Hotărârea nr. 45/2021

Hotărârea nr.45 – aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR.45 din data de 26.02.2021

privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând Raportul de specialitate nr.ad.2216/17.02.2021, întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență .v.edicală/Compartimentul Asistență Medicală și Referatul de aprobare nr. ad.2216/16.02.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu dispozițiile art.3, alin.(3), lit.b, art.5 din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului aprobat prin H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de persoanal, Ordinul Ministerului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/20.02.2018;

Luând în considerare Hotărârea Colegiului Director al D.G.A.S.P.C.Brașov nr. 16/30.12.2020 privind avizarea Planului anual de acțiune 2021, Hotărârea nr. 1/27.01.2021 a Instituției Prefectului de avizare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021;

Având în vedere prevederile art. 118 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, art.173, alin.(l), lit.”b” și ,,d”, alin.(3), lit.”d” și alin.5, lit.”b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin DirecțiaI 4 AM 4 Prasciv


str. lullu Maniu rw. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tel «fon/fax: O26B.417.1O O, om aii: of! icejOgaspcbv.ro webslta: vwrw.dgaspcbv.ro Cod fiscali 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Aprobat conform Hotărârii CJ Brașov nr.........!.Aviz consultativ al Comisiei Județene de Incluziune conform Hotărârii Nr. I 27.01.2021

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021

b

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO&1 Telefon/faxs 0268.417.1O O, email: office&cJgaspcbv.io webslte: www.dgtiipcbv.ro Cod fiscal: 9B70339KASH I l<IM V

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Având în vedere:

 • I. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov pentru perioada 2019 - 2023. aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 214/30.05.2019 și Planul de implementare a Strategiei, respectiv următoarele obiective măsuri/acțiuni:

 • A . In domeniul protecției copilului

/. Îmbunătățirea accesului copiilor lu servicii sociale de calitate în județul Brașov

I Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale și a calității serv iciilor furnizate copiilor la nivelul județului Brașov

 • - Promovarea voluntariatului în acordarea serviciilor sociale

 • - Dezvoltarea colaborării între instituțiile publice și entități private/culte religioase

 • 2. Creșterea capacității beneficiarilor de a accesa și utiliza serviciile destinate copilului și familiei

II. Respectarea drepturilor și promovarea incluziunii sociale a copiilor oftați în situații vulnerabile la nivelul județului Brașov

 • I. Prevenirea separării copilului de familie

 • 2. Eficientizarea sistemului de servicii de îngrijire de tip familial

 • - Dezvoltarea'Perfecționarea rețelei de A MP

 • 3. Continuarea tranziției de la îngrijirea instituțională a copiilor la îngrijire comunitară

 • 4. Creșterea calității serviciilor furnizate de DGASPC Brașov in domeniul adopțiilor

 • 5. Dezvoltarea serviciilor pentru copiii cu comportament deviant/delincvent

 • 6. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de copii allați în situații de vulnerabilitate

HI.Prevenirea și combaterea oricăror forme de violență

1. Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de combatere și reducere a fenomenelor de violență de orice natură asupra copilului - îmbunătățirea colaborării interinstiluționale in vederea înființări i/dezvoltării unor servicii sociale pentru prevenirea și combaterea fenomenului de violență asupra copilului

o

str. luliu Mxniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefon/fax: 02 & 8.417.1OO, email: ofTicet&dgaKpcbv.io webslte: www.cfgaspcbv.ro Cod fiscal: 9870339I 4 AM 4 ll.IVO

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • B. In domeniul persoanelor adulte

  Persoane adulte cu dizabilități

/. îmbunătățirea calității serviciilor sociale pentru persoanele cu dizahilitâți

 • I. Asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizahilitâți in condiții de egalitate la toate resursele comunității

 • 2. Continuarea procesului de dezinstituționalizare concomitent cu prevenirea instituționalizării și dezvoltarea de servicii alternative de sprijin pentru viața independentă și integrare in comunitate

 • 3. Promovarea accesibilității in toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizahilitâți a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

ll.Combaterea riscului de excluziune socială in vederea creșterii calității vieții persoanelor cu dizahilitâți

 • 1. Promovarea și respectarea drepturilor persoanelor cu dizahilitâți;

 • 2. Facilitarea integrării profesionale a persoanelor cu dizahilitâți

 • - înființarea centrelor de zi. a atelierelor protejate, a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, a serviciilor de îngrijiri paliative, a serviciilor de consiliere pentru familii aparținătoare, a serviciilor pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă (în vederea inserției sociale)

 • - Informarea și consilierea beneficiarilor cu privire la oportunitățile de pe piața muncii pentru persoanele cu dizahilitâți

 • - Dezvoltarea sistemului de asistenți personali profesioniști în vederea prevenirii instituționalitării. dezinstituționalizării și trecerii tânărului cu dizahilitâți de la AMP la APP

Persoane vârstnice

Dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice

 • 1. îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice

 • - Imbunătățirea/dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoane vârstnice la nivelul comunității - înființarea centrelor de zi pentru persoane vârstnice, a centrelor de socializare și petrecere a timpului liber, a serviciilor la domiciliu, a locuințelor protejate

Alte persoane/familii aflate în situații de risc

!.Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte persoane/familii aflate în situații de risc

I Eficientizarea procesului de integrare socială și profesională a tinerilor care părăsesc sistemul de proiecție a copilului

 • 2. Dezvoltarea unui sistem eficient în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie

 • 3. îmbunătățirea sistemului de protecție, asistență și reintegrare socială a victimelor traficului de persoane

 • 4. Dezvoltarea serviciilor sociale pentru alte categorii de persoane aflate în situații de dificultate


str. (uliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 5OOOB1 Telefon/fax: O268.417.1OOy email! officef&dcjn^pcbv.to webslte: www.dgMpcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

HS»rr 4« T<H*oaw»urt «.••i&Ui

ISO MDI/HO KOI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • - Dezvoltarea/înființarea serviciilor sociale în domeniul violenței in familie (centre de urgență, locuințe protejate, centre de zi. centre de consiliere, grupuri de suport, ele.)

 • 2. Strategia națională pentru protecția și promovarea drepturilor copilului pentru perioada 20I4-2020:

 • 3. Strategia națională „O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități” 2016-2020:

 • 4 Strategia națională priv ind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități 2016-2020;

 • 5. Strategia națională pentru promovarea îmbătrânirii active și protecția persoanelor vârstnice 2015-2020;

 • 6. Strategia națională privind promovarea egalității de șanse între femei și bărbați și prevenirea și combaterea violenței domestice pentru

perioada 2018-2021;

 • 7. Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rromilor 2012-2020;

 • 8. Strategia Națională priv ind Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei 2015- 2020:

 • 9. Programul de interes național aprobat prin Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr. 22 l~.OI.2OI9 -PIN 3. respectiv Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități nr 676/12.08.2019 - PIN 6

 • 10. Consultare publică în vederea elaborării Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, cu furnizorii publici și privați/asociații profesionale și organizații reprezentative ale beneficiarilor (Draftul Planului postat pe site-ul D.G.A.S.P (. Brașov).

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov cuprinde: I. Dale privind administrarea. înființarea și finanțarea serviciilor sociale - Capitolul I;

 • 2. Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean - Capitolul II;

 • 3. Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale - Capitolul III.

o

str. luliu Maniu nr. 6. Brașov, jL»d. Brașov, cod 500091 Tolefon/faMS 0268.417.106, «mailt offico^dyaspcbv.io webalte: www.d943pebv.ro Cod fiscal: 0870339■» Taroatftw*»

«awoi/ao wcai


14 ĂW 4 Erau v

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul I: Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

 • A. Serviciile sociale existente la nivel județean, conform HCJ nr. 227/25.06.2020 - privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, a structurii organizatorice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brsșov.

  Nr crt

  Cod serviciu social, conform Nomenclatorul ui serviciilor sociale

  Denumirea serviciului social/ Categorie de beneficiari

  Capacitate

  (irad de ocupare

  Bugetele estimate pe surse de Finanțare, pentru serviciile sociale existente:

  Măsuri

  Buget local

  Buget județean

  Buget de stat

  Contribuții persoane beneficia re

  Alte

  surse

  1.

  8790CR-C-I

  Centrul de Plasament „Casa Maria' — Complexul de Servicii Făgăraș

  35

  100%

  448135.8

  1861‘165

  închiderea centrului de plasament.

  ■>

  8790CR-C-1

  Centrul de Plasament ..Floare de Colf-Complexul de Servicii Făgăraș

  40

  IOO“«

  1428477

  2728520

  închiderea centrului de plasament.

  3.

  8790CR-C-IV

  Centrul de Plasament „Sfanțul Stelian” Ghimbav

  20

  100%

  969940

  1156220

  închiderea centrului de plasament și înființarea unor servicii sociale pentru copilul care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal conform legislației în vigoare.

  u

  I 4 ASI < I I.IM V


str. lulw Maniu 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50009*1 Tolefc»r>?1aM! &2&8.4f 7,1O<\ email: offic^^dc^spcbv.ro webslte:      dgjtsficbv^ro Cod fiscal: 9B70339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

4.

8790CR-CI-I

Centrul de Plasament ..Dacia"

30

100%

937710

1595970

închiderea centrului de plasament.

5.

8790 CR-D-1

Centrul de îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe" Victoria

48

100%

3169)04

3208944

12084

Menținerea licenței de funcționare. Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică

6.

8790 CR-PFA

Centrul Rezidențial dc Asistență și Reintegrare Socială pentru Persoane Iară Adăpost

25

100%

187325

879175

Licențierea serviciului social.

7.

8790CR-C-1

Centrul de Plasament „Casa Ioana" Rupea

34

100%

1191258

1808766

închiderea centrului de plasament.

8.

8790 CR-D-l

Centrul de îngrijire și Asistență Timișul de Sus - Complexul de Servicii Timiș

50

100%

1941550

3342650

4 7904

Menținerea licenței de funcționare. Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică

9.

8790CR-D-I

Centrul de îngrijire și Asistență ..SI' Anton " Complexul de Servicii

Timiș

49

100%

1243571

3275797

14676

Relicențierea serviciului social Reorganizare ca instituție cu personalitate juridică.

10

889ICZ-C-III

Centrul de zi pentru copii cu dizabilitati ..Rază de lumină" - Complexul de

Servicii „Cristian" Brașov

20

100%

831640

452840

Menținerea licenței de funcționare și dezvoltarea serviciului social.

J1.

889ICZ-C-III

Centrul de recuperare „Micul Prinț" + Echipa mobilă - Complexul de Servicii „Cristian" Brașov

50

100%

217200

1159200

Relicențierea și dezvoltarea serviciului social.

o

I < AM < I • «IM >


str. lut iu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefonia*; 0268.417.1OU, etnailt office&dcjaspcbv.ro webslte: wvrv/.cigaspebv.ro Cod fiscal: 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

I2.

889ICZ-C-TC

Telefonul Copilului -Complexul de Servicii „Cristian" Brașov

24

100%

17856

556416

Licențierea serviciului social.

I3.

8899C7-D-I

Centrul de zi „Casa Soarelui" - Complexul de Servicii Cristian" Brașov

30

IOO°„

181230

895530

Obținerea avizului ANPD și reliccnțierea serviciului social.

I4.

8790CR-VD-

111

l ocuința protejată pentru victimele violenței domestice - VENUS

6

100%

169548

339204

Menținerea licenței de funcționare.

15.

8790CR- C- 1

Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino" - Complexul de Servicii „Măgura" Codlea

15

100%

5513115

867165

Menținerea licenței de funcționare.

16

8790CR-( - 1

Centrul de Plasament pentru Copilul cu 1 iandicap Sever ..Speranța" Complexul de Servicii ..Măgura" Codlea

40

100%

1880920

2728520

închiderea centrului de plasament

17.

8790CR-VD-I

Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Vilolenței Domestice - Complexul de Servicii „Măgura" Codlea

14

100%

622902

478338

Menținerea licenței de funcționare.

18.

8790CR- C-1

Centrul de Plasament „Alice" - Complexul de Servicii „Măgura" Codlea

25

100%

1397625

1329975

închiderea centrului de plasament.

o

1 CAM < ■ (<•*< V


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tel»fon/faxt 0268.417.100, email: office^dț>aspcbv.ro webslte: www.dgjspcbv.ro Cod fiscal: 9070339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

19.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial „Greierașul" -Complexul de Servicii Tărlungeni

11

100°»

388190

466510

Menținerea licenței de funcționare.

20.

8790CR- C- 1

Casa de l ip Familial ..Daniel"-Complexul de Sen icii Tărlungeni

12

100“»

435864

508920

Menținerea licenței de funcționare

21.

8790CR-D-VII

1 ocuința Minim Protejată ..Casa Adrian" -Complexul de Servicii Tărlungeni

6

100° 0

346356

199692

Menținerea licenței de funcționare.

22.

8790CR- C- 1

Casa de l ip Familial ..Buburuza" - Complexul de Servicii Tărlungeni

11

100»»

2636150

466510

Aplicarea HCJ nr.274 27.08.2020 care hotărăște :

-Art. 1. se aprobă închiderea Casei de Tip Familial ,.Biibiiruza”.din cadrul CS Tărlungeni prin desființarea serviciului social, cu data de înâi a lunii următoare celei în care încetează starea de alertă decretată prin HG. sub rezerva aprobării unor măsuri legislative și/sau administrative care ar putea decalarea acestui termen.

str. luliu Maniu w. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Tolofon/faxr O2&B.417.100* email: t>ffic»c<J9a&pcbv.io webslte: Mvw.dgispcbvjo Cod fiscal: 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG


\rt.2.L rmare a închiderii serviciului social prevăzut la art.l din prezenta hotărâre, pentru personalul angajatdin cadrul CTF „Buburuza", se vor aplica prevederile Legii nr. 53 2003 privind Codul Muncii, cu modificările și completările ulterioare. Art.3. Consecință a închiderii Casei de Tip Familial „Buburuza", structura organizatorică, statul de funcții și Regulamentul de Organizare si Funcționare ale DGASPC se vor modifica in mod corespunzător și vor fi supuse spre analiză și dezbatere CJ Brașov. într-□ ședință ulterioară.

23.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial „Patrocle” - Complexul de Servicii Tărl ungem

II

100%

538142

466510

Menținerea licenței de funcționare.

o

■ ( AM < Krawv


str. luEiu Maniu r»r. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500061 Tolofonrfaxt 0268.417.100, email: offftce^dcfaspcbv.io webslte: www.dgiapcbv.ro Cod fiscal: 9970339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

24.

8790CR- C-1

Casa de Tip Familial „Lizuca"- Complexul de Servicii Târlungeni

II

100%

430166

466510

Menținerea licenței de funcționare

25.

8790CR-D-VII

1 ocuința Maxim Protejată ..Sf. Patrick” - Complexul de Servicii ..Piatra Craiului”

8

100%

267216

487440

Menținerea licenței de funcționare.

26.

8790CR-D-VII

l ocuința Maxim Protejată „Casa Irlanda” -Complexul de Servicii „Piatra Craiului”

8

100%

190992

487440

Menținerea licenței de funcționare.

27.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial ..Sf. Maria” - Complexul de Servicii ..Piatra Craiului”

10

100%

830210

651190

Menținerea licenței de funcționare

28.

8790CR-C-I

Casa de Tip Familial ..Brebenel” - Complexul de Servicii „Piatra Craiului"

7

100%

419482

296870

Menținerea licenței de funcționare.

29

8790CR-C-1

Casa de l ip Familial ..Bambi Complexul de Servicii „Piatra Craiului"

10

100%

346660

424100

Menținerea licenței de funcționare

30.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial „Peter Pan” - Complexul de Servicii Săcele

10

100%

405340

424100

Menținerea licenței de funcționare.

31.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial „Donald” - Complexul de Servicii Săcele

10

100%

545740

424100

Menținerea licenței de funcționare.

32.

8790CR-MC-]

Centrul Malernal „Casa Mamei” - Complexul de Servicii Săcele

6

100%

33894

293346

Menținerea licenței de funcționare.

o

fitr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Telefon'lax: 0268.417.100, eanaili office^dcjoc. pcbv.ro webslte: lvm'W.dg*spcbv.ro Cod fiscal: 9070339


Wsrt'r 4* •*£wvxJ«n»r’ c*ikul

IS5 fOOl.ASO I4C3I


I <       <

||<1M >

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

33.

8790CR- C- 1

Casa de Tip Familial ..Chip"- Complexul de Servicii Săcele

II

100%

727298

466510

Menținerea licenței de funcționare.

34.

8790CR-C- 1

Casa de l ip Familial ..Dale" - Complexul de Servicii Săcele

II

100%

661562

466510

Menținerea licenței de funcționare.

35.

889ICZ-C-III

Centrul de Recuperare penlru Copilul cu Handicap - Complexul de Servicii Brădet

34

100%

809132

769828

Menținerea licenței de funcționare și dezvoltarea serviciului social.

36.

8790CR-D-VII

Locuința Maxim Protejată ..Casa Chris"-Complexul de Servicii Brădet

10

100%

47700

609300

Menținerea licenței de funcționare.

37.

8790CR- C- 1

Centrul de Plasament ..Ghiocelul" - Complexul de Servicii Brădet

49

100%

5916799

3342437

închiderea centrului de plasament.

38.

87901 R- 1 - |

Casa de Tip Familial ..Gabriela" Complexul de Serv icii Brădet

12

lutru

292260

818556

Menținerea licenței de funcționare

39

8730 CR-V-I

Căminul pentru Persoane Vârstnice ..Castanul" Victoria - cu personalitate juridică

40

100%

980240

2022160

Menținerea licenței de funcționare.

40.

8790 CR-D-II

Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități "Canaan" Șercaia - cu personalitate juridică

50

100%

1086000

3396000

Menținerea licenței de funcționare.

o

14 AM < I I «IM >


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașo/, cod 500091 Tolefonzfax: 0268.417.100, email: ofTiceccJgaspcbv.ro webalte: vwvvs.dffaspcbv.ro Cod fiscali 0870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

41.

8790SF-C

Serviciul social -Compartiment Asistență Maternală

163

100%

174736

4908908

Reorganizarea Serviciului Management Caz Alternative Familiale conform Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copilului din sistemul de protecție specială Licențierea serviciului social.

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate

Servicii sociale propuse a fi înființate prin accesarea Jondurilor nerumbursabiie și/sau prin partenerial public-privat:

NR.

CRT.

Serviciu social

Cod serviciu social

estimat de beneficiari

Spațiu necesar

Activități desfășurate 2021

Buget estimat (lei) 2021

Surse de finananțare Local/Județean/Stat/ Contribuții/ Alte surse

Justificare

1.

Casa de lip familial

Victoria 1

8790CR- C- 1

12

Construcție casă conform standardelor

Demarare implementare Proiect: închiderea Centrului de Plasament Dacia PI: Construirea unei case de tip familial.

34.867.00 ron

CJ DGASPC Fonduri nerambursabile Finanțarea este asigurată 98% prin POR și 2% cofinanțare CJ din valoarea

Proiect aliat in evaluare la AMPOR.

Va găzdui beneficiari proveniți din Centrul de Plasament Dacia, ce urmează a fi închis.

■ .râu v


str. luliu Maniu rwr. 6, Brașov, jud* Brașov, cod 500061

Talofon/fax: 0266.917.1 OO, email; offic^dțp'.pcbv.io

webslte:                   Cod fiscal: 9B70339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

in orașul Victoria, județul Brașov

eligibilă a proiectului. Total buget proiect

3.163.000.56 ron (2021-2023)

2.

Casa de tip familial Victoria 2

8790CR- C- 1

12

Construcție casă con fonii standardelor

Demarare implementare Proiect: închiderea Centrului de Plasament Dacia P2: Construirea unei case de tip familial și înființarea unui < entni de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă, in orașul Victoria, județul Brașov

36.295,00 ron

CJ/DGASPC

Fonduri nerambursabile Finanțarea este asigurată 98% prin POR și 2% cofinanțare CJ din valoarea eligibilă a proiectului (4.690.762.56 ron). < heltuielile nceligibilc vor fi asigurate din fondurile CJ.

Total buget proiect: 8.079.042.11 ron (2021-2023)

Proiect aflat in evaluare la AMPOR

Va găzdui beneficiari proveniți din Centrul de Plasament Dacia, ce urmează a fi închis.

3.

Centru de zi pentru dezv uitarea deprinderilor de viață independentă Victoria

889ICZ-C-V1

30

Reabilitare clădire confonn standardelor

1.713.557.50 ron eligibili pentru reabilitare ap. 3 și 4. din care 225.862.00 ron prevăzuți pentru anul 2021

Cost total reabilitare imobil (cele 5 apartamente)

5.101.837.04 ron (in ap. 1 va ti înființat Centru de zi pentru persoane cu dizabilități Victoria, prin proiectul PIN) Pentru ap. 2 și ap 5. se vor realiza analize in vedereas înființării

Proiect aflat în evaluare la AMPOR Destinat alai beneficiarilor proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise, cât și celor proveniți din comunitate.

<â>

U4 331 4

I • «IM >


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofon/faxt 0266.417.1OU, emaălt off ic^dya^pcbv.ro web Bilet wvrw.d9jtspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

MNm 4» ^drwn«»wrrt

ISO $001.150 KOI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

altor servicii sociale.

4.

Casa de tip familial Făgăraș 1

8790CR- C-1

12

Construcție casă conform standardelor

Demarare implementare Proiect: închiderea Centrului de Plasament "Floare de Colț": Construirea a 2 (două) case de tip familial și înființarea unui Centru de Zi dc recuperare pentru copii cu dizabihtăți. in municipiul Făgăraș, județul

Brașov

128.877.00 ron

CI DGASPC Fonduri nerambursabile Finanțarea este asigurată 98% prin POR și 2% cofinanțare CJ din valuarea eligibilă a proiectului (4.844.000.00 ron). Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din fondurile C.I

lotal buget proiect: 5.252.138.02 ron (2021-2023)

Proiect atlat in evaluare la AMPOR

Va găzdui beneficiari proveniți din Centrul de plasament "Floare de Colț" Făgăraș, ce urmează a fi închis.

5.

Casa de tip familial Făgăraș 2

8790CR-C-1

12

Construcție casă conform standardelor

6.

Centru de zi de recuperare pentru copii cu dizabilitafi

889ICZ4-III

30

Reamenajare spatii conform standardelor

-

Proiect aflat în evaluare la AMPOR.

Destinat atât beneficiarilor proveniți din centrele deplasament ce urmează a ti închise, cât și celor proveniți din comunitate.

7.

Casa de tip familial Codlea 1

8790CR- C- 1

12

Construcție casă conform standardelor

Demarare implementare Proiect închiderea Centrului de Pasament "Alice": Construire a 2 case de lip familial și

128.877.00 ron

CJ DGASPC Fonduri nerambursabile Finanțarea este asigurată 98% prin POR și 2% cofinanțare CJ din valoarea

Proiect atlat in evaluare la AMPOR.

Va găzdui beneficiari proveniți din Centrul de plasament “Alice" Codlea. ce urmează a fi închis.

8.

Casa de tip familial Codlea 2

8790CR- C- 1

12

Construcție casă conform standardelor

I < iSH ■ i<lM v


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 T«4«fon/fax: O2G8.417.100, atnail: ofticD&dga&pcbv.ro webslte: www.dgrspcbv.ro Cod fl»c»ls 9B70339


•N


uwinK»

IW MOI,/ISO KOI


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

9.

Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viată independentă Codlea

889ICZ-C-VI

30

Reamenajare spații conform standardelor

înființarea unui Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de v iată independente in municipiul Codlea.

județul Brașov

-

eligibilă a proiectului (4.844.000.00 ron). Cheltuielile neeligibile vor fi asigurate din fondurile CJ.

Total buget proiect: 5.245.493.44 ron (2021-2023)

Proiect aliat in evaluare la AMPOR Destinat atât beneficiarilor proveniți din centrele de plasament ce urmează a 11 închise, cât și celor proveniți din comunitate.

10.

Casa de tip familial Făgăraș 3

8790CR- C- 1

12

Reabilitare imobil CP Casa Maria Făgăraș pcnlni realizarea a 2 CIF

Recompartimentarea clădirii pentru realizarea celor 2 CTF conform standardelor

-

CJ/DGASPC

Alte surse

Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

II.

Casa de tip familial Făgăraș 4

8790CR-C-I

12

12.

( asa de tip familial Rupea 1

8790CR-C- 1

12

Reabilitare imobil (. 1' Casa   Ioana

Rupea pentru realizarea unei CTF și a unui cz

Recompartimentarea clădirii pentru realizarea unei CTF conform standardelor si a unui Centru de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii (Proiect ..Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate" - POCI')

-

CJ DGASPC Fonduri nerambursabile

\ a găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a 11 închise.

13.

Casa de tip familial Rupea 2

8790CR- C- 1

12

Construcție casă conform standardelor

Identificare imobil teren/construcție împreună cu Primăria Rupea

-

CJ/DGASPC

Alte surse

Va găzdui beneficiari proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

14.

Casa de tip

8790CR-C-1V

12

Reabilitare

Recompartimentarea

-

CJ/DGASPC

Va găzdui beneficiari

O

■ < AM <


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500001 Telelon/faM: 0268.417.1OO, email: office-vdcja^pcbv.io webslte: www.dgjtapctfv.ro Cod fiscal: 9370339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

familial Ghimbav 1

imobil CP Sl. Stelian Ghimbav pentru renii/arca a 2

CTF

clădirii pentru realizarea celor 2 CU eonlbrm standardelor

Alte surse

proveniți din centrele de plasament ce urmează a fi închise.

15.

Casa de tip familial

Ghimbav 2

8790CR-C-IV

12

16.

Locuința Protejată Brădet

8790CR-D-VII

10

Construcție locuință conform standardelor

Conform Convenției de asociere incheiată intre UAT jud. Bv. DGASPC BV și Asociația Episcop Vasile Coman Brașov, aprobata de CJ BV prin Hot. nr.218.26.05.2017

Bugetul este asigurat 100% din sursele proprii ale Asociației

Asociația Episcop Vasile Coman Brașov

Va găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului de la CS Brădet

17.

Locuința Maxim

Protejată

Victoria 1

8790CR-D-VII

Minim 4

Imobil conform standardelor achiziționat

Proiect: Dezvoltarea serviciilor sociale pentru tinerii cu dizabilități care părăsesc sistemul de protecție specială a copilului (patru locuințe maxim protejate și un centru de zi) la nivelul județului Brașov Realizarea activităților conform graficului revizuit, înființarea serviciilor sociale.

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ -2.140.599 ron

Fonduri nerambursabile (PIN) CJ/DGASPC

Va găzdui tineri cu dizabilități care ies din sistemul de protecție a copilului

18.

Locuința Maxim Protejată Victoria 2

8790CR-D-VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor

19.

Locuința Maxim Protejată Victoria J

8790CR-D-VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor

20.

Locuința Maxim Protejată Victoria 4

8790CR-D-VII

Minim 4

Achiziție imobil conform standardelor


I4 kSI4 lldMV


str. luliu M*niu nr. 6, Brașov, >L»d. Brașov, cod 50009-1

Telofon/fax: <7268.<917.TOA, email: offic^dcțaspcbv.ro

webslte:                   Cod fiscal: 9B70339

-5* www««turn .‘«Asui

se Mdi.ua koi


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

21.

Centrul de zi pentru persoane adulte cu dizabilități Victoria

8899CZ-D-I

30

Reabilitare imobil conform standardelor

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și

10% cofinanțare CJ 345.000 ron eligibili pentru reabilitare ap.

1

Cost total reabilitare imobil (5 apartamente) =

5.101 837.04 ron (în ap. 3 și 4 va fi înființat Centru de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Victoria, prin

proiectul POR) Pentru ap 2 si ap ' se vor realiza analize in vedereas înființării altor servicii sociale

Destinat atât beneficiarilor din locuințele protejate, cât și celor din comunitate

22.

Centrul de criză

PHOENIX

Brașov

8790 CR-D-VI

4

Achiziție imobil

Proiect: înființarea Centrului de Criză „Phoenix” Brașos Realizarea activităților conform graficului revizuit, înființarea serviciului social.

Bugetul este asigurat 90% prin PIN 2019 și 10% cofinanțare CJ

Total buget: 551.960 ron

Fonduri nerambursabile (PIN) CJ/DGASPC

Va găzdui adu Iți cu dizabililăți.

str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolofor»ffaM$ 0268.417.100, email: otfic^dyaspcbv.ro webslte: www.igjspcbv.ro Cod fiscal: 9870339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

23.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov

8899CZ-F-I

50

înființare serviciu social

Proiect ..Copiii și tinerii noștri mai aproape de comunitate", finanțat prin POCf: - aflat în evaluare

Bugetul este asigurat 98° <. prin POCI 2019 și 2% cofinanțare CJ Total buget:

5.821.420 ron. din care 2.474.500.00 ron prevăzuți pentru anul 2021

Fonduri nerambursabile (POCU) CJ/DGASPC

Destinat beneficiarilor -copii in risc de separare

24.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinfi și copii Făgăraș

8899CZ-F-I

30

înființare serviciu social

Destinat beneficiarilor copii in risc de separare

25.

Centrul de zi de consiliere și sprijin pentru părinți și copii Rupea

8899CZ-F-I

30

înființare serviciu social

Destinat beneficiarilor -copii în risc de separare

26.

Adăpost de noapte pentru copiii străzii Codlea

R^HICR-C-III

20

Reabilitare spa|ii conform standardelor

Amenajare spații pentru realizarea adăpostului

3

O DG ASPC \lie surse

4

Destinat copiilor străzii

27.

Centrul de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii Brașov

8899CZ-F-I

15

Imobil deținut de către Agenția Națională Antidrog

Amenajare spații pentru realizarea centrului conform standardelor

-

CJ/DGASPC în colaborare cu Agenția Națională Antidrog

Destinat copiilor cu adicții.

Accesarea fondurilor nerambursabile reprezintă o prioritate în vederea dezvoltării serviciilor sociale la nivelul D.G.A.S.P.C, Brașov.

o

14 ASI I l l wlM V


str. ImIîm Manhi nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tal»fon<faMt 0268.417.100, emailt ©ffic^dga^pcbv.ro webalte: www.dgtspcbv.ro Cod fiscal: OB70339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice. în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011. cu modificările și completările ulterioare.

Se aplică și în cazul programelor de finanțare nerambursabile pentru activități nonprofit de interes general, in baza Legii nr. 35O/2OO5. cu modificările și completările ulterioare.

 • 7. Contractarea serviciilor sociale din fonduri publice:

Stabilirea obiectivelor care trebuie atinse prin activitatea de contractare cu furnizorii privați de servicii sociale, pentru externai izarea unor servicii sociale licențiate aflate în administrarea D.G.A.S.P.C. Brașov, în scopul oferirii de servicii de calitate beneficiarilor (copii, adulți cu dizabilitâți. vârstnici, etc.);

Realizarea unei analize cost-beneficiu:

Elaborarea unei proceduri documentate privind contractarea serviciilor sociale la nivelul D.G.A.S.P.C. Brașov.

2. Programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul propriu al județului Brașov a proiectelor de asistență socială în anul 2021: Buget estimat 2021. 1.000 000 Rnn

Capitolul II - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel județean în conformitate cu prev. art.6 din HG nr.797/2017

 • 1. Revizuirea/actualizaiea periodică a informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul:

 • a. Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a județului Brașov 20/9-2023. aprobată prin HCJ nr. 214/30.05.2019;

 • b. Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului județean, după aprobare prin HCJ;

  o

  1<AM < I l «iM V


str. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 50000*1

Tolefon/fax: 0268.417.1DLL, rnnaH: offic»C/dgaspcbv.ro websltes                   Cod fiscal: 9970339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • c. Activitatea proprie și serviciile aflate in proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil. programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru flecare serviciu furnizat, ele. - se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • d. Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității adminisiradv-leriloriale subdiviziunii admimslraliv-leriloriale. acordate de furnizori publici ori privati;

r Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează ori de câte ori este nevoie:

 • x Serviciile sociale care funcționează in cadrul/coordonarea serviciului public de asistență socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu. înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează ori de câte ori este nevoie;

 • x Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivelul județului - raportul anual se publică pe site-ul instituției imediat după aprobare;

x Convențiile/protocoalele de colaborare încheiate în vederea acordării, dezvoltării. îmbunătățirii serviciilor sociale pentru beneficiari copii și adulți. cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecția dalelor cu caracter personal și a confidențialității informațiilor - anual, până cel târziu la 31 ianuarie, pentru convențiile/protocoalele încheiate în anul precedent

 • e. Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale -dacă este cazul:

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale, sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi:

 • x difuzarea de materiale de informare prin ghișeele de relații cu publicul (anterioare demarării procesului de acordare a serviciilor sociale);

x afișarea materialelor de informare la avizierele DGASPC Brașov teu revizuire periodică sau ori de câte ori apar modificări legislative importante cu impact asupra beneficiarilor)

 • x distribuirea de pliante/flyere cu ocazia campaniilor de informare prevăzute prin Planul anual de PR (aprobat in luna ianuarie a anului pentru care este realizat);

 • 3. Linii telefonice dedicate:

 • x Telefonul de urgență, Telefonul Copilului, Telefonul Vârstnicului, Linia telefonică gratuită destinată victimelor violenței domestice (afișare la sediile DGASPC Brașov și a primăriilor din județ, promovare pe site-ul DGASPC' Brașov)


&tr. lultu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tolefonrfax: O2S8.417. 1O&, email! officor^d^aspc bv.ro webslte: www.dg»9pcbvj-o Cod fiscal: 9970339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

 • 4. Campanii de informare si sensibilizare a comunității, organizate de D.G.A.S.P.C. Brașov sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

 • < Campanie de promovare a voluntariatului în acordarea serviciilor sociale (trimestrul IU 2021)

r Campanie de conștientizare și sensibilizare a comunității cu privire la copiii cu tulburări de comportament, allați în risc de separare de familie (februarie-septembrie 2021)

r Campanie de promovare a liniilor telefonice dedicate, cu precădere a Telefonului de urgentă și a Liniei telefonice gratuite destinate v ictimelor violenței domestice. în parteneriat cu SC R AT SA Brașov (începând cu trimestru! II 2021)

r Campanie de promovare a accesibilității în toate domeniile vieții pentru asigurarea exercitării de către persoanele cu dizabilități a drepturilor și libertăților fundamentale (începândcu trimestrul II 2021)

 • 5. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C, Brașov

r Campanie de promovare a serviciului social de asistență maternală (lunar)

r Campanie de promovare a rețelei de asistenți personali profesioniști (începând cu trimestrul II)

r Campanie de promovare a centrelor de zi pentru copiii cu tulburări de comportament ce vor fi înființate la Brașov. Făgăraș și Rupea

(începând cu luna februarie 2021)

r Campanie de promovare a serviciilor sociale pentru persoanele victime ale violenței domestice (începând cu trimestrul II)

r  Campanie de promovare a serviciilor sociale de recuperare pentru copiii cu dizabilități (începând cu trimestru! (I)

 • 6. Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizatii de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc. (întâlniri lunare, la sediul D.G.A.S.P.C. Brașov/al altor furnizori de servicii sociale, sau online);

 • 7. Activități de informare și consiliere realizate prin serviciul de asistență comunitară, cum ar fi: conștientizare și sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistență socială, mediere socială, etc.:

 • 8. Mesaje de interes public transmise prin presă - (săptămânal sau ori de câte ori este cazul)

  o

  l < \M < ll.BO


&tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod 500091 Tol»for»AfaxE 0268.417.1 OQ, emaih 0fficecgd9s1spc.bv.ro website: www.dff99pcbv.ro Cod fiscal: 9B70339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Capitolul III - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale

I. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile propti i/instruire. etc..

Cursuri de perfecționare și/sau calificare

Cursuri de perfecționare și/sau calificare

Nr. persoane

Dezvoltare personală

51

Comunicare și transparență deciăonală

129

lehnologia informației și comunicațiilor (ECDL. MS Office)

37

Managementul conflictelor

52

Managementul funcției publice

7

Management financiar și contabilitate bugetară

11

Managementul resurselor umane

6

Aplicarea legislației privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

4

Drepl și legislație comunitară

8

Managementul serviciilor sociale

7

Managementul performanței în administrație

1

Managementul achizițiilor publice

8

Managementul administrației publice

1

Politici și afaceri europene

1

Gestionarea fondurilor externe

7

Asistență socială

51

Protecția și drepturile copilului

20

Metode de gestionare a situațiilor de criză

48

Managementul stresului

3

Terapie ocupațională

5

Management strategic

8

Cursuri în domeniul administrativ/legislația gestiunii

8

o

KKSK I r.iM v


&tr. luliu Maniu nr. 6, Brașov, jud. Brașov, cod SOOO91 Talefon/faxs 0268.417.10(7, emailt offica-^dgaspcbv.ro webslte: www.dgtspcbv.ro Cod fiscal: 9B70339

SB»m a» mfln/yjțnw» u«>Iku!

ac KOI/ISO l-KQl


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

Cursuri de perfecționare și/sau calificare

Nr. persoane

Supraveghetor de noapte in serviciile sociale

I6

Cursuri de formare inițială pentru angajatii din Centrul Maternal/ Tehnici de lucru

6

îngrijirea persoanelor cu Jizabilități/ Alzheimer/ demență

38

Prevenirea și combaterea situațiilor de abuz

98

Metode și tehnici de lucru cu beneficiarii care prezintă tulburări de comportament

66

Activități de terapie ocupațională/ ergoterapie/ kinetoterapie/ masaj

14

Educație medicală continua

7

Noțiuni fundamentale de igienă

29

Curs prim-ajutor

60

Curs privind norme de Protecția Muncii și P.S.I. (Prevenirea și Stingerea Incendiilor)

28

Cursuri în domeniul psihologiei/psihopedagogiei

19

Curs in domeniul contabilității/economic/ legislație

7

Alfabetul Braille

Curs gastronomie

11

Curs in domeniul auto/ legislație rutieră actualizată/ mecanică auto de întreținere

4

Curs întreținere/reparații

2

Curs Fochist

I

Manager securitate

l

TOTAL

881

Bugetul estimat pentru perfecționare profesională - cursuri, pentru anul 2021. este de 780.697.95 ron (tără I VA), conform Planului Anual al Achizițiilor Publice al D.G.A.S.P.C. Brașov.

o

l ( iSI <

Iii «IM V


str. luliu Manila nr. 6, Brașov, juri. Brașov, cod 500091

Talefon/fax: 0268.417. f O O, amaH: off Icc^tlcjaspcbv.i o webslte: ww'kv'.c^j<pct>u.ro Cod ftacal: 9970339


Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

3. încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea liselor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare in servicii sociale:

Bugetul estimat pentru servicii de supervizare externă pentru personalul de specialitate, pentru anul 202I, este de I57.4I0.20 ron (tară TVA), conform Planului Anual al Achizițiilor Publice al D.G.A.S.P.C. Brașov.

Director General Adj. Ec. Acsinte Mariana
întocmit. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe. Proiecte și Relația cu ONG Pescarii Monica

DP^C'ADI I Semnat digital de MONICA PESCARU

IVIUINI^/A rtJLMnU Data: 2021.01.0412:19:00+02'00'