Hotărârea nr. 58/2021

Hotărârea nr.58 – privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur Ioan Codruț, ca urmare a demisiei.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Județul Brașov > >


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.58 din data de 31.03.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur loan Codruț, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 31.03.2021;

Analizând referatul constatator inițiat de către secretarul general al județului Brașov, referatul de aprobare și raportul de specialitate, înregistrate cu nr. ad. 561/2540 din data de 15.03.2021, întocmite de către Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur loan Codruț, ca urmare a demisiei;

Ținând cont de adresa nr. 561/2540 din data de 15.03.2021 a domnului Bucur loan Codruț privind demisia acestuia din funcția de consilier județean;

Văzând încheierea pronunțată în ședința Camerei de Consiliu a Tribunalului Brașov nr. 157/CC/S/16.10.2020, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. “a”, alin. (6), alin. (10) și alin. (17) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată încetarea de drept la data de 15.03.2021 a mandatului de consilier județean al domnului Bucur loan Codruț, ca urmare a demisiei.

Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Alianței USR PLUS deținut de domnul Bucur loan Codruț.

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin secretarul general al județului.

PREȘEDINT

Adrian- Io;


Contrasemnează,

Secretar general al județului Maria/JDumbrăveanu