Hotărârea nr. 59/2021

Hotărârea nr.59 – privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Metrom Industrial Parc SA pe anul 2021.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.59 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară la data de 31.03.2021

Analizând raportul de specialitate întocmit de către Direcția Juridică/ Compartimentul Guvemanța Corporativă, înregistrat cu nr.ad.51/2115/17.03.2021 și Referatul de aprobare propus de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov înregistrat cu nr.561/2115/17.03.2021, prin care se propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021;

Ținând cont de adresa nr.207/01.03.2021 a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, cu sediul în municipiul Brașov, str. Carpaților nr.60, înregistrată la Registrul Comerțului Brașov sub nr.J08/ 1922 /2003, având CIF:RO15786047, înregistrată la Consiliul Județean Brașov cu nr.561/2015/09.03.2021 precum și Decizia nr.3 a Consiliului de Administrație a S.C. Metrom Industrial Parc S.A. din data de 18.02.2021;

în baza Actului Constitutiv al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A precum și prevederile art.lll, alin.2 lit.”e” și art.121 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 4 alin.l, lit “a”, art.5 și art.10 alin.l din O.G.R. nr. 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, dispozițiile OMFP nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.l lit.”a” și alin.2 lit.”d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 alin.(2) și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov, pentru anul 2021, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - S.C. Metrom Industrial Parc S.A Brașov și Direcția Juridică/Compartimentul Guvemanța Corporativă vor duce la indeplinire prezenta hotărâre.


Contrasemnează,


AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CEN       OCALE

Operatorul economic S.C.METROM INDUSTRIE       S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, N_____

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 1

BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI PE ANUL 2021

mii lei

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri pe anul 2021

% 6=5/4*100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)

1

3,362.1

2,986.1

88.82

3,100.0

3200.0

103.81

103.23

1

Venituri totale din exploatare, din care:

2

3,362.1

2,986.1

88.82

3,100.0

3200.0

103.81

103.23

a)

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

3

b)

transferuri, cf. prevederilor legale în

4

2

Venituri financiare

5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3

Venituri extraordinare

6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

II

CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)

7

2,965.0

2,617.8

88.29

2,585.0

2660.0

98.75

102.90

1

Cheltuieli de exploatare, din care:

8

2,965.0

2,617.8

88.29

2,585.0

2660.0

98.75

102.90

A.

cheltuieli cu bunuri si servicii

9

899.6

956.4

106.31

960.0

990.0

100.38

103.13

B.

cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte

10

4.3

5.0

116.28

10.0

10.0

200.00

100.00

C.

cheltuieli cu personalul, din care:

11

979.5

1,040.2

106.20

1,015.0

1060.0

97.58

104.43

CO

Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)

12

670.9

719.6

107.26

685.0

720.0

95.19

105.11

C1

ch. cu salariile

13

585.7

609.8

104.11

630.0

660.0

103.31

104.76

C2

bonusuri

14

49.6

52.0

104.84

55.0

60.0

105.77

109.09

C3

alte cheltuieli cu personalul, din care:

15

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal

16

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

C4

Chelt. aferente contract.de mandat, CA, CENZORI

17

289.7

300.6

103.76

305.0

310.0

101.46

101.64

C5

cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale

18

18.9

20.0

105.82

25.0

30.0

125.00

120.00

D.

alte cheltuieli de exploatare

19

1,117.2

370.0

33.12

600.0

600.0

162.16

100.00

2

Cheltuieli financiare

20

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

3

Cheltuieli extraordinare

21

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

III

REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)

22

397.1

368.3

92.75

515.0

540.0

139.83

104.85

IV

IMPOZIT PE PROFIT

23

56.9

56.0

98.42

80.0

85.0

142.86

106.25

V

PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ

DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:

24

340.2

312.3

91.80

435.0

455.0

139.29

104.60

1

Rezerve legale

25

19.9

18.4

92.75

25.8

27.0

139.83

104.85

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd

Realizat an precedent 2020

2

Alte rezerve reprezentând facilități fiscale □revăzute de leae

26

0.0

3

Acoperirea pierderilor contabile din anii

27

0.0

4

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor

28

0.0

5

Alte repartizări prevăzute de lege

29

0.0

6

Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25. 26. 27. 28. 29

30

320.3

7

Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul

31

0.0

8

Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ comnaniilor naționale si societăților cu canital

32

160.2

a)

- dividende cuvenite bugetului de stat

33

b)

- dividende cuvenite bugetului local

33a

160.2

c)

- dividende cuvenite altor acționari

34

9

Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la

35

160.1

VI

VENITURI DIN FONDURI EUROPENE

56

0.0

VII

CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI

3/

U.U

a)

cheltuieli materiale

38

0.0

b)

cheltuieli cu salariile

39

0.0

c)

cheltuieli privind prestările de servicii

40

0.0

d)

cheltuieli cu reclama si publicitate

41

0.0

e)

alte cheltuieli

42

0.0

VII

J_____

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din

43

61.4

1

Alocații de la buget

44

0.0

alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori

45

0.0

IX

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII

46

61.4

X

DATE DE FUNDAMENTARE

4/

1

Nr. de personal prognozat la finele anului

48

8.0

2

Nr.mediu de salariați total

49

8.0

Propuneri pe anul 2021

%

6=5/4*100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

%

9=7/5*100

10=8/7*100

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0

0.0

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0

0.0

0.00

293.9

91.74

409.3

428.0

139.26

104.58

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

146.9

91.74

204.6

214.0

139.26

104.58

146.9

91.70

204.6

214.0

139.28

104.59

147.0

91.82

204.7

214.0

139.25

104.54

0.0

0.00

0.0

0.0

0.00

0.00

U.U

U.UU

0.0

0.0

0.00

0.00

634.8

1033.88

820.0

890.0

129.17

108.54

634.8

1033.88

820.0

890.0

129.17

108.54

7.0

87.50

7.0

7.0

100.00

100.00

7.0

87.50

7.0

7.0

100.00

100.00

Nr.crt.

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an precedent 2020

Propuneri pe anul 2021

% 6=5/4*100

Estimări an 2022

Estimări an 2023

0/ /o

9=7/5*100

10=8/7*100

3

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000

50

6,988.5

8,566.7

122.58

8,154.8

8571.4

95.19

105.11

4

Câștigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000

51

6,101.0

7,259.5

118.99

7,500.0

7857.1

103.31

104.76

5

Productivitatea muncii în unități valorice pe total oersonal mediu (mii lei/oersoană) (Rd.2/Rd.49)

52

420.3

426.6

101.50

442.9

457.1

103.81

103.23

6

Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/

53

7

Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.11x1000

54

881.9

876.7

99.41

833.9

831.3

95.12

99.69

8

Plăți restante

55

0

0

0.0

0.0

0.00

0.00

9

Creanțe restante

56

1996.0

2296.0

115.03

1,200.0

1200.0

52.26

100.00


CONTABILS^F,

Siraa Margareta

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic.....S.C.METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Sediul/Adresa.....BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Cod unic de înregistrare.....RO 15786047

ANEXA 2

pe anul 2021

- mii lei -

INDICATORI

Nr. rd.

Realizat an 2019

Prevederi an precedent 2020

Propuneri an curent 2021

%

%

Aprobat

Realizat 2020

din care:

7 = 6/5

8 = 6/3a

Aprobat conf.Hot. CJ nr.86/18.02. 2020

Aprobat conf.Deciz.

CA nr.59/10.12. 2020

Trim I

Trim II

Trim III

An 2021

0

1

2

3

3a

4

4a

5

6a

6b

6c

6

7

8

1.

VENITURI TOTALE (rd. 2 +

1

3,045.0

3,066.8

3,271.0

3,362.1

649.0

1248.0

2022.0

2,986.1

88.82

98.07

1

Venituri totale din exploatare

2

3,045.0

3,066 8

3,271.0

3,362.1

649.0

1248.0

2022.0

2,986.1

88.82

98.07

a)

din producția vândută (rd. 4 +

3

2,458.0

2,566.8

2,655.0

2,705.6

549.0

1098.0

1822.0

2,736.1

101.13

111.31

a1)

din vânzarea produselor

4

0.5

a2)

din servicii prestate

5

667.9

700.0

720.0

768.8

149.0

298.0

522.0

790.0

102.76

118.28

a3)

din redevențe și

6

1,789.6

1,866.8

1,935.0

1,936.8

400.0

800.0

1300.0

1,946.1

100.48

108.74

a4)

alte venituri

7

b)

din vânzarea mărfurilor

8

c)

din subvenții și transferuri de

9

c1

.   — . _____

subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare

10

c2

transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare

11

d)

din producția de imobilizări

12

e)

venituri aferente costului

13

f)

alte venituri din exploatare (rd.

14

587.0

500.0

f1)

din amenzi și penalități

15

575.2

500.0

f2)

din vânzarea activelor și alte operații de capital /rrl -1 « 4. rrl

16

- active corporale

17

- active necorporale

18

f3)

din subvenții pentru investiții

19

f4)

din valorificarea

certificatelor CO2

20

f5)

alte venituri

21

11.8

0.0

2

Venituri financiare (rd. 23 + rd.

22

0.0

0.0

a)

din imobilizări financiare

23

b)

din investiții financiare

24

c)

din diferențe de curs

25

d)

din dobânzi

26

0.0

0.0

e)

alte venituri financiare

27

3

Venituri extraordinare

28

II

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd.

29

2,762.2

2,756.8

III

1

Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd.

30

2,762.2

2,756.8

A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.

31

827.9

918.0

A1

Cheltuieli privind stocurile (rd.

32

546.7

572.0

a)

cheltuieli cu materiile prime

33

9.2

10.0

b)

cheltuieli cu materialele _

34

11.2

13.0

616.0

656.5

100

150.0

200.0

250.0

38.08

42.59

616.0

655 9

100

150.0

200.0

250.0

38.12

43.46

0.0

0.6

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

2,907.3

2,965.0

566.6

1162.4

1896.7

2,617.8

88.29

94.77

2,907.3

2,965.0

566.6

1162.4

1896.7

2,617.8

88.29

94.77

942.5

899.6

229.5

461.5

721.5

956.4

106.31

115.52

642.5

638.1

147

302.0

471.0

637.0

99.83

116.52

15.0

14.4

3.0

5.0

10.0

14.5

100.69

157.61

7.5

7.1

3.0

4.0

7.0

9.5

133.80

84.82

b1)

cheltuieli cu piesele de schimb

35

0.5

1.0

0.5

0.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.00

b2)

cheltuieli cu combustibilii

36

10.7

12.0

7.0

7.0

3 0

4.0

7.0

9.5

135.71

88.79

C)

cheltuieli privind materialele

37

3.5

4.0

20.0

19.7

1.0

3.0

4.0

8.0

40.61

228.57

d)

cheltuieli privind energia și

38

522.8

545.0

600.0

596.9

140.0

290.0

450.0

605.0

101.36

115.72

e)

cheltuieli privind mărfurile

39

A2

Cheltuieli privind serviciile

40

60.8

99.5

77.0

62.6

24.0

44.5

74.5

100.4

160.38

165.13

a)

cheltuieli cu întreținerea și reparațiile

41

56.2

95.0

70.0

57.3

20.0

40.0

70.0

95.0

165.79

169.04

b)

cheltuieli privind chiriile (rd. 43

42

0.7

2.5

2.1

b1)

- către operatori cu capital integral/majoritar Hp ctat

43

b2)

- către operatori cu capital privat

44

0.0

2.5

2.1

c)

prime de asigurare

45

3.9

4.5

4.5

3.2

4.0

4.5

4.5

5.4

168.75

138.46

A3

Cheltuieli cu alte servicii

46

220.4

246.5

223.0

198.9

58.5

115.0

176.0

219.0

110.11

99.36

a)

cheltuieli cu colaboratorii

47

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

b)

cheltuieli privind comisioanele

48

15.9

18.0

18.0

16.7

5

8.0

15.0

18.0

107.78

113.21

b1)

cheltuieli privind consultanța juridică

49

15.9

18.0

18.0

16.7

5

8.0

15.0

18.0

107.78

113.21

c)

cheltuieli de protocol, reclamă

50

19.4

22.0

12.0

7.1

5

6.0

8.5

8.5

119.72

43.81

c1)

cheltuieli de

protocol, din care:

51

11.8

13.0

6.0

3.2

2

3.0

4.0

4.0

125.00

33.90

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu

52

c2)

cheltuieli de reclamă și

53

7.6

9.0

6.0

3.9

3

3.0

4.5

4.5

115.38

59.21

- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,

54

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările

55

- ch.de promovare a produselor

56

d)

Ch. cu sponsorizarea, potrivit

57

d1)

ch.de sponsorizare in domeniul medical

58

d2)

ch. de sponsorizare in domeniile educație

59

d3)

- pentru cluburile soortive

60

d4)

ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni

61

e)

cheltuieli cu transportul de

62

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

f)

cheltuieli de deplasare,

63

2.9

3.5

0.0

0.0

2

3.5

3.5

3.5

120.69

- cheltuieli cu diurna (rd. 65 +

64

-interna

65

-externa

66

g)

cheltuieli poștale și taxe de

67

16.2

17.5

18.2

18.1

5

9.5

14.5

19.0

104.97

117.28

h)

cheltuieli cu serviciile bancare

68

4.7

5.5

4.8

4.5

1.5

3.0

4.5

5.0

111.11

106.38

lJE

alte cheltuieli cu serviciile

69

i1)

cheltuieli de asigurare și pază

70

i2)

cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul

71

i3)

cheltuieli cu pregătirea orofesională

72

i4)

cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor

73

aferente bunurilor de natura

74

i5)

cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale

75

i6)

cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de

76

i7)

cheltuieli cu anunțurile privind liritatiito c;i altn

77

j)

alte cheltuieli

78

161.3

180.0

170.0

152.5

40.0

85.0

130.0

165.0

108.20

102.29

B Cheltuieli cu impozite, taxe și

79

4.5

10.0

7.0

4.3

2.0

3.0

4.0

5.0

116.28

111.11

a)

ch. cu taxa pt.activitatea de

80

b)

ch. cu redevența pentru

81

c)

ch. cu taxa de licență

82

d)

ch. cu taxa de autorizare

83

e)

ch. cu taxa de mediu

84

0

cheltuieli cu alte taxe și

85

4.5

10.0

7.0

4.3

2.0

3.0

4.0

5.0

116.28

111.11

C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 +

86

917.0

1,038.8

1,038.8

943.9

235.1

517.9

751.2

986.4

104.50

107.57

CO

Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)

87

670.9

719.6

719.6

635.3

169.7

327.1

495.0

665.8

104.80

99.24

C1

Cheltuieli cu salariile (rd. 89 +

88

607.5

656.4

656.4

585.7

145.5

292.0

443.0

609.8

104.11

100.38

a) salarii de bază

89

412 3

431 5

431.5

407.4

101

201.0

301.0

400.8

98.38

97.21

b) sporuri, prime și alte

90

195 2

203.0

203.0

178.31     44.5

91.0

142 0

179.0

100.39

91.70

c) alte bonificații (conform

91

21.9

21.9

0.0

30.0

C2

Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd.

92

63.4

63.2

63.2

49.6

24.2

35.1

52.0

56.0

112.90

88.33

a) cheltuieli sociale prevăzute

93

- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu

94

- tichete cadou pentru cheltuieli Qnnialp nntrivit_____

95

b) tichete de masă;

96

26.1

33.5

33.5

25 4

8.5

17.0

24.5

30.0

118.11

114.94

c) tichete de vacanță;

97

18.5

18.7

18.7

17.5

4.7

7.1

16.5

16.5

94.29

89.19

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în

98

e) alte cheltuieli conform

99

18.8

11.0

11.0

6.7

11.0

11.0

11.0

9.5

141.79

50.53

C3

Alte cheltuieli cu personalul

100

a) ch. cu plățile compensatorii

101

b) ch. cu drepturile salariale

102

c) cheltuieli de natură salarială

103

C4

Cheltuieli aferente contractului

104

228 1

299.2

299.2

289.7

60.4

180.8

241.2

300.6

103.76

131.78

a) pentru directori/directorat

105

141.2

198.5

198.5

198.5

35

130.0

165.0

199.9

100.71

141.57

-componenta fixă

106

130.2

138.5

138.5

138.5

35

70.0

105.0

139.9

101.01

107.45

-componenta variabilă

107

11.0

60.0

60.0

60.0

0

60.0

60.0

60.0

100.00

545.45

b) pentru consiliul de

108

53.6

65.4

65.4

55 9

16.4

32.8

49.2

65.4

116.99

122 01

-componenta fixă

109

53 6

65.4

65.4

55.9

16.4

32.8

49.2

65.4

116.99

122.01

-componenta variabilă

110

0.0

0.0

0 0

0

0.0

0.0

c) pentru AGA și cenzori

111

33.3

35.3

35.3

35 3

9

18.0

27.0

35.3

100.00

106.01

d) pentru alte comisii și

112

0.0

0

0.0

0.0

C5

Cheltuieli cu asigurările și

113

18.0

20.0

20.0

18.9

5

10.0

15.0

20.0

105.82

111.11

a) ch. privind contribuția la

114

0.0

b) ch. privind contribuția la

115

0.0

c) ch.

116

0 0

d) ch. privind contribuțiile la e) ch. privind contribuția

117

118

—---—

____ _oq

-------___

———

f) cheltuieli privind alte

119

D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.

120

1,012.8

790.0

919.0

1,117.2

100

180.0

420 0

670.0

59.97

66.15

a)

cheltuieli cu majorări și

121

1.1

0.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

- către bugetul general

122

1.1

0.00

- către alți creditori

123

b)

cheltuieli privind activele

124

0

0.0

0.0

0.0

c)

cheltuieli aferente

125

d)

alte cheltuieli cont 654

126

39.7

40.0

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0.0

e)

ch. cu amortizarea

127

329.0

350.0

319.0

317.2

100.0

190.0

280.0

370.0

116.65

112.46

f)

ajustări și deprecieri pentru

128

643 0

400.0

600.0

800.0

0.0

-10.0

140.0

300.0

37.50

46.66

f1)

cheltuieli privind ajustările și provizioanele

129

760.0

460.0

660.0

860.0

0.0

50.0

200 0

360 0

41.86

47.37

f1.1)

provizioane privind deprecierea clientilor

130

700.0

400.0

600.0

800.0

0.0

50.0

200.0

300.0

37.50

42.86

f1.2)

- provizioane in legătură cu contractul de

130 a

60.0

60.0

60.0

60.0

0

0.0

0.0

60.0

100.00

100.00

f2)

venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau niprdAri Ha valnars

131

117.0

60.0

60.0

60.0

0

60.0

60 0

60.0

100.00

51.28

f2.1)

din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:

132

117.0

60.0

60.0

60.0

0

60.0

60.0

60.0

100.00

51.28

din anulare proviz. Ct.mandat

133

60.0

60.0

60.0

60.0

0

60.0

60.0

60.0

100.00

100.00

- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante

134

57 0

0.0

0.0

- venituri din alte provizioane

135

0.0

0.0

2

Cheltuieli financiare (rd. 137 +

136

0.0

0.0

0.0

a)

cheltuieli privind dobânzile, din

137

0.0

0.0

a1)

aferente creditelor pentru investiții

138

a2)

aferente creditelor pentru activitatea

139

b)

cheltuieli din diferențe de curs

140

b1)

aferente creditelor

141

b2)

aferente creditelor pentru activitatea

142

c)

alte cheltuieli financiare

143

3

Cheltuieli extraordinare

144

REZULTATUL BRUT

145

282.8

310.0

363.7

venituri

146

cheltuieli nedeductibile

147

IV

IMPOZIT PE PROFIT

148

70.6

75.0

60.0

V

DATE DE FUNDAMENTARE

149

1

Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)

150

670.9

719.6

719.6

2

Cheltuieli cu salariile (rd. 88)

151

607.5

656.4

656.4

3

Nr. de personal prognozat la

152

8

8

8

4

Nr. mediu de salariați

153

8

8

8

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

0.0

0

0.0

0.0

0.0

0.00

397.1

82.4

85.6

125.3

368.3

92.76

130.23

56.9

13

14.0

21.0

56.0

98.42

79.32

635.3

169.7

327.1

495.0

665.8

104.80

99.24

585.7

145.5

292.0

443.0

609.8

104.11

100.38

8

7

7

7

7

87.50

87.50

8

7

7

7

7

87.50

87.50

5

a)

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd.

151/rd. 153)/12*1000

154

6,328.1

6,837.5

b)

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 1531/19*1000

155

6,988.5

7,495.8

6

a)

Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/oersoanăl (rd. 2/rd. 1531

156

380.6

383.35

b)

Productivitatea muncii în

157

C1)

Elemente de calcul a

158

- cantitatea de

159

- preț mediu (p)

160

- valnars = QPF y

161

- pondere in

162

7

Plăți restante

163

0.0

0

8

Creanțe restante, din care:

164

1,196.0

1,200.00

- de la operatori cu capital

165

- de la operatori cu capital privat

166

1,196.0

1,200.00

- de la bugetul de

167

- de la buqetul

168

- de la alte entitati

169

c,

' î" T; ■ ■■ ■ o• i j । i < ■ 1

1 “■ "'ț

907.1

398.92

i enta bil ita ti i- Profit

9.3

10.11

DIRECTOR GENEț^L,

HÂRSOVESCW                *'r

\ 1 si s^kr-v*--- a !

6,837.5

6,101.0

X

X

X

7,259.5

118.99

114.72

7,495.8

6,617.7

X

X

X

7,926.2

119.77

113.42

408.9

420.3

X

X

X

426.6

101.51

112.08

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Y

X

Y

X

X

X

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.00

0.00

1,796.0

1.996.0

1,996.00

2,046.00

2,196 00

2,296.00

115.03

191.97

1,796.0

1,996.0

1,996.00

2,046.00

2,196.00

2,296.00

115.03

191.97

883.81

881 90

8 ■’ 3

-T q ' /

9 3 o- 3

876.GG

99.41

96.64

11'2

11.81

12.33

104.44

132.80

C0NTABILJ5EF,

SIMA M

ETA

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

ANEXA 3


Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt

INDICATORI

Prevederi an (N-2)

4=3/2

Prevederi an precedent (N-1)

7=6/5

Aprobat 2019

Realizat 2019

Aprobat 2020

Realizat 2020

0

1

2

3

5

6

7

I.

Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din car«

2,975.0

3,045.0

102.35

3,271.0

3,362.1

102.79

1

Venituri din exploatare

2,975.0

3,045.0

102.35

3,271.0

3,362.1

102.79

2.

Venituri financiare

0

0

0.00

0

0

0.00

3.

Venituri extraordinare

0

0

0

0

0

0.00


Pagina 1 din 1


Contabil șef,

Sima Mâraar^

ta


Data 12/02/2021 Oral2:18 PM

SC. METROM INDUSTRIAL PARC S A BRAȘOV, STR. CARPATILOR, NR.60

Anexa nr.4


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021

mii lei

Data finalizării

Valoare

INDICATORI

investiției

Aprobat 2020 conf.Hot.CJ nr.86/18.02.202 0

Aprobat 2020 conf.Decizie i CA nr.59/10.12. 2020

Realizat 2020

Propuneri an 2021

Propuneri an 2022

Propuneri an 2023

0

1

2

3

4

5

6

8

9

10

I

SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:

408.8

64.8

61.4

634.8

820.0

890.0

1

Surse proprii, din care:

408.8

64.8

61.4

634,8

650.0

680.0

a) - amortizare

340.0

64.8

61.4

370.0

380.0

400.0

b) - profit

68.8

0.0

0.0

264.8

270.0

280.0

2

Alocații de la buget

3

Credite bancare, din care:

a) - interne

b) - externe

4

Alte surse, din care:

0.0

0.0

0

249.8

337.1

359.2

Ajutor minimisfscutire impozit clădire si teren)

250.0

0

250.2

249.8

250.0

250.0

Alte surse

II

CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:

408.8

81.1

61.4

634.8

820.0

890.0

1

Investiții în curs, din care:

23.8

8.1

8.1

23.8

0.0

0.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

- Preluare scară metalică de acces la et. 1 al Anexei tehnice de la fostul chiriaș

0

8.1

8.1

0

0

0

- (denumire obiectiv)

Dotări ISU

23.8

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

31.12.2021

23.8

0.0

0

0.0

0

0

Reabilitare hala 146

0

0

0

0

0

Reabilitare hala 156

31,12.2021

0

0.0

0

0.0

0

Document.pt.autorizare ISU pt. hala 156+AT

31.12.2021

23.8

0.0

0

0.0

0

0

0

Realizare studiu prefezabilitate poligon

d) pentru bunurile luate in concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

2

Investiții noi, din care:

300.0

32.1

28.9

550.5

720.00

790.00

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

300 0

32.1

28.9

550.5

720

790

Instalație de iluminat

0

0

0.0

0

0

Proiectare și realizare o hală ob.126

31.12.2021

215.0

0.0

0

520 0

680

700

Extind rețele electrice, apă, canalizare

31.12.2021

85

32.1

28 9

30.5

40

40

1

31 12.2021

0

0

0

0

50

50

Data finalizării

Valoare

INDICATORI

investiției

Aprobat 2020 conf.Hot.CJ nr.86/18.02.202 0

Aprobat 2020 conf.Decizie i CA nr.59/10.12. 2020

Realizat 2020

Propuneri an 2021

Propuneri an 2022

Propuneri an 2023

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

I__________________________________________________________________

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv

■ (denumire obiectiv)

-

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

3

Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:

80.5

16.3

0.0

45.5

100.0

100.0

a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:

80.5

16.3

0 0

45 5

100 0

100.0

Amenajări, modernizări, compartimentări, reabiltări acoperișuri

31.12.2021

80.5

16.3

0 0

45.5

100.0

100.0

- (denumire obiectiv)

-

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

d) pentru cununie luate in concesiune.

închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al

- (denumire obiectiv)

- (denumire obiectiv)

-

4

Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)

31.12.2021

4.5

24.6

24.4

15.0

0

0

5

Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:

a)- interne

b)- externeAnexa nr.5


Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

Nr. Crt.

Plăți restante

Sold inițial an 2021

Reduceri

Sold final an

2021

Reduceri Total an 2021

Sold final an 2021

Reduceri Total an 2022

Sold final an 2022

Total

an 2021

din care: Surse an 2021

încasări creanțe

credite

alte surse

0

1

2

3=4+5+6

4

5

6

7=2-3

8

9=7-8

10

11=9-10

1.

TOTAL

(Rd.1a+Rd.1b), din care:

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1a.

- buget general consolidat

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1b.

- alți creditori

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


Pagina 1 din 1


CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

.a

Data 12/02/2021 Ora 4:57 PM

S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.

BRAȘOV

PROGRAMUL DE INVESTIȚII PE ANUL 2021

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului uman și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru a stimula activitatea economica locală. Pentru a atinge performanțele cerute și a funcționa pe termen lung sunt necesare investiții care sunt prezentate în continuare.

Lucrările de investițiile propuse pentru anul 2021 sunt estimate la 634.770 lei.

1. Realizarea unei hale de cca 600 mp la ob. 126           -2021   -cca.  520.000 lei

- 2022   - cca.  680,000 lei

- 2023   - cca.  700.000 lei

La ob 126 - statie de betoane, exista disponibil un teren in suprafața de 960 mp, unde a fost realizat proiectul și s-a obținut AC pentru realizarea unei hale de mici dimensiuni, cu trei compartimente a câte 200 mp, pe o suprafață de cca 600 mp, pe structura metalică cu elemente de tip sandwich, amplasarea de geamuri, usi acces pietonal si auto și realizarea de 3 grupuri sanitare racordate la rețeaua de apa potabila si canalizare, precum și a trei birouri.

 • 2. Realizarea documentației tehnice avizate in vederea autorizării ISU pentru hala 156+AT (continuare din 2018).

- cca. 23.770 lei

In vederea obținerii autorizațiilor de funcționare de la ISU, este nevoie de întocmirea unei documentatii tehnice de specialitate, cu obținerea tuturor avizelor necesare.

După solicitări suplimentare de la ISU Brașov, documentația a fost completata si depusa in data de 27.11.2020, dar au fost iarăși solicitate modificări suplimentare.

 • 3. Amenajări, modernizări,compartimentări, - reabilitări acoperișuri - cca. 45.500 lei

în vederea diversificării ofertei de închiriere, este nevoie ca spațiile eliberate să fie reamenajate și modernizate in funcție de cerințele clienților.

 • 4. Extinderi rețele de apa, canalizare și electrice.                     - cca. 30.500 lei

în vederea diversificării ofertei de închiriere, este nevoie ca spațiile eliberate, în funcție de necesități, să fie racordate la rețelele de utilităti.

 • 5. Dotări cu echipamente de calcul si birotica.

  - cca. 15.000 lei


în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programului de investiții pe anul 2021.


Director Tehnicing.Ciamyur DumitruS.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

PROGRAMUL DE LUCRĂRI DE REPARAȚII SI ÎNTREȚINERE PE ANUL 2021

Parcul industrial METROM a fost creat cu scopul de valorificare a potențialului uman și material existent, ca rezultat al restructurării industriei de apărare dar și pentru a stimula activitatea economica locală. Pentru a menține in stare corespunzătoare bunurile și pentru a putea funcționa, sunt necesare următoarele lucrări:

Lucrări de reparații și întreținere pentru anul 2021 sunt estimate la 95.000 lei.

I. Lucrări de reparații și întreținere

 • 1. Reparații la clădiri si la acoperișul clădirilor                       - cca 47.000 lei

Acoperișurile multor obiective au fost reparate, in cursul anului 2004-2005. Datorită intemperiilor, acesta prezintă numeroase infiltrații de apă pluvială. Au fost efectuate anumite reparații in cursul anilor precedenți la membrana bituminoasă, dar încă mai sunt probleme cu infiltrațiile de apă.

 • 2. Reparații drumuri de acces                                      - cca. 16.000 lei.

în vederea menținerii în stare corespunzătoare a drumurilor de acces, sunt necesare lucrări de reparații (repararea gropilor formate ).

 • 3. Reparații rețea de apă, hidranți și canalizare                      - cca. 9.500 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparații a defecțiunilor care apar la rețeaua de apă și canalizare.

 • 4. Reparații rețea electrică

  - cca. 5.500 lei.


în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparații a defecțiunilor care apar la rețeaua electrică.

 • 5. Reparații echipamente de birotică și calculatoare

  - cca. 4.500 lei.


în vederea menținerii în stare de funcționare, sunt necesare lucrări de reparații a defecțiunilor care apar la aceste echipamente.

 • 6. Revizii și reparații a autoturismelor din dotare

  cca. 7.500 lei.

  Pag. I 2


în vederea menținerii în stare de funcționare a autoturismelor din dotare sunt necesare lucrări de revizii și reparții a defecțiunilor care apar la acestea pe parcurs.

 • 7. Revizii și întreținere branșamente gaz si centrale termice         - cca. 5.000 lei.

în vederea menținerii în stare de funcționare si legalitate din punct de vedere a legislației in vigoare, având în vedere finalizarea perioadei de garanție, este nevoie de a încheia un contract de intretinere post-garanție cu o firmă autorizată pentru astfel de lucrări.

în forma prezentată, solicităm Adunării Generale a Acționarilor aprobarea Programului de reparații și întreținere pe anul 2021.

Director General,

Hârșovescu Ștefan Silviu
Director Tehnic

/ \

/ I

ing.Ciambyr pumitruAprobat în ședința CA din

rm Decizie nr.


S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A. BRAȘOV

Conform contract de mandat nr. 5/2019

CRITERII DE PERFORMANȚĂ pentru directorul general pentru anul 2021

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Modul de calcul

U/M

Realizat An 2020

Nivel de realizat 2021

Coeficient de pondere planificat

0

1

2

3

4

5

7

1.

Cifra de afaceri

mii lei

2.705,6

2.736,1

0,2

2.

Rata profitului

profit brut x 100 venit, totale

%

11,81

12,33

0,2

3

Perioada de rambursare a

Datoriilor - furnizori

datorii x 365 zile cifra de afaceri

zile

2,77

Max.

30 zile

0,2

4,

Perioada de recuperare a creanțelor -clienti cerți -

creanțe x 365 zile cifra de afaceri

zile

200,17

Max.

300 zile

0,2

5.

Cheltuieli la 1000 lei venituri

cheltuieli totale x 1000 venituri totale

lei

881,90

876,7

0,2

Coeficient global de îndeplinire a criteriilor

1,0


Director genet^l,S.C. "METROM INDUSTRIAL PARC" S.A.         INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

BRAȘOV                                  pe anul 2021 pentru Consiliul de Administrație

Nr. crt.

Denumirea indicatorului

Modul de calcul

U/M

Indicatori aprobati conf. Hot. CJ nr.460/26. 10.2017

Realizat An 2020

Propuneri pe anul 2021

Coeficient de pondere planificat

0

1

2

3

4

5

7

1.

Rata profitului net

profit net x 100 cifra de afaceri

%

9,2

12,58

11,42

0,2

2.

Productivitatea muncii

cifra de afaceri x100 nr. mediu personal

mii lei

220

338,19

390,87

0,2

3.

Gradul de ocupare a parcului

spatii închiriate x100 total spații

%

83,0

96,1

83,0

0,2

4.

Rata creanțe restante

creanțe restante x 100 cifra de afaceri

%

25

47,82

72,46

0,2

5.

Gradul de satisfacere clienți

total probleme rezolvate total probleme solicitate

%

84,00

90,9

84,00

0,2

i.

Coeficient global de îndeplinire a criteriilor/

1,0Membrii Consiliului de administrație,

Hârșovescu Silviu Ștefan

Magyari Arpad J^\ 'A

Jovmir Iulian /'

Nedelea Gh^orghe    \        z ,

Puiu Luminița Ana    J