Hotărârea nr. 41/2021

Hotărârea nr.41 – aprobarea Statului de funcţii și Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.41 din data de 26.02.2021

-privind aprobarea Statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021

Analizând Raportul de specialitate nr.Ad. 1.041/10.02.2021, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Referatul de aprobare nr. 1.041/10.02.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune spre aprobare Statul de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ile Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov;

în conformitate cu prevederile art.44 alin.(l) din H.G nr.301/2012 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile art. 1 alin.(3) și alin.(4) din O.U.G. nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, H.G. nr.4 /2021 privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;

în baza prevederilor Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art.173 alin.(2) lit.”c”, art. 191 alin.(2) lit.”a” privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și prevederile Legii nr.53/2003 -Codul muncii, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se aprobă Statul de funcții al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3- Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art.4. - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 21/29.01.2019, privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, se modifică corespunzător.

Art.5. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemnează.


ral al Județului brăveanu

SECRETAR C.J. BRAȘOV MARIA DUMBRĂVEANU


APROBAT,


ROMÂNIACONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV DIRECȚIA DE PAZĂ ȘI ORDINE

REGULAME NT

DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

AL DIRECȚIEI DE PAZĂ ȘI ORDINE A JUDEȚULUI BRAȘOV

CAP.I DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. (1) Direcția de Pază și Ordine este organizată și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov, nr. 393/22.11.2005

(2) Direcția de Pază și Ordine Brașov se organizează și funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Brașov, specializată în asigurarea pazei obiectivelor de interes județean, având la bază următoarele acte normative:

 • - Legea 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare;

 • - Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și Normele de aplicare ale acesteia

 • - O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

 • - Legea 53/2003 Codul Muncii cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare

 • - Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

Art.2. (1) Direcția de Pază Brașov, denumită în continuare D.P.O., are sediul în municipiul Brașov, strada Zizinului, nr.119, este persoană juridică și funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, are ștampilă, cod fiscal și cont propriu deschis la Trezoreria Municipiului Brașov.

(2) Antetul documentelor și corespondența D.P.O va avea următorul conținut: “România, Consiliul Județean Brașov, Direcția de Pază și Ordine”.

(3)Activitatea Direcției se desfășoară în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare și cu cele ale prezentului Regulament de organizare și funcționare.

Art.3. (l)Paza și protecția sunt activități desfășurate prin forțe și mijloace specifice de către agenți de securitate.

 • (2) îndatoririle personalului, atribuțiile și modul de executare a acestora, precum și cerințele care stau la baza relațiilor de serviciu între persoanele din structura D.P.O se stabilesc prin Regulamentul de Ordine Interioară, aprobat de directorul instituției.

 • (3) Persoanele cu atribuții de pază, denumite agenți de securitate, pot fi înarmate cu armament neletal, poartă uniformă de serviciu în timpul executării acestuia și exercită atribuțiile specifice stabilite prin prezentul Regulament și prin lege.

CAP.II OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.4 (1) Activitatea D.P.O Brașov se desfășoară în interesul comunității locale pe baza și în executarea legii, precum și a hotărârilor Consiliului Județean Brașov și ale dispozițiilor președintelui Consiliului Județean.

 • (2) Obiectul de activitate al D.P.O Brașov îl constituie:

 • a) asigurarea și creșterea eficienței pazei obiectivelor și a bunurilor aparținând domeniului public și privat al județului, a obiectivelor de interes județean.

 • (3) Scopul D.P.O Brașov este asigurarea siguranței obiectivelor, bunurilor și valorilor, prevenirea și combaterea infracțiunilor și a altor acțiuni ilicite care lezează existența materială a acestora, dreptul de proprietate, precum și protejarea persoanelor împotriva oricăror acte ostile care le pot periclita viața, integritatea fizică sau sănătatea, participarea la apărarea, menținerea ordinii și liniștii publice, în incinta și în apropierea obiectivelor de pază.

 • (4) Cheltuielile de funcționare și de investiții ale D.P.O se asigură integral din venituri realizate din prestarea serviciilor.în scopul îndeplinirii obiectului de activitate și având în vedere prevederile OUG nr.63/2010 anexa 1, pct.3, D.P.O Brașov poate subcontracta servicile contractuale în nume propriu către alte societăți comerciale care au același obiect de activitate.

 • (5) D.P.O Brașov poate primi donații și sponsorizări în condițiile prevăzute de lege.

Art.5 în funcție de importanța, specificul și valoarea bunurilor pe care le dețin, conducătorul D.P.O stabilește împreună cu conducătorii obiectivelor de interes județean, forma de pază, obligațiile și răspunderile fiecărui beneficiar, inclusiv cele privind întocmirea planului de pază.

Art.6 (1) întreaga activitate din cadrul D.P.O se desfășoară exclusiv pe baza legii, sub autoritatea și controlul Consiliului Județean Brașov.

 • (2) Consiliul Județean Brașov stabilește obiective de interes public județean la care se impune organizarea pe bază de contract a pazei, cu agenți de pază din cadrul D.P.O.

 • (3) Personalul D.P.O se compune din personal contractual, conform statului de funcții și este investit cu exercițiul autorității publice pe timpul și în legătură cu îndeplinirea atribuțiilor și îndatoririlor de serviciu, în limitele competențelor stabilite prin lege.

 • (4) Autoritatea funcției nu poate fi exercitată în interes personal.

Art.7 Personalul D.P.O este obligat să respecte drepturile și libertățile fundamentale ale omului, Constituția și legile țării, angajamentul de serviciu, prevederile normelor interne, să îndeplinească dispozițiile legale ale superiorilor ierarhici privind activitatea profesională și răspunde, în condițiile legii, pentru modul în care își exercită atribuțiile de serviciu.

Art.8 In îndeplinirea atribuțiilor și sarcinilor specifice, D.P.O Brașov cooperează cu Inspectoratul de Poliței Județean Brașov, Inspectoratul de Jandarmi Județean Brașov, Poliția Locală, cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice în limitele legii. în relațiile cu acestea, D.P.O Brașov este reprezentată de director.

CAP.III STRUCTURA ORGANIZATORICĂ.

Art.9 (1) Direcția are o structură strict ierarhizată, stabilită prin organigrama și statul de funcții aprobate de Consiliul Județean Brașov.

 • (2) Structura organizatorică și categoriile de personal se stabilesc anual sau ori de câte ori este nevoie de către directorul Direcției de Pază și Ordine Brașov, în funcție de bugetul alocat, de angajamentele contractuale asumate și cu aprobarea Consiliului Județean Brașov.

Art.10 (1) Organigrama și statul de funcții sunt prevăzute în anexele nr. 1 și 2 la prezentul Regulament.

 • (2) Conform Organigramei și statului de funcții, Direcția de Pază și ordine are următoarea structură:

 • 1. Funcții de conducere

 • 2. Funcții de execuție

(3)Personalul din cadrul Direcției de Pază și Ordine care ocupă funcții de conducere, trebuie să fie absolvenți ai unei forme de învățământ superior, cu diplomă de licență.

(4)Organizarea Direcției de Pază și Ordine presupune colaborarea între compartimente pentru asigurarea unei funcționalități normale, atât a sistemului în ansamblul său cât și a structurilor ce îl compun.

(5)Scopul și atribuțiile fiecărui tip de funcții ocupate în executarea unui contract individual de muncă se stabilesc prin fișa postului

CAP.IV ATRIBUȚII, COMPETENȚE, RESPONSABILITĂȚI

Art.ll (1) Direcția de Pază și Ordine are următoarele atribuții:

 • a) asigură securitatea obiectivelor și bunurilor de interes public și privat stabilite de Consiliul Județean Brașov, conform planurilor de pază elaborate de instituțiile beneficiare.

 • b) participă la asigurarea măsurilor de ordine cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive de interes județean organizate în cadrul instituțiilor/ serviciilor publice care fac parte din obiectivul lor de pază

 • c) acționează, în colaborare cu Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” Brașov, Poliția Locală, precum și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe precum și de limitare și înlăturarea urmărilor provocate de astfel de evenimente la obiectivele ce intră în competența lor de pază.

 • d) comunică în cel mai scurt timp posibil organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcarea a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice.

 • e) sprijină Inspectoratul Județean de Poliție Brașov în activitățile de depistare a persoanelor care atentează la bunurile din obiectivul lor de pază și se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a a persoanelor dispărute

 • f) colaborează pe bază de protocoale sau convenții cu alte servicii și instituții publice din unitatea administrativ-teritorială, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin și se poate asocia în participație cu alte persoane juridice, potrivit legii

 • g) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de lege, hotărâri ale Consiliului Județean Brașov sau dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Brașov

 • (2) Organizarea și executarea activității de pază a bunurilor se realizează în baza planurilor de pază elaborate de conducerea unităților beneficiare, cu avizul consultativ al Inspectoratului Județean Brașov, aprobate de directorul D.P. O. Brașov.

 • (3) în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin Direcției de Pază și Ordine Brașov, conform legii, personalul de conducere și de pază răspunde de organizarea și funcționarea securității instituțiilor /serviciilor publice stabilite prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov sau preluate pe bază de contract de prestări servicii, participă la asigurarea climatului de ordine și liniște publică, a siguranței persoanelor, integrității corporale, vieții sau bunurilor cetățenilor, ale domeniului public sau privat al județului, urmăresc respectarea regulilor de prevenire și stingerea incendiilor, protecția mediului, conform competențelor stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului Județean Brașov sau dispoziții ale președintelui Consiliului Județean Brașov.

Personalul cu funcții de conducere din cadrul D.P.O răspunde pentru legalitatea dispozițiilor date subalternilor și este obligat să verifice dacă acestea au fost însușite corect și să controleze modul de îndeplinire a lor.

 • IV. 1 PREZENTAREA FUNCȚIILOR DE CONDUCERE

Art.12 Directorul Direcției de Pază și Ordine Brașov

 • (1) postul de director se ocupă prin concurs organizat, în condițiile legii, de către Consiliul Județean Brașov.

 • (2) Numirea în funcția de director general al Direcției de Pază și Ordine se face prin hotărâre adoptată de Consiliul Județean Brașov, în condițiile legii.

 • (3) Directorul Direcției de Pază și Ordine Brașov răspunde în fața Consiliului Județean Brașov de buna funcționare a Direcției și de modul de îndeplinire a atribuțiilor.

 • (4) Directorul Direcției de Pază și Ordine are următoarele atribuții:

 • a) organizează, planifică și conduce întreaga activitate a D.P.O Brașov;

 • b) întreprinde măsurile necesare pentru încadrarea cu personal corespunzător;

 • c) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai, de către întregul personal, a prevederilor legale;

d)răspunde de pregătirea profesională a personalului din subordine;

 • e) coordonează activitatea de preluarea obiectivelor în pază și urmărește îndeplinirea întocmai a clauzelor prevăzute în contractele de prestări servicii încheiate;

 • f) studiază și propune beneficiarilor serviciului de pază introducerea amenajărilor tehnice și a sistemelor de alarmare împotriva efracției, prevăzute de legile în vigoare;

 • g) analizează activitatea salariaților din cadrul Direcției de Pază, modul de realizare a indicatorilor de performanță stabiliți și prezintă anual Consiliului Județean Brașov rapoarte de activitate în acest sens;

 • h) asigură informarea operativă a președintelui Consiliului Județean Brașov, a Inspectoratului de Poliție Brașov, a Inspectoratului Județean de Jandarmi Brașov, a Poliției Locale, despre evenimentele deosebite ce au avut loc în obiectivele din competența sa;

 • i) colaborează cu alte autorități sau instituții publice cu atribuții privind asigurarea climatului de ordine și liniște publică, siguranța persoanelor, integritatea corporală, viața, bunurile acestora ori ale domeniului public, curățenia și combaterea comerțului stradal neautorizat în preajma obiectivelor păzite;

 • j) asigură ordinea interioară și disciplina în rândul personalului, având dreptul să acorde recompense și să aplice sancțiuni în condițiile legii;

 • k) urmărește modul de echipare a personalului cu uniforme și însemnele distinctive, repartizarea și utilizarea corespunzătoare a acestora;

 • 1) întreprinde măsuri de aprovizionare și menținerea în stare de funcționare a aparaturii de pază și alarmare, radio-comunicații și a celorlalte amenajări destinate serviciului de pază și ordine;

 • m) menține legătura permanentă cu beneficiarii privind modul în care se desfășoară activitatea de pază, semnalează neregulile referitoare la îndeplinirea obligațiilor contactuale și propune măsurile necesare pentru creșterea eficienței pazei;

 • n) organizează și execută controale tematice și inopinate asupra modului cum sunt îndeplinite atribuțiile de serviciu de către agenții de pază;

 • o) organizează activități privind securitatea și sănătatea în muncă, modului de prevenire și stingere a incendiilor;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege, prin hotărâri ale Consiliului Județean Brașov și dispoziții ale președintelui acestuia.

 • (5) în exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul Direcției de Pază și Ordine emite decizii cu caracter obligatoriu pentru personalul din subordine.

Art. 13 Contabilul șef

a)organizează și conduce contabilitatea instituției potrivit reglementărilor contabile aplicabile;

b)răspunde de buna organizare a lucrărilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr.82 /1991, republicată, și în conformitate cu reglementările contabile aplicabile

c)se documentează cu privire la modificările legislației contabile aplicabile instituțiilor publice;

d)urmărește ALOP a cheltuielilor antrenate de instituție;

e)supervizează execuția veniturilor și încasarea acestora;

 • f) îndeplinește toate atribuțiile prevăzute în fișa postului precum și alte sarcini potrivite funcției, trasate de către directorul instituției.

 • IV.2 PREZENTAREA FUNCȚIILOR DE EXECUȚIE

Art.14 Compartimentul Financiar Contabilitate se subordonează contabilului șef și are în are în componență un Economist și un Funcționar economic. în cadrul compartimentului, sub directa îndrumare a Contabilului șef se desfășoară următoarele activități:

 • a) realizarea în bune condiții a indicatorilor financiari aprobați prin bugetul de venituri și cheltuieli precum și respectarea disciplinei de plan, contractuale și financiare

 • b) asigurarea întocmirii documentelor de planificare financiară potrivit metodologiei în vigoare, urmărind cheltuirea eficientă a mijloacelor bănești

 • c) asigurarea plății integrale și la timp a salariilor cuvenite salariaților instituției și propune măsuri pentru rezolvarea sesizărilor referitoare la calcularea și plata acestora

 • d) organizarea contabilității în cadrul instituției în conformitate cu dispozițiile legale

 • e) asigurarea întocmirii și înaintarea la ordonatorul de credite ierarhic superior, la termenele stabilite, a situațiilor financiare lunare, trimestriale și anuale și a altor purtători de informație

 • f) propune directorului comisia de inventariere, la termenele stabilite și în conformitate cu dispozițiile legale

 • g) îndeplinirea îndatoririlor pentru păstrarea integrității patrimoniului instituției și recuperarea operativă a pagubelor și alte debite

 • h) realizarea lucrărilor cu privire la întocmirea, circulația, păstrarea documentelor justificative și contabile, gestionarea, folosirea și evidența formularelor cu regim special, potrivit dispozițiilor legale

 • i) asigurarea îndeplinirii sarcinilor ce revin compartimentului cu privire la exercitarea controlului financiar preventiv și altor controale

 • j) întocmirea și înaintarea la termenele stabilite, la ordonatorul de credite ierarhic superior a situațiilor solicitate

 • k) ținerea evidenței contractelor economice și a comenzilor prin care instituția se angajează din punct de vedere patrimonial

 • I) rezolvarea corespondenței ce revine compartimentului financiar-contabil repartizată de către directoru, cu privire la activitatea economică, financiară, contabilă, etc

 • m) face propuneri directorului instituției pentru îmbunătățirea activității economico-financiare

Art.15 Compartimentul Resurse Umane - Salarizare, are în componență un Specialist Resurse Umane care se subordonează direct Directorului și are următoarele atribuții:

 • a) organizează procesul de selecție și recrutare a personalului contractual;

 • b) stabilește salarii de încadrare, salarii de bază și celelalte drepturi de personal, în condițiile legii, pentru salariații din instituție, urmărind încadrarea în fondurile alocate prin buget;

 • c) asigură respectarea condițiilor legale în vigoare în ceea ce privește angajarea, salarizarea, promovarea în funcții, avansări în grade și trepte profesionale, acordarea recompenselor pentru personalul Direcției de Pază și Ordine;

 • d) efectuează lucrări privind evidența și mișcarea personalului, încadrări, suspendări, detașări, delegări de atribuții, pensionări, încetarea contractului individual de muncă;

 • e) asigură aplicarea corectă și în termen a oricăror modificări în ceea ce privește salariile de bază și celelalte drepturi ale personalului angajat cu contract individual de muncă;

 • f) întocmește acte adiționale de modificare a contractelor individuale de muncă;

 • g) întocmește, completează și actualizează dosarele de personal ale salariaților cu acte de identitate, acte de studii, cazier, adeverință medicală, fișă de aptitudini, declarație de confidențialitate, recomandare, etc;

 • h) completează și gestionează registrul electronic de evidență-Revisal- a salariaților cu contract de muncă și asigură transmiterea acestuia în termen la Inspectoratul Teritorial de Muncă Brașov;

 • i) stabilește, împreună cu contabilul șef, necesarul fondului de salarii anual pentru personalul instituției;

 • j) întocmește, completează și predă în termen situațiile statistice periodice;

 • k) efectuează lucrări privind evidența programului de lucru al personalului;

 • 1) asigură asistența metodologică cu privire la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale personalului și pentru întocmirea fișelor posturilor;

 • m) centralizează planificarea concediilor de odihnă ale personalului și urmărește respectarea acestuia astfel încât să nu existe disfuncționalități;

 • n) efectuează lucrări lunare de modificare a bazei de date privind statutul personaluluiț angajări, suspendări, încetări ale contactului individual de muncă, modificări privind drepturile salariale);

 • o) întocmește statele de personal, respectând statele de funcții aprobate prin Hotărâri ale Consiliului Județean Brașov;

 • p) asigură întocmirea și eliberarea adeverințelor de salariu ale angajaților instituției, la solicitarea acestora.

 • Ar t.16 Compartimentul Pază Obiective este format din:

 • - Inspector

 • - Șefi de obiective servicii de securitate

 • - Agenți de securitate

 • - Echipa de intervenție

și se subordonează direct Directorului.

Inspectorul are următoarele atribuții:

a) organizează, planifică, conduce și controlează activitatea personalului formației privind asigurarea pazei bunurilor, a vieții și integrității persoanelor în incinta și în zona din imediata apropiere a obiectivului;

b)asigură cunoașterea și îndeplinirea întocmai de către agenții de pază a atribuțiilor ce le revin referitoare la paza obiectivelor, menținerea ordinii și liniștii publice în incinta obiectivelor precum și protejarea vieții și integrității persoanelor din obiectivele de pază;

 • c) participă, la solicitare, la întocmirea planurilor de pază, împreună cu conducătorii unităților benficiare, asigură cunoașterea prevederilor acestora și punerea lor în practică, menține legătura permanentă cu beneficiarii, urmărind modul de desfășurare a activităților specifice și ia măsuri de remediere a neregulilor constatate;

 • d) urmărește ca în planurile de pază să se prevadă toate punctele vulnerabile ale obiectivului, amenajările tehnice necesare, sistemele tehnice necesare, sistemele de alarmare împotriva efracției, obligativitatea beneficiarilor privind menținerea lor în stare de funcționare;

 • e) asigură cunoașterea și aplicarea întocmai de către personalul din subordine a prevederilor legale ce reglementează activitatea de pază și a normelor de sănătate, securitate în muncă și situații de urgență;

 • f) conduce pregătirea fizică și de specialitate a personalului din subordine, în conformitate cu tematica stabilită;

 • g) propune stabilirea de reguli și efectuează instruirea, în condițiile legii

 • h) informează conducerea Direcției despre toate evenimentele înregistrate în activitatea de pază și ține evidența acestora;

 • i) analizează lunar activitatea personalului din formație și informează superiorii cu privire la cele constatate;

 • j) întreprinde măsuri eficiente pentru ca întreg personalul să execute corespunzător sarcinile ce-i revin, să aibă o comportare civilizată;

 • k) urmărește respectarea prevederilor planurilor de pază;

 • 1) controlează existența și starea uniformei subalternilor atât înainte de intrarea în serviciu cât și pe timpul executării acestuia;

 • m) repartizează personalul pe posturi și îl informează asupra situației operative înainte de intrarea în serviciu;

 • n) controlează modul de executare a serviciului de către agenții de securitate, acordându-le sprijin în rezolvarea situațiilor cu care se confruntă;

