele pentru vizitarea muzeelor constituie venituri la bugetul local al Județului Brașov.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriek Agafiței


Secretar Genenăl al Județului, Maria Dț/nbrăveanu

Taxe județene pentru avizarea documentațiilor întocmite în vederea eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor deținute de societățile comerciale cu capital de stat conform H.G. nr. 834/1991

-lei-

Suprafață teren

Taxă pentru 2021

a) până la 1000 mp (0,1 ha)

148,00

b) între 1001 mp - 5000 mp (0,5 ha)

297,00

c) între 5001 mp - 10.000 mp (1 ha)

742,00

d) peste 10.000 mp

1.484,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabrieha Agafiței


Secretar Genejal al Județului, Maria Dwrorăveanu

Taxe speciale pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov

Activitate

Taxă specială pentru 2021

1. Identificarea și prezentarea din arhivă a documentelor solicitate

20,00 lei / exemplar

2. Copie xerox după documentele din arhivă

1,00 lei / filă

3. Taxă formular cerere pentru certificat de urbanism

1,00 lei / formular

4. Taxă formular cerere pentru autorizație de construire, inclusiv anexă

2,00 lei / set

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice oferite de Consiliul Județean Brașov și se fac venit la bugetul local.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabrielă) Agafiței


Secretar GejfcSfâJ al Județului, MariaOambrăveanu

Taxe si tarife pentru serviciile publice prestate în cadrul Bibliotecii Județene George Baritiu

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2021

1.

BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ “GEORGE BARITIU“ BRAȘOV

 • 1. Multiplicări format A4

 • a) Față

 • b) Față-Verso

 • 2. Multiplicări format A3

 • a) Față

 • b) Față-Verso

0,20 lei/pag.

0,40 lei/filă

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

2.

închirierea sălii de festivități

42,00 lei/oră

3.

Eliberarea permisului de cititor, plastifiat

 • a) Pentru copii, tineri până la 18 ani, șomeri și pensionari

 • b) Elevi peste 18 ani, studenți

 • c) Alte categorii

gratuit 3,00 lei/pers. 6,00 lei/pers.

4.

Imprimare documente

a) Față

b) Față-Verso

0,30 lei/pag.

0,50 lei/filă

5.

Inscripționare CD-ROM cu informații europene și locale

3,00 lei/CD

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriem/Agafiței


Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu

Taxe pentru fotografiere si filmare la instituțiile aflate sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

Nr. crt.

Unitatea

Taxă pentru 2021

1.

Muzeul Județean de Istorie Brașov (Casa Sfatului, Bastionul Țesătorilor, Bastionul Grafit)

 • ■ Taxă fotografiere turistică

 • ■ Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■ Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■ Taxă filmare reclamă comercială

 • ■ Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■ Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

25,00 lei

35,00 lei

250,00 lei

1.000,00 lei/oră

250,00 lei/oră gratuit

2.

Muzeul de Etnografie (Brașov - Muzeul de Etnografie și Muzeul Civilizației Urbane, Săcele - Muzeul de Etnografie, Rupea - Muzeul Gheorghe Cernea)

 • ■ Taxă fotografiere

 • ■ Taxă filmare neprofesională / turistică

 • ■ Taxă fotografiere profesională cu trepied

 • ■ Taxă filmare comercială (drept de reproducere)

 • ■ Taxă filmare reclamă comercială

 • ■ Taxă filmare servicii artistice (film, documentare)

 • ■ Taxă filmare / fotografiere pentru proiecte de promovare turistică

25,00 lei/oră

35,00 lei/oră

100,00 lei/oră

300,00 lei

1.000,00 lei/oră

400,00 lei/oră gratuit

3.

Muzeul „Casa Mureșenilor”

 • ■ Taxă fotografiere

 • ■ Taxă filmare

15,00 lei/oră

25,00 lei/oră

4.

Muzeul de Artă Brașov

 • ■ Taxă fotografiere

 • ■ Taxă filmare

20,00 lei

30,00 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela/Ăgafitei / IP

PREȘEDINTE, » 1Secretar General al Județului, Maria^umbrăveanu

Tarifele de bază, lunare, pe metru pătrat la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință ale Consiliului Județean si ale unităților de sub autoritatea Consiliului Județean Brașov

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2021

ZONA

Lux (A)

I Centrală (B)

II Centre cartier (C)

III Unităti periferice

(D)

1.

Unități comerciale cu amănuntul alimentare sau nealimentare

40,86

36,77

31,05

25,34

2.

Unități comerciale specializate de alimentație publică - cofetării

42,50

31,05

39,21

25,34

35,13

21,26

31,05

17,18

3.

Spații pentru jocuri mecanice

62,11

54,76

52,31

52,31

4.

Unități comerciale specializate de librărie și papetărie -anticariat, filatelie, legătorie carte.

13,06

7,35

11,45

5,73

7,35

5,73

7,35

5,73

5.

Spații de producție (laboratoare de patiserie, carmangerii, bucătării, etc.) atelier de producție industrială și prestări servicii diverse-exclusiv cele ale invalizilor.

19,62

13,06

11,45

7,35

6.

Sedii de bănci, case de schimb valutar

62,11

54,76

52,31

52,31

7.

Sedii administrative ale agenților economici, birouri agenții de turism.

21,26

19,62

13,06

11,45

8.

Redacții de presă

5,73

5,73

5,73

5,73

9.

Sedii de instituții și oficii bugetare inclusiv dependințe și arhive. Spații social culturale, învățământ de toate gradele, case de cultură, teatre, școli de artă, biblioteci, muzee, ateliere de creație, săli de expoziție, depozite de artă, centre de creație populară, galerii de artă.

1,65

1,65

1,65

1,65

lei/mp/lună

Nr. crt.

Activitatea desfășurată în spațiile cu altă destinație decât cea de locuință

Tarif pentru 2021

ZONA

Lux (A)

I Centrală (B)

II Centre cartier (C)

III Unităti periferice

(D)

10.

Spații pentru profesii liberale conform art. 67(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (medici, avocați, notari publici, executori judecătorești, experți tehnici și contabili, contabili autorizați, auditori financiari, consultanți fiscali, arhitecți, traducători, sportivi, etc.) desfășurate în mod independent, -cabinet veterinar -laboratoare

21,26

3,26

19,62

19,62 3,26

13,06

13,06

3,26

11,45

7,35

3,26

7,35

11.

Farmacii, unități tehnico medicale

-plante medicinale

5,73

5,73

5,73

5,73

3,26

3,26

3,26

3,26

12.

Cinematografe inclusiv dependințe

5,73

5,73

5,73

5,73

13.

Sedii de organizații politice și sindicale, fundații, ligi, asociații ale veteranilor și invalizilor de război, societăți și asociații cu scop caritabil de apărare a drepturilor omului, asociații de locatari și casele de ajutor reciproc ale pensionarilor ce nu înregistrează profit, sedii ale handicapaților, spații de producție și prestări servicii ale cooperativelor de invalizi, persoane handicapate care prezintă adeverință de la Insp. de handicapați, inclusiv spațiile de arhivare și dependințele aferente.

1,65

1,65

1,65

1,65

14.

Depozite de mână până la 30 mp

13,06

11,45

7,35

5,73

15.

Unități comerciale en-gros

44,95

42,50

39,21

36,77

16.

Spații de depozitare

 • a) suprateran

 • b) subteran

 • c) depozite de carburanți lubrefianți

25,34

17,18

21,26 13,06

5,73

13,06

11,45

5,73

11,45

7,35

5,73

17.

Dependințe (vestibul, antreu, culoare, holuri, oficii, grupuri sanitare, logii).

3,26

3,26

3,26

3,26

18.

Garaje

7,35

5,73

5,73

5,73

19.

Teren pentru activități cultural-sporive

4,53

4,30

4,08

3,63

Notă: Pentru spațiile cu altă destinație decât locuință, care se găsesc în celelalte orașe ale județului Brașov și aparțin Consiliului Județean Brașov se va aplica un tarif redus cu 30% față de cele prevăzute în anexă.

în cazul închirierii prin licitație a spațiilor, tarifele prevăzute constituie baza de pornire a licitației.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței

PREȘEDINTE, Adp^-lp^V eșteaSecretar GeneraLal Județului, Maria Duuibrăveanu

Taxe și tarife pentru serviciile oferite de Muzeul „Casa Mureșenilor” Brașov

Nr. crt.

Denumire

Taxă/Tarif pentru 2021

1.

Tarife de închiriere

 • 1.1. închiriere sală fără videoproiector

 • 1.2. închiriere sală cu videoproiector

 • 1.3. închiriere echipamente electronice

 • 1.4. închiriere costume de epocă

100 lei/oră

150 lei/oră

100 lei/oră

20 lei/zi

2.

Taxă pedagogie muzeală

5 lei/activitate

DIRECȚIA ECONOMICĂ,


Secretar GenerdT^l Județului, Maria Dnmorăveanu

Prețurile de vânzare ale publicațiilor Astra

Nr.

crt.

Denumire Revistă / Supliment

Preț pentru 2021

1.

Revista Astra (istorie)

12 lei

2.

Supliment Literar

10 lei

3.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar

19 lei/pachet

4.

Revista Astra (istorie) + Carte

20 lei/pachet

5.

Carte - supliment (1 buc. / nr. revistă Astra)

10 lei

6.

Revista Astra (istorie) + Supliment Literar + Carte

25 lei/pachet

7.

DVD film documentar

10 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela AgafițeiSecretar GenaraȚal Județului, Maria Dumbrăveanu

Taxă pentru eliberarea/înlocuirea licențelor de traseu pentru transportul rutier contra cost de persoane prin servicii regulate la nivel județean

Lei

Nr. crt.

Denumire

Taxă pentru 2021

1.

Eliberarea/prelungirea licenței de traseu județean pentru autovehiculele active necesare efectuării traseului, pentru o cursă (tarif pentru un an).

42,00

2.

înlocuirea licenței de traseu județean ocazionată de pierderea, sustragerea ori deteriorarea celei eliberate (tarif pentru o bucată).

117,00

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriel0)Agafiței


Secretar Genera/al Județului, Maria Dumbrăveanu

TARIFE DE UTILIZARE A ZONEI DRUMURILOR JUDEȚENE DIN JUDEȚUL BRAȘOV PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Denumire tarif

Unitate de calcul

Tarif unitar (euro)

A.

ACORD PREALABIL ȘI AUTORIZAȚIE DE AMPLASARE ȘI ACCES LA DRUM

1

Acord prealabil de amplasare și acces la drum pentru persoane fizice și juridice

tarif/document

100

2

Autorizație de amplasare și acces la drum

tarif/document

62

3

Acord prealabil/autorizație pentru persoane fizice (construcții de locuințe, garaje, racorduri-instalații de gaze, apă, electricitate, etc.)

tarif/document

24

B.

OCUPAREA SUPRAFEȚELOR DIN ZONA DRUMURILOR JUDEȚENE

4

Amplasare panou publicitar

tarif/m2/lună

0,61

5

Spațiu cu destinație comercială (chioșc, rulotă, masă pentru desfacere produse alimentare și nealimentare)

tarif/m2/lună

0,37

6

Suprafețele desemnate a deveni spații de servicii și spații de parcare, precum și suprafețele devenite disponibile, care aparțin administratorului drumului, în zone adiacente

tarif/m2/lună

stabilit prin licitație

7

Locuri de parcare care deservesc obiective economice

tarif/m2/lună

0,40

8

Accese la diferite obiective (stație de distribuție carburanți, hoteluri, moteluri, depozite, spații comerciale, show-room, etc)

tarif/m2/lună

0,37

C.

