Hotărârea nr. 43/2021

Hotărârea nr.43 – avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, sef laborator, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @jud brasov. ro, www.j ud brasov. roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.43 din data de 26 februarie 2021

- privind avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, sef laborator, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 26 februarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. ad. 1251/15.02.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.1251/16.02.2021 întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Medicală, prin care se propune avizarea organizării concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție - Secția psihiatrie II, Secția exterioară psihiatrie cronici Zămești, Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan, Centrul de Sănătate Mintală și Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov;

Ținând cont de solicitarea Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov nr. 1793/22.01.2021 înregistrată la Consiliul Județean Brașov sub nr. 1251/25.01.2021;

Având în vedere dispozițiile art. 185, alin. (1) din Legea privind reforma în domeniul sănătății nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. 1 și art. 13 din Normele privind organizarea concursului ori examenului pentru ocuparea funcției de șef de secție, șef de laborator sau șef de serviciu din unitățile sanitare publice, norme aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 1406/2006, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr. 162/2008, H.G.nr. 56/2009, art. II din Legea nr. 203/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 3, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art. 34, alin. (2), (3) și art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile art. 136, alin. (8), lit. „a” și lit. „b”, art. 173 alin.(l) lit. „a”și“d”, precum și ale alin.(5), lit.”c” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin. (1), lit. “a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se avizează organizarea concursurilor/examenelor de ocupare a funcțiilor de conducere vacante de șef secție - Secția psihiatrie II, Secția exterioară psihiatrie cronici Zărnești , Secția exterioară psihiatrie cronici Vulcan, Centrul de Sănătate Mintală și Șef Laborator Analize Medicale din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

Art 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.


Contrasemnează,