Hotărârea nr. 51/2021

Hotărârea nr.51 – adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 51 din data de 26.02.2021

- privind adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov 5

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 561/584/19.02.2021 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. 561/584/19.02.2021 întocmit de Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, prin care se propune adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârea Guvernului României nr. 190/2019 privind aprobarea stemei județului Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 18/27.01.2021 privind stabilirea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora, precum și dispozițiile art. 206 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se adoptă modelul legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art,2. - Cheltuielile pentru confecționarea legitimației de ales județean se suportă din bugetul propriu al județului Brașov.

Art.3. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Serviciul Administrație Publică si Reiatii cu Publicul si Direcția Economică. 9                                  9                   9                                            9                      9


Contrasemnează,


jzal al județului mbrăveanu

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 51/26.02.2021


Secretar general al județului,


Maria


brăveanu


PreședinteLEGITIMAȚIE

I


Numele___________________________________ Prenumele___________________________________ Codul numeric personal_______________________

Calitatea «=> PREȘEDINTE Perioada de valabilitate_____________________________

PREȘEDINTELE ___________ CONSILIULUI JUDEȚEAN, (data eliberării)                   Z^x Adrian-loan

____________Veștea___________ (prenumele și numele)


VicepreședinteROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVLEGITIMAȚIE

»

Numele___________________________________

Prenumele___________________________________

Codul numeric personal_________________________

Calitatea <=> VICEPREȘEDINTE

Perioada de valabilitate_____________________________

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

__________Adrian-loan__________

___________Veștea___________

(prenumele și numele)


Consilier județeanROMÂNIA

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


LEGITIMAȚIE

*Numele___________________________________

Prenumele___________________________________

Codul numeric personal_________________________

Calitatea <=> CONSILIER JUDEȚEAN

Perioada de valabilitate____________________________

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN,

__________Adrian-loan__________

___________Veștea

(prenumele și numele)