Hotărârea nr. 56/2021

Hotărârea nr.56 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 31 martie 2021

E

DETUL BRAS< > »


CONSILIUL JUDEȚEAN' BRAȘOV

B-dul Eroilor nr, 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777,, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.56 din data de 31.03.2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31 martie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 31 martie 2021;

Analizând Dispoziția nr. 202/24.03.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31.03.2021, ora 1100;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. „a” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 3 puncte la punctul nr. 44 - „Diverse”, al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.03.2021.

Art.2. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea, președinte al Consiliului Județean Brașov, de scoatere a punctului nr. 37 de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 31.03.2021.

Art.3. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 31.03.2021, conform Dispoziției nr. 202/24.03.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31.03.2021, ora 1100.


Contrasemnează,CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roPREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.202

din data de 24.03.2021

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31.03.2021 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art.196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 31 martie 2021, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 februarie 2021.

 • 2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Bucur loan Codruț, ca urmare a demisiei.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Metrom Industrial Parc SA pe anul 2021.

 • 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Carfil Industrial Parc SA pe anul 2021.

 • 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții modificat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.38, pct.29 și pct.3O din Regulamentul de Organizare și Funcționare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

 • 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 8. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov în vederea realizării obiectivului de investiții “Spitalul Regional de Urgență Brașov”.

 • 9. Proiect de hotărâre privind încheierea Protocolului de colaborare între Ministerul Sănătății, Municipiul Brașov și Județul Brașov pentru realizarea proiectului: “Spital Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Brașov”.

 • 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenției de Asociere cu privire la inițierea închiderii Centrului de Plasament pentru Copilul cu Handicap Sever “Speranța” din cadrul Complexului de Servicii “Măgura” Codlea din structura DGASPC Brașov.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la implementarea Proiectului “PAL Community - Creșterea accesului la servicii de paliație pentru beneficiari din comunități dezavantajate”, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian Programul “Dezvoltare locală, reducerea sărăciei și creșterea incluziunii romilor”.

 • 12. Proiect de hotărâre nr. 82/19.03.2021 privind aprobarea Acordului de parteneriat cu privire la demararea la nivelul Județului Brașov a unui proiect pilot privind operaționalizarea unui program local de informare și suport pentru mamele aflate în depresie și anxietate perinatală (pre și post natală).

 • 13. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 248/31.07.2020 privind aprobarea inițierii procedurii de desființare a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Brașov prin reorganizare ca structură fără personalitate juridică, în cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului /examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție- Secția Clinică Chirurgie Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de Șef Laborator - Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii directorului Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov, în vederea semnării actului adițional nr.8/19.03.2021 la contractul de locațiune nr. 7813/14.11.2012, încheiat cu actualul proprietar, Camera de Comerț și Industrie Brașov, pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Brașov, B-dul Eroilor nr. 35, aflat în folosința Bibliotecii Județene “George Barițiu” Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii managerului Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov în vederea semnării actului adițional de prelungire a contractului de închiriere pentru imobilul (construcții cu terenul aferent) situat în Municipiul Brașov str. Stejerișului - Calea Poienii f.n.

 • 18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.4 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.14.

 • 19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune asupra apartamentului nr.5 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Castelului nr. 54, județul Brașov

 • 20. Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii imobilului teren în suprafață de 741 mp, situat în Orașul Victoria, str. Stadionului nr.22, înscris în C.F. nr. 100879 în domeniul public al Județului Brașov.

 • 21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 54/11.09.2012 privind aprobarea contractului cadru de administrare pentru bunurile din domeniul public al Județului Brașov date în administrarea instituțiilor publice din subordinea Consiliului Județean Brașov, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 349/29.08.2019.

 • 22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.l și art.2 din HCJ nr. 144/2019 privind includerea în domeniul public al Județului Brașov a imobilului cu destinația “Centru de recuperare pentru Copilul cu handicap” din cadrul Complexului de Servicii Brădet.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Toamnei nr.8.

 • 24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de trecere din domeniul public al UAT Municipiul Codlea în domeniul public al UAT Județul Brașov a imobilului situat în str. Scheilor nr.23.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a imobilului situat în Săcele str. Barajului nr.84, aflat în domeniul public al Județului Brașov către Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Brădet”.

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al UAT Județul Brașov, în domeniul public al UAT Municipiul Făgăraș a imobilului tronson de drum cu podul inclus în traseul de drum situat în Municipiul Făgăraș, în suprafață de 2581 mp.

 • 27. Proiect de hotărâre privind declararea de interes județean și atestarea apartenenței la domeniul public al Județului Brașov a imobilului situat în Municipiul Brașov, str. Pictor Luchian nr.26B.

 • 28. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Județului Brașov în domeniul public al Județului Brașov a unor imobile.

 • 29. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării ultimei înscrieri din C.F. nr. 166891 Brașov, C.F. nr. 166892 Brașov și C.F. nr. 166894 Brașov și revenirea la situația anterioară înscrisă în cartea funciară, pentru imobilul situat în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor, nr. 5, județul Brașov.

 • 30. Proiect de hotărâre privind aprobarea duratei de folosință gratuită cu o perioadă de 2 ani a spațiilor situate în imobilul din Brașov, str. Ecaterina Varga nr.23, pentru desfășurarea activității de către Clubul Sportiv “Țara Bârsei 2011” Brașov.

 • 31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației către Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru.

 • 32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021 și actualizarea listei privind sumele pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.

 • 33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Dezvoltare Durabilă Curbura Carpaților și Județul Brașov.

 • 34. 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația pentru Parteneriat Comunitar și Județul Brașov.

 • 35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Clusterul Comunitar de Economie Socială - ACCES și Județul Brașov.

 • 36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB) și Județul Brașov.

 • 37. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “dotări și execuție lucrări de construcții și instalații pentru asigurarea serviciilor de navigație aeriană” pentru Aeroportul Internațional Brașov - Ghimbav.

 • 38. Proiect de hotărâre privind reglementarea modului de utilizare de către S.C. CONSILPREST S.R.L. a imobilului situat în Municipiul Brașov str. George Coșbuc nr.2.

 • 39. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Brașov în comisia de concurs/examen și în comisia de soluționare a contestațiilor pentru ocuparea funcției de conducere specifice comitetului director, de director financiar contabil al Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov, precum și avizarea componenței comisiei de concurs/examen și comisiei de soluționare a contestațiilor.

 • 40. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Județului Brașov.

 • 41. Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de selecție pentru membrii în Consiliul de Administrație la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. Brașov.

 • 42. Proiect de hotărâre privind propunerea unor candidați la funcția de administratori provizorii la S.C. CARFIL INDUSTRIAL PARC S.A. până la finalizarea procedurii de selecție.

 • 43. Informare a Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov asupra nivelului de asigurare a securității civice a comunității din județul Brașov pe anul 2020.

 • 44. Diverse.Contrasemnează, Secretar Genial 11 Județului Maria Dnnrorăveanu

Puncte suplimentare introduse la punctul 44 „Diverse”, al ordinii de zi a Consiliului Județean Brașov din 31 martie 2021 :

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația de Ecoturism din România și Județul Brașov și a Regulamentului de organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală(PDL) de la nivelul județului Brașov.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii anexei de la art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 63/2018 privind aprobarea contractării și garantării unor finanțări rambursabile interne în valoare de 200.000.000 lei.

 • 3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județ, a sumei corespunzătoare cotei de 6 % din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2021 și estimări pentru anii 2022-2024, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, pentru cheltuielile de fiuncționare , precum și cota de 20% din cote defalcate din impozitul pe venit și taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, estimată pe anii 2022-2024.

Secretar General al Județului, Maria Dumbrăveanu