AMPLASARI DE CABLURI SI CONDUCTE

9

Amplasare de cabluri electrice, telefonice, TV

9.1 subtraversare

tarif/ml/lună

0,34

9.2 cablu subteran în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,34

sub partea carosabilă

0,45

în zona de siguranță

0,17

9.3 stâlpi de care este prins cablul aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/buc/lună

1,03

în zona de siguranță

0,80

9.4 cablu aerian în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,35

în zona de siguranță

0,17

9.5 pe poduri și podețe

în canale tehnice

tarif/ml/lună

1,48

ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic

2,60

10

Amplasarea conductelor de aburi, produse inflamabile și produse neinflamabile, benzi transportatoare care traversează aerian drumurile

10.1 traversare aeriană

tarif/ml/lună

0,98

10.2 subtraversare

tarif/ml/lună

0,68

10.3 amplasare subterană în lungul drumului

în ampriză, în afara părții carosabile

tarif/ml/lună

0,68

sub partea carosabilă

1,15

în zona de siguranță

0,53

10.4 amplasare aeriană în lungul drumului

în ampriză, în zona de siguranță

tarif/ml/lună

2,66

10.5 pe poduri și podețe

în canale tehnice

tarif/ml/lună

6,86

ancorat de pod sau în altă soluție decât canal tehnic

10,68

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Taxe speciale


Secretar Genorăbal Județului, Maria Durfibrăveanu pentru serviciile publice asigurate de Consiliul Județean Brașov în domeniul autorizării lucrărilor de construire și a amenajării teritoriului și urbanismului

1. în domeniul autorizării lucrărilor de construire

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Taxă specială pentru 2021

1.

Taxă pentru emiterea Certificatului de atestare a edificării/extinderii construcției, necesar pentru întabularea construcțiilor conform Ordinului directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 1340/2015

22 lei

2.

Taxă formular cerere pentru emitere Certificat de atestare a edificării/extinderii construcției

1 leu/formular

2. In domeniul amenajării teritoriului și urbanismului

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Cod formular (conform Ordin nr. 233/2016)

Taxă specială pentru 2021

1.

Taxă pentru emiterea avizului de oportunitate aprobat de președintele Consiliului Județean Brașov

F2,F3

22 lei

2.

Taxă formular cerere pentru emiterea avizului de oportunitate

F4

1 leu/formular

Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care beneficiază de serviciile publice oferite de Consiliul Județean Brașov și se fac venit la bugetul local.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela ^gafiței


Secretar Genial al Județului, Maria Wmbrăveanu

TAXE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR PRESTATE DE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr. crt.

Denumire taxă

Taxă pentru 2021

1.

Taxă eliberare carte de identitate

7 lei

2.

Taxă eliberare carte de identitate provizorie

1 leu

3.

Taxă privind furnizarea, la nivel teritorial, a datelor din Registrul permanent de evidență a populației.

5 lei/informație/persoană

4.

Taxă pentru eliberarea adeverinței de domiciliu pentru certificarea ultimului domiciliu din țară.

7 lei

TAXE SPECIALE PENTRU ACTIVITĂȚILE DE STARE CIVILĂ PRESTATE DE DIRECȚIA JUDEȚEANĂ COMUNITARĂ DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Nr. crt.

Denumire taxă specială

Taxă specială pentru 2021

1.

Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

164 lei

2.

Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației.

329 lei

3.

Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației.

221 lei

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Așâfiței


REGULAMENT


Secretar Gene0£M Județului, Maria Dumbrăveanu

privind aprobarea, încasarea și utilizarea taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidentă a Persoanelor Brașov

, ♦ , ♦

Art. 1 Prezentul regulament stabilește cadrul juridic unitar privind etapele și modalitățile ce trebuie îndeplinite în procedura de adoptare și aplicare a taxelor speciale pentru activitățile de stare civilă și evidență a persoanelor, prestate de către Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.

Art.2 Cuantumul taxelor se stabilește anual prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov iar veniturile obținute din acestea se utilizează integral pentru finanțarea cheltuielilor de întreținere și funcționare ale Direcției Județene Comunitare de Evidentă a Persoanelor Brașov.

Art.3 Taxele speciale instituite conform dispozițiilor art. 484 alin. 1 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale sunt:

 • a) Taxe în regim normal:

 • - Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației: 164 lei

 • - Taxă pentru soluționarea cererii de schimbare a numelui și/sau prenumelui pe cale administrativă, în termen de 30 de zile de la data înregistrării documentației: 221 lei

 • b) Taxe în regim de urgență:

 • - Taxă pentru avizarea transcrierii în registrele de stare civilă române a actelor de stare civilă ale cetățenilor români, întocmite de autoritățile străine, în regim de urgență, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la data înregistrării documentației: 329 lei

Art.4 Taxele speciale se aprobă pentru finanțarea activității Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, instituție ce funcționează în interesul persoanelor fizice și juridice.

Art. 5 Taxele speciale se încasează la casieria Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov și se fac venit la bugetul local în contul Județului Brașov nr. RO77TREZ13121360206XXXXX deschis la Trezoreria Municipiului Brașov, Cod fiscal: 4384150.

Art.6 Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice și juridice care se folosesc de serviciile publice locale pentru care acestea au fost instituite.

Art.7 Taxele speciale sunt aduse la cunoștința publică prin publicarea pe site-ul instituției și afișare la sediul acesteia.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafitei

DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2021

NR.

CRT.

LUCRARE

TARIF

1

Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor, buruienilor și dăunătorilor în culturile de cereale și plante tehnice

1.1

Stropit culturi

50,26 lei / ha

2

Tarife pentru lucrări de combatere a bolilor și dăunătorilor în livezi și la copacii ornamentali

2.1

Stropit manual

2.1.1

Stropit în plantație intensivă în repaus vegetativ

2,55 lei / pom

2.1.2

Stropit în plantație intensivă în vegetație

3,01 lei / pom

2.1.3

Stropit în plantație clasică în repaus vegetativ

3,25 lei / pom

2.1.4

Stropit în plantație clasică în vegetație

3,61 lei / pom

3

Tarife pentru lucrări de tăiat arbori pentru rodire sau ornament

3.1

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mică

29,49 lei / ora

3.2

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mijlocie

58,98 lei / ora

3.3

Tăieri pentru rodire sau ornament la arbori de talie mare

88,47 lei / ora

4

Tarife pentru lucrări de bază ale solului

4.1

Arat la 25 cm pe sol mediu

298,92 lei / ha

4.2

Discuit arătură + grăpat

110,20 lei/ha

4.3

Discuit II, III

95,39 lei / ha

4.4

împrăștiat îngrășăminte chimice granulate 200 - 300 kg / ha

41,14 lei / ha

5

Tarife pentru servicii de transport

5.1

Transport apă cu RCU - 4

73,23 lei / km

5.2

Transport cu remorca

101,76 lei / ora

5.3

Transport personal, aparatură și materiale cu mașina

1,56 lei / km

6

Tarife pentru dezinfecție, dezinsecție și deratizare

6.1

Dezinfecție: depozite agroalimentare, clădiri de interes public (spitale, școli, cantine, grădinițe), locuințe, hoteluri, restaurante.

0,16 lei / mp

6.2

Dezinsecție: depozite agroalimentare, clădiri de interes public (spitale, școli, cantine, grădinițe), locuințe, hoteluri, restaurante.

0,16 lei / mp

6.3

Deratizare

0,09 lei / mp

7

Comercializare de produse și accesorii de uz fitosanitar, semințe și îngrășăminte chimice

7.1

Adaos comercial pentru vânzarea de substanțe (adaos mediu)

0 - 50%

8

Tarife pentru lucrări de tăiat, greblat, adunat și cărat la container, iarbă și vegetație

0,64 lei / mp

9

Tarif pentru lucrarea de îndepărtare manuală a zăpezii depuse

1,10 lei / mp

10

Tarif pentru lucrarea de îndepărtare mecanică a zăpezii depuse

39,94 lei / ora

NOTĂ:

- La tarifele de mai sus nu se aplică T.V.A.

- Tarifele nu includ contravaloarea substanțelor de combatere și a apei pentru prepararea soluțiilor.

- Tarifele se vor actualiza cu ocazia indexării salariilor sau a modificării prețurilor la carburanți cu mai mult de 10%.


TARIFE


Secretar GeneralJudețului, Maria Dyfcriorăveanu


PENTRU SERVICIILE EXECUTATE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN


DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafitei


Secretar Genmpal Județului, Maria Dumbrăveanu

TARIFE DE ÎNCHIRIERE

ALE UTILAJELOR AGRICOLE DEȚINUTE DE SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PROTECȚIE A PLANTELOR PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

UTILAJ AGRICOL

TARIF

1.

