Hotărârea nr. 46/2021

Hotărârea nr.46 – privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j u d b ra sov. ro, www.j u d b ra sov. ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 46 din data de 26.02.2021

- privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. ad. 1738/12.02.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. ad. 1738/15.02.2021 întocmit de Direcția le Sănătate și Asistență Medicală, prin care se propune emiterea avizului consultativ pentru Planul anual Je acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2021 ;

Văzând adresa nr. 684/28.01.2021 înregistrată cu nr. 1738/2.02.2021 a Primăriei Budila, județul Brașov;

Luând în considerare prevederile art. 118 alin. (3) din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 și de Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 173 alin. (1) lit. “b” și ale alin. (3) lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se avizează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila pentru anul 2021.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală.