Hotărârea nr. 48/2021

Hotărârea nr.48 – aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei, reprezentând suma acordată Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Ţării Făgăraşului, în temeiul contractului de cooperare nr.12791/22.12.2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Office@ j ud b ra so v. ro, www.judbrașov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 48

din data de 26.02.2021

- privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei, reprezentând suma acordată Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului, în temeiul contractului de cooperare nr. 12791/22.12.2011. la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședința ordinară din data de 26 februarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.1257/25.01.2021, inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate, înregistrat cu nr.Ad. 1257/25.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/ Serviciul Juridic Contencios, prin care se propune aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei, reprezentând suma acordată Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului, în temeiul contractului de cooperare nr. 12791/22.12.2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă;

Văzând Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 581/16.12.2011 privind aprobarea cooperării Județului Brașov cu Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului în vederea organizării unor manifestări caracteristice sărbătorilor de iarnă în județul Brașov și finanțarea cu suma de 250.000 lei, precum și Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 7/18.01.2016;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de pct. II. 4 din Decizia Camerei de Conturi Brașov nr.62/23.12.2015, de Raportul acesteia nr. 433/25.02.2016, de sentința civilă nr,1399/CA/23.12.2016 pronunțată de Tribunalul Brașov, de decizia Curții de Apel Brașov nr.590/R/24.09.2020, precum și de Ordonața din 03.06.2020 a Secției de Combatere a Corupției / DNA/ Parchetul de pe lângă înalta Curte de Casație și Justiție, (dosar penal nr. 65/P/2020);

Având în vedere dispozițiile art. 1246, art. 1247, art. 1250 și art. 1270, din Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare, pct. 46 (1) și (4) din Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și dispozițiile Legii contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă scăderea din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei reprezentând suma acordată Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului, în temeiul contractului de cooperare nr. 12791/22.12.2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

Art.2 - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Direcția Economică.

PREȘEDI^T armn- loan Vi