Hotărârea nr. 5/2021

Hotărârea nr. 5 – privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile, în anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.5 din data de 28 ianuarie 2021

- privind utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.1034 din data de 20.01.2021 și Raportul de specialitate nr. 1034 din data de 20.01.2021 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2021;

Luând în considerare dispozițiile art. 70 alin. (2) și art. 71 alin. (4) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 20, art.44, art.45 și art. 57 alin. (1) din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 720/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind execuția bugetelor de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice autonome, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și activităților finanțate integral din venituri proprii, inclusiv a bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc și bugetelor privind activitatea de privatizare, gestionate de instituțiile publice, indiferent de modalitatea de organizare și finanțare a acestora;

Luând în considerare dispozițiile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.173 și art.191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit.a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare :

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și excedentului bugetului fondurilor externe nerambursabile în anul 2021, conform anexelor, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică.


Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Dj/uwrăveanu


Secretar Genpral al Județului, Maria I/umbrăveanu

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII ÎN ANUL 2021

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de funcționare, cod indicator: 40.10.15.01

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.10.15.02

Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov

2.442.478,52

2.442.478,52

0,00

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov

1.452.071,08

1.452.071,08

0,00

Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Brașov

2.893.054,13

2.858.054,13

35.000,00

Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

678.173,52

678.173,52

0,00

Spitalul Clinic de

Pneumoftiziologie Brașov

60.544,54

57.405,13

3.139,41

Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „Dr. I. A. Sbârcea” Brașov

10.187.335,57

8.517.335,57

1.670.000,00

Școala Profesională Specială Codlea

6.872,11

6.872,11

0,00

Serviciul Public Județean de Protecție a Plantelor

64.928,47

64.928,47

0,00

Direcția de Pază și Ordine

2.294.097,31

2.294.097,31

0,00

Unitatea de Asistență Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

1.489,43

1.489,43

0,00

Total

20.081.044,68

18.372.905,27

1.708.139,41

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela AgafițeiSecretar General al Județului, Maria Dnmbrăveanu

UTILIZAREA EXCEDENTULUI

BUGETULUI FONDURILOR EXTERNE NERAMBURSABILE ÎN ANUL 2021

Instituția publică

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli în anul 2021

Excedentul anului precedent (lei)

din care:

Sume utilizate din excedentul anului precedent pentru secțiunea de dezvoltare, cod indicator: 40.08.15.02

Muzeul Județean de Istorie Brașov

228.595,26

228.595,26

Total

228.595,26

228.595,26

DIRECȚIA ECONOMICĂ, Dir. Exec. Gabriela Agafîței