Tractor

1.1

Tractor - U 650

384,00 lei/lună

1.2

Tractor - L 445

384,00 lei/lună

2.

Mașină de ierbicidat

87,00 lei/lună

3.

Mașină de administrat îngrășăminte chimice

54,00 lei/lună

4.

Plug pentru arat

67,00 lei/lună

5.

Grapă cu discuri

125,00 lei/lună

6.

Remorcă tractor

125,00 lei/lună

NOTĂ:

 • - Tarifele constituie baza de pornire a licitației.

 • - Tarifele se percep lunar.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței

PREȘEDINTE, VeșteaSecretar Gene/abal Județului, Maria Dupwrăveanu

TARIFE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPATIILE DEȚINUTE CU DREPT DE * *

ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala de Spectacole, pentru:

a) spectacole profesioniste

1.000 lei/oră

b) conferințe, ședințe, seminarii

700 lei/oră

c) evenimente festive școlare

300 lei/oră

2.

Sala de Curs (Sala de Consiliu), pentru:

a) conferințe

100 lei/oră

b) cursuri

50 lei/oră

3.

Sala de Muzică, pentru:

a) repetiții, cursuri

80 lei/oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

500 lei/zi

c) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic, etc.

250 lei/oră

4.

Sala de Balet, pentru:

a) cursuri, repetiții

100 lei/oră

5.

Sala Arcadia, pentru:

a) conferințe, activități cu caracter educativ, științific, artistic

200 lei/oră

b) târguri, expoziții cu vânzare

500 lei/zi

c) cursuri

50 lei/oră

TARIFE LUNARE DE ÎNCHIRIERE PENTRU SPATIILE DEȚINUTE CU DREPT DE ADMINISTRARE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

1.

Sala „Arlechino” cu dependințele aferente

1.750 lei/lună

2.

Sala de Balet

1.100 lei/lună

3.

Sala de Muzică

1.300 lei/lună

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Secretar Ger^faP al Județului, Maria Entmbrăveanu

TAXE DE FRECVENTĂ PENTRU CURSURILE ORGANIZATE DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA” ÎN ANUL 2021

Nr. crt.

Denumire curs

Durată curs

Taxă de frecvență

1.

Balet:

- începători

- intermediari

- avansați

1 an școlar

700 lei

700 lei

500 lei

Observatii:

 • ❖ Pentru familiile cu mai mulți copii care urmează cursurile organizate de Centrul Cultural „Reduta”, primul copil achită prețul întreg al cursului, al doilea copil 50% din prețul cursului, iar de la al treilea copil în sus beneficiază de gratuitate;

 • ❖ Copiii instituționalizați (case de copii, centre de plasament) beneficiază de gratuitate.

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Secretar Generafal Județului, Maria Duiobrăveanu

TAXĂ DE PARTICIPARE LA FESTIVALUL CONCURS DE MUZICĂ POPULARĂ PENTRU TINERI INTERPREȚI „FLORI ÎN ȚARA BÂRSEI” ORGANIZAT DE CENTRUL CULTURAL „REDUTA”

Nr. crt.

Denumire taxă

Taxă pentru 2021

1.

Taxă de participare la Festivalul Concurs de Muzică Populară pentru Tineri Interpreți „Flori în Țara Bârsei”.

50 lei / participant

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței


Secretar Gea^r^l al Județului, Maria mfrnbrăveanu

TARIFE DE ÎNCHIRIERE A SĂLII DE CONFERINȚE

DIN CADRUL CONSILIULUI JUDEȚEAN BRAȘOV PENTRU ANUL 2021

Nr. crt.

Spațiu

Tarif de închiriere

Durata închirierii

Fără aparatură sonorizare/video

Cu aparatură sonorizare/video/traducere

1.

Sala de Conferințe (sala 120), pentru: conferințe, ședințe, seminarii, activități cu caracter educativ, științific, artistic, etc.

1 oră

250 lei/oră

350 lei/oră

Notă: Solicitanții beneficiază de climatizarea sălii.

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafiței