Hotărârea nr. 49/2021

Hotărârea nr.49 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei reprezentând suma acordată Asociaţiei TDM 2000 Braşov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.49

din data de 26.02.2021

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei reprezentând suma acordată Asociației TDM 2000 Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26 februarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.1258/25.01.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, precum și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr.Ad. 1258/25.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/ Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei, reprezentând suma acordată Asociației TDM 2000 Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 141/28.03.2013 privind aprobarea încheierii contractelor de cooperare între Județul Brașov și unele persoane juridice, în vederea finanțării acțiunilor culturale și sportive de interes public județean, pe anul 2013;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare pct. II. 6 din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr.66/29.07.2014, Raportul de control nr. 17267/27.06.2014, raportul de audit ad-hoc nr. 4551/25.04.2015, sentința civilă nr.485/CA/15.04.2015, pronunțată de Tribunalul Brașov, în dosarul nr. 6730/62/2014, rămasă definitivă prin respingerea recursului de către Curtea de Apel Brașov, prin Decizia nr. 1148/R/2015, precum și Ordonața din 23.06.2020 a Secției de Combatere a Corupției/ DNA/ Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, (dosar penal nr. 64/P/2020);

Având în vedere dispozițiile art. 1270 din Legea nr. 287/2009, republicată privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei, reprezentând suma acordată Asociației TDM 2000 Brașov, în temeiul celor cinci contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.