Hotărârea nr. 54/2021

Hotărârea nr.54 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.6C, din imobilul-monument istoric, înscris în C.F. nr.130435-C1-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, precum şi a apartamentului nr. 6E, înscris în C.F. nr.130435-C1-U10 Brașov, nr. cadastral130435-C1-U10, situate în municipiul Brașov, str.Piaţa Sfatului, nr.8, județul Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 54 din data de 26.02.2021

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.6C, din imobilul-monument istoric, înscris în C.F. nr.!30435-Cl-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, precum și a apartamentului nr. 6E, înscris în C.F. nr,130435-Cl-U10 Brașov, nr. cadastral 130435-C1-U10, situate în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.8, județul Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 februarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1799/03.02.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 2038/23.02.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov asupra apartamentului nr.6C, din imobilul-monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.8, județul Brașov, înscris în C.F. nr.l30435-Cl-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, precum și a apartamentului nr. 6E, înscris în C.F. nr.l30435-Cl-U10 Brașov, nr. cadastral 130435-C1-UI0;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.2038/05.02.2021, completată cu cererea nr.ad. 2038/23.02.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului nr. 6C și a apartamentului nr. 6E, din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.8, județul Brașov, la un preț de 85.000 euro, precum și adresa prin care Statul Român, prin Ministerul Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.l 15/17/22.02.2021, anexă la cererea înregistrată la registratura Consiliului Județean Brașov sub nr. Ad. 2038/23.02.2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru achiziția apartamentului nr. 6C și a apartamentului nr. 6E din imobilul-monument istoric, situat în mun. Brașov, Piața Sfatului, nr.8, județul Brașov, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă, datare sec. XVI-XIX, poziția 433, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11567;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.-Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului 6C, din imobilul-monument istoric, înscris în C.F. nr.l30435-Cl-U8 Brașov, nr.cadastral 130435-C1-U8, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă, datare sec. XVI-XIX, poziția 433, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11567, situat în municipiul Brașov, str.Piața Sfatului, nr.8, județul Brașov.

Art.2. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului 6E, din imobilul-monument istoric, înscris în CF, nr,130435-Cl-U10 Brașov, nr. cadastrall30435-Cl-U10, evidențiat în Lista Monumentelor Istorice 2015, cu denumirea de casă, datare sec. XVI-XIX, poziția 433, cod. LMI 2015 BV-II-m-B-11567, situat în municipiul Brașov, str.Piața

Sfatului, nr.8, județul Brașov.

Art.3, - Președintele Consiliului Juridică/Biroul Patrimoniu.


Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția


Contrasemnează, Secretar GenrfaJ.al Județului Maria pMnfhrăveanu