 • o) asigură respectarea de către personalul înarmat din subordine, a regulilor referitoare la portul, manipularea, întreținerea și folosirea armamentului și muniției în confomitate cu prevederile legale în vigoare;

 • p) verifică în timpul executării serviciului, starea tehnică și funcționarea mijloacelor tehnice de pază, a mijloacelor de comunicații, a a sistemelor de alarmare împotriva efracției, iar atunci când constată nereguli, ia măsuri de înlăturare a acestora;

 • q) repartizează agenților de pază documentele necesare executării serviciului de pază;

 • r) cooperează cu polițiștii și jandarmii, acordă sprijin acestora în executarea atribuțiilor de serviciu în raza sa de competență;

 • s) informează șefii ierarhici despre constatările, evenimentele și măsurile luate privind executarea serviciului de pază în perimetrul sau zona de responsabilitate;

 • t) execută și alte sarcini dispuse de director

Șeful de obiectiv servicii de securitate are următoarele atribuții:

 • - participă împreună cu agenții de securitate pe care îi coordonează, la paza obiectivului;

 • - cunoaște numărul posturilor și al patrulelor încredințate turei sale, dispunerea acestora în teren, condițiile de pază și apărare, consemnul general și particular al fiecărui post;

 • - pregătește tura sa pentru a intra în serviciu și verifică dacă agenții își cunosc îndatoririle ce le revin cu privire la paza bunurilor și materialelor din zona fiecărui post, modul de acțiune în diferite situații, respectiv în caz de atac, incendii sau calamități naturale;

 • - coordonează activitatea de pază, controlează permanent activitatea agenților;

 • - dispune măsuri pentru prevenirea sau rezolvarea operativă a oricăror situații apărute în timpul executării serviciului;

 • - urmărește permanent respectarea de către agenți a prevederilor legale privind regimul armelor și munițiilor precum și pe cele privind portul și uzul de armă;

 • - urmărește planificarea lunară în serviciu a agenților de securitate din grupa sa și ia măsuri de înlocuire a celor care sunt în concedii de odihnă, concedii medicale sau recuperări;

 • - răspunde de executarea corectă, cu vigilență a serviciului de pază de către agenți, schimbarea la timp a agenților din posturi, de predarea și primirea corectă a posturilor de către aceștia;

 • - răspunde pe toată durata serviciului, de îndeplinirea prevederilor contractuale, conform atribuțiilor ce-i revin potrivit planului de pază și fișei postului.

Echipa de intervenție are următoarele atribuții:

realizează activități de menținere a ordinii și siguranței publice prin desfășurarea activității de patrulare în zona de responsabilitate conform planificării realizate la nivelul instituției;

participă la asigurarea ordinii și liniștii publice cu ocazia mitingurilor, acțiunilor de pichetare, manifestărilor cultural-artistice, precum și a altor asemenea activități care se desfășoară în spațiul public și care implică aglomerări de persoane;

legitimează și stabilește identitatea persoanelor care încalcă dispozițiile legale ori sunt indicii că acestea pregătesc sau au comis o faptă ilegală;

asigură protecția personalului din aparatul de specialitate al președintelui Consiliului Județean, din instituțiile sau serviciile publice de interes județean, la efectuarea unor controale ori acțiuni specifice;

în cazul infracțiunilor flagrante imobilizează făptuitorul, ia măsuri pentru conservarea locului faptei, identifică martorii oculari, întocmește un proces verbal în care consemnează toate aspectele constatate și activitățile desfășurate, care va fi inaintat deîndată organului de urmărire penală. Făptuitorul, plângerea și cererile prezentate în scris, corpul delict, precum și obiectele și înscrisurile ridicate cu ocazia constatării infracțiunii, sunt puse la dispoziția organului de urmărire penală pe baza unui proces verbal; conform art. 293 din Legea nr. 135/2010 privind codul de procedură penală;

desfășoară activități de patrulare în raza de competență;

culege informații de la surse ocazionale utile muncii de poliție și relaționează cu cetățenii în vederea asigurării unui climat corespunzător de siguranță publică;

execută primele măsuri prevăzute de cadrul legal intern referitoare la efectuarea cercetării la fata locului, iar după sosirea echipei de cercetare își continuă activitățile specifice în teren;

conduc la sediul Poliției Naționale, persoanele suspecte identificate pe timpul patrulării, în vederea luării măsurilor ce se impun;

la ordin, participă la misiuni și ia măsuri optime în funcție de situația operativă, pentru sporirea eficienței muncii și asigurarea legalității, răspunzând de executarea sarcinilor trasate;

mediază și rezolvă conflictele interumane, în limitele legale;

desfășoară activități preventive în mod organizat;

asigură folosirea corespunzătoare și în stare de curățenie a autoturismelor de serviciu și întocmește foaia de parcurs conform reglementărilor în vigoare;

folosește autovehiculele din dotare numai pentru activitățile serviciului și cu aprobarea șefului subunității;

cu ocazia activității de patrulare, echipa de intervenție respectă itinerarul pe care a fost planificată și nu desfășoară activitatea de patrulare decât cu autoturismul din dotarea instituției;

membrii echipei de intervenție au conduită corectă, si nu abuzează de calitatea lor oficială; au obligația să nu compromită, prin activitatea lor publică sau privată, prestigiul funcției sau din care face parte;

îndeplinește și alte atribuții stabilite prin lege sau din dispoziția șefilor ierarhici, execută și alte lucrări de specialitate la solicitarea conducerii instituției;

Agentul de securitate are următoarele atribuții:

 • - să se prezinte la serviciu în condiții corespunzătoare pentru îndeplinirea îndatoririlor ce-i revin și să nu consume băuturi alcoolice înainte sau pe timpul executării serviciului;

 • - să verifice la intrarea în serviciu locurile și punctele vulnerabile, existența și starea încuietorilor, a amenajărilor tehnice și a sistemelor de pază și alarmă și să informeze imediat conducerea în caz că se constată nereguli;

 • - să cunoască prevederile legale privind accesul în obiective și regulile stabilite în planurile de pază;

 • - să nu părăsească postul decât în situațiile și condițiile prevăzute în consemnul general;

 • - să verifice obiectivul încredințat spre pază cu privire la existența unor surse care ar putea provoca incendii, explozii sau alte evenimente grave, iar în cazul în care s-au produs să participe la salvarea persoanelor și a bunurilor, precum și pentru limitarea consecințelor acestora, să sesizeze conducerea DPO despre producerea acestor evenimente;

 • - în cazul săvârșirii unor infracțiuni flagrante, să ia măsuri de reținere și predare a făptuitorului lucrătorilor Inspectoratului de Poliție Județean Brașov, iar dacă făptuitorul a dispărut, asigură paza bunurilor, nu permite accesul în câmpul infracțional a altor persoane și anunță organele de poliție, conducerea DPO și întocmește raportul de eveniment;

 • - să facă uz de armamentul din dotare și de mijloacele de imobilizare numai cu respectarea strictă a prevederilor legale;

 • - să respecte regulile cu privire la portul, manipularea și întreținerea armamentului din dotare;

 • - să respecte toate regulile de securitate și sănătate în muncă, de protecție a mediului și de prevenire a incendiilor, specifice obiectivului și postului încredințat;

 • - să legitimeze și să să înregistreze orice persoană care solicită accesul în instituție /obiectiv și să-i permită accesul numai însoțit de personalul desemnat de către conducătorul instituției

 • - îndeplinește orice alte sarcini dispuse de directorul DPO

Pe timpul executării serviciului, agenților de securitate le este interzis:

 • a) să încredințeze arma sau mijloacele din dotare altei persoane;

 • b) să întreprindă acțiuni care nu au legătură cu îndeplinirea îndatoririlor de serviciu;

 • c) să încredințeze fără aprobarea superiorului ierarhic, paza postului unei alte persoane;

 • d) să părăsească postul înainte de ora stabilită prin consemn sau înainte de a fi schimbat, atunci când serviciul de pază se execută pe mai multe schimburi;

 • e) să divulge secretul activității desfășurate;

 • f) să poarte ținuta altfel decât este prevăzută în Regulament;

 • g) să se abată de la planul de pază;

 • h) să primească sau să transmită obiecte, plicuri, pachete decât în condițiile prevăzute de lege.

Art./7 Compartimentul administrativ are în componență un Consilier care se subordonează direct Directorului și are următoarele atribuții:

primește și analizează referatele de necesitate

 • - întocmește programul anual al achizițiilor

 • - întocmește documentații solicitate în vederea participării la licitații publice

 • - verifică starea tehnică a mașinilor instituțiilor

 • - la sfârșitul lunii predă foile de parcurs completate pentru stabilirea consumului de combustibil

 • - efectuează la timp reviziile, schimburile de ulei și filtre, gresarea elementelor care necesită această operațiune

 • - îndeplinește orice alte sarcini, activități și atribuții specifice trasate de de șeful ierarhic

Art.18 Compartimentul S.S.M are în componență un Tehnician SSM care se subordonează direct Directorului instituției și are următoarele atribuții:

 • - se preocupă de cunoașterea și respectarea prevederilor legale ce reglementează activitatea instituției în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă și măsurile de aplicare ale acestora;

 • - se preocupă de prelucrarea normelor de protecția muncii și PSI după caz

 • - controlează direct modul de respectare a normelor SSM;

 • - împreună cu medicul de medicina muncii cu care instituția colaborează, identifică factorii de risc care pot produce accidente și îmbolnăviri și propune măsurile necesare;

 • — efectuează cercetări în cazul eventualelor accidente de muncă;

 • - îndeplinește orice alte sarcini, activități și atribuții specifice trasate de șeful ierarhic;

 • A rt.19 Atribuțiile personalului încadrat pe funcții se stabilesc de director prin decizie și fișa postului

CAP.V SELECȚIONAREA, PREGĂTIREA ȘI NUMIREA PERSONALULUI

Art.20 (1) Personalul Direcției de Pază și Ordine Brașov va fi selecționat, testat din punct de vedere psihologic și medical de către instituții specializate și angajat pe bază de concurs, organizat în condițiile legii.

 • (2) La concurs pot participa persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege și de prezentul Regulament.

 • (3) în vederea participării la concurs, candidații depun o cerere care se înregistrează la Direcția de Pază și Ordine, însoțită de dosarul care atestă îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege pentru participarea la concurs.

 • (4) Testarea profesională se realizează în scris pe baza tematicii stabilite și aduse la cunoștință publică prin afișare la sediul Direcției de Pază și Ordine Brașov sau în mass-media, în condițiile legii.

 • (5) Pentru candidații declarați admiși, directorul emite decizii de numire în funcție în termen de cel mult 15 zile de la expirarea termenului de constatare și încheie contracte individuale de muncă cu persoanele respective.

 • (6) Angajarea, respectiv încetarea raporturilor de muncă pentru personalul Direcției de Pază și Ordine Brașov se face în conformitate cu prevederile Legii 53/2003, republicată-Codul Muncii.

Art.21 (1) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante de conducere și de execuție va cuprinde următoarele probe:

 • ajl ucrare scrisă/teste grilă, pentru verificarea cunoștințelor necesare îndeplinirii atribuțiilor funcției sau postului;

bjinterviu

c) proba practică, după caz

 • (2) Condițiile generale necesare ocupării funcțiilor de conducere în cadrul Direcțieie de Pază și Ordine sunt cele stabilite de legislația în vigoare, cu respectarea strictă a reglementărilor ce privesc organizarea și desfășurarea concursurilor și examenelor pentru categoriile repective de personal.

 • (3) Condițiile specifice și bibliografia concursului se aprobă prin decizia directorului Direcției de Pază și Ordine.

Art. 22 (1) Ocuparea postului de agent de securitate se face în raport cu cerințele stabilite prin fișa postului, conform prevederilor legale aplicabile personalului contractual prin susținerea următoarelor probe:

 • a) proba scrisă

 • b) interviul

 • c) proba de pregătire fizică, după caz

(2)Poate participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 • b) cunoaște limba română scris și vorbit;

 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

 • d) are capacitate deplină de exercițiu;

 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medical de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 • g) este atestat profesional potrivit prevederilor Legii 333/2003;

 • h) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

CAP.VL PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DE PAZĂ

Art.23 Activitatea de pregătire se desfășoară în conformitate cu prevederile Legii nr 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și a Regulamentului intern și are ca obiective:

 • a) reactualizarea cunoștințelor și deprinderilor dobândite prin cursurile de calificare;

 • b) creșterea eficienței activităților specifice de pază desfășurate individual de către agenții de pază;

 • c) dezvoltarea capacității de a acționa în comun cu reprezentanți ai Poliței Locale, Inspectoratul Județean de Poliție Brașov, Inspectoratul Județean de Jandarmi Brașov, Inspectoratul pentru Situații de Urgență “Țara Bârsei” Brașov precum și cu alte autorități prevăzute de lege;

d)asigurarea unei bune capacități de efort fizic;

 • e) cunoașterea în condiții foarte bune a legislației care reglementează activitatea de pază;

 • f) perfecționarea deprinderilor dobândite privind executarea tragerilor cu armamentul din dotare și tehnica specifică luptei corp la corp;

 • g) cunoașterea și utilizarea corectă a mijloacelor cu care este înzestrat pe timpul desfășurării serviciului;

 • h) dezvoltarea trăsăturilor specifice unui profil psiho-moral compatibil cu activitatea de pază a obiectivelor, bunurilor și valorilor.

Art. 24 (1) Disciplinele precum și conținutul temelor de pregătire sunt stabilite conform “Planului de pregătire profesională și de specialitate” care se întocmește pentru o perioadă de un an de către Direcția de Pază și Ordine Brașov.

 • (2) Planul de pregătire reflectă nevoile concrete rezultate din desfășurarea efectivă a activităților de pază și cuprinde următoarele discipline: a) pregătire juridică generală(legislație);

 • b) pregătire profesională (specifică);

 • c) pregătire tehnică specifică;

 • d) securitate și sănătate în muncă și situații de urgență

 • (3) Pregătirea se va realiza trimestrial, prin convocări ale agenților de securitate

Art.25 (1) Ședințele de pregătire se desfășoară pe parcursul a 8 ore. Activitatea de pregătire este structurată anual. La sfârșitul fiecărui an, agenții de securitate vor fi evaluați. Evaluarea va consta în verificarea modului de însușire a cunoștințelor teoretice și aprecierea îndeplinirii activității desfășurate în cursul anului

 • (2) Documentele de organizare a pregătirii se întocmesc și se aprobă de conducerea Direcției de Pază și Ordine și se actualizează permanent, conform prevederilor legale.

Art.26 Prin desfășurarea în condiții foarte bune a activităților specifice de instruire se va urmări îmbunătățirea performanțelor, comportamentelor, restricțiile referitoare la acestea, precum și unele trăsături de personalitate cum ar fi:

 • 1. nivelul deprinderilor de specialitate;

 • 2. gradul de receptivitate pentru dobândirea deprinderilor necesare îndeplinirii cerințelor din fișa postului;

 • 3. modul de aplicare practică a cunoștințelor însușite;

 • 4. capacitatea de efort fizic, de acțiune în condiții de stres, de comunicare, etc.

Art.27 (1) Agenții de securitate au dreptul la uniformă de serviciu specifică locului și condițiilor de desfășurare a serviciului.

 • (2) însemnele distinctive se stabilesc prin hotărârea Consilului Județean Brașov, la propunerea Directorului D.P.O Brașov.

 • (3) Uniforma și însemnele distinctive se poartă numai în timpul executării serviciului și pe timpul deplasării la și de la serviciu.

 • (4) Articolele din care se compune uniforma, precum și durata de folosință se găsesc stipulate în anexa nr. 3 din prezentul Regulament.

 • (5) în cazul încetării contractului individual de muncă din culpa exclusivă a angajatului sau la inițiativa acestuia, acesta este obligat să despăgubească instituția prin restituirea salariului încasat și necuvenit și diferența de uzură la echipamentul care nu poate fi restituit.

 • (6) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute care nu puteau fi înlăturate, cum ar fi:

 • a) reziliere de contracte cu beneficiarii

 • b) reorganizarea activității instituției

 • c) deces

 • d) pensionare

CAP. VII PATRIMONIUL ȘI FINANȚAREA ACTIVITĂȚII DIRECȚIEI DE PAZĂ ȘI ORDINE

Art.28 (1) Patrimoniul Direcției se constituie din bunuri mobile și imobile precum și din drepturi și obligații cu caracter patrimonial.

 • (2) Direcția poate deține în folosință imobile, mijloace de transport, echipamente și aparatură specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

 • (3) Completarea logisticii și bazei materiale se realizează în condițiile legii.

 • (4) Consumul lunar de carburanți va fi în concordanță cu HCJ nr.176/30.05.2018 si anume 200 1/autoturism.

 • (5) In vedera bunei funcționări a activităților din teren, fiecare post din cadrul obiectivelor de pază este dotat cu telefon mobil.

Art.29 Direcția de Pază și Ordine Brașov administrează bunuri din domeniul public și privat al județului Brașov, în condițiile legii

Art.30 Finanțarea cheltuielilor și de capital ale Direcției de Pază și Ordine se asigură din venituri extrabugetare obținute din activitățile desfășurate în exercitarea sarcinilor și atribuțiilor ce-i revin și din alte surse de finanțare, în condițiile legii.

Art.31 Personalului DPO îi sunt aplicabile reglementările legale privind salarizarea personalului contractual, potrivit legii.

Art.32 Operațiunile de încasări și plăți se efectuează prin conturi deschise la Trezoreria Municipiului Brașov

Art.33 Direcția de Pază și Ordine Brașov încheie contracte de prestări servicii cu beneficiarii, care vor fi semnate de către conducerea D.P.O. și beneficiari.

Art.34 Tariful pentru serviciile de pază este stipulat în contract și se compune din:

-salariul de încadrare

-spor de vechime

-spor ore de noapte

-alte cheltuieli administrativețbunuri și servicii) - alte drepturi salariale conform legislației în vigoare

Art.35 Gestiunea Direcției de Pază și Ordine Brașov este controlată de Compartimentul Audit Intern din cadrul Consiliului Județean Brașov și de alte instituții cu atribuții de control, în condițiile legii.

CAP.VIII DISPOZIȚII PRIVIND SĂNĂTATEA SI

SECURITATEA ÎN MUNCĂ

Art.36 D.P.O Brașov are obligația de a asigura sănătatea și securitatea angajaților în toate aspectele legate de muncă, conform Legii 319/2006 și a Normelor de aplicare aprobate prin HG 1425/2006.

în conformitate cu prevederile art. 18 lin. 1-3 din Legea 319/2006, seva constitui un comitet de securitate și sănătate în muncă compus din 9 persoane a cărui activitate se va desfășura conform Ordinului nr.187/1998.

Art.37 Reprezentanții lucrătorilor sunt aleși de către și dintre angajații unității, sunt numiți printr-o decizie aprobată de către directorul D.P.O Brașov și își desfășoară activitatea conform art 52 -56 din Normele de aplicare aprobate prin HG 1425/2006.

CAP. IX DISPOZIȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Art.38 D.P.O. Brașov este înregistrată ca operator în Registrul general de evidență a prelucrărilor de date cu caracter persoanl și prelucrează datele cu caracter personal oricăror persoane fizice sau juridice care are raporturi de natură comercială sau contracatuală.

D.P.O. Brașov va respecta dispozițiile Regulamentului UE/2016/679 și a Legii 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului UE 2016/679

CAP. IX DISPOZIȚII TRANZITORII ȘI FINALE

Art.39 Direcția de Pază și Ordine este autorizată să procure, să dețină și să folosească arme neletale, în condițiile prevăzute de lege.

Art.40 Personalul din cadrul DPO Brașov nu poate primi însărcinări din partea altor persoane, decât de la șefii direcți sau de la persoana desemnată prin decizie, căreia i s-au delegat prerogativele de conducere

Art.41 Personalul Direcției de Pază și Ordine este obligat să cunoască prevederile prezentului Regulament și să urmărească îndeplinirea integrală a acestora.

Art.42 Prezentul Regulament se poate modifica prin hotărâre a Consiliului Județean Brașov, adoptată în condițiile legii.


ANEXA NR 2


SECRETAR GENERAL AL

JUDEȚULUI BRAȘOV MARIA DUMBRĂVEANU


PREȘEDINTE


ADRIAN IQAN VEȘTEA


STAT DE FUNCȚII

pentru personalul Direcției de Pază și Ordine Brașov valabil de la data de 01.01.2021

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad

Număr posturi

0

1

2

3

4

1

Director

S

II

1

2

Contabil Șef

S

II

1

3

Specialist resurse umane

s

1

4

Economist

s

1

5

Tehnician SSM

M

1

6

Consilier

s

1

7

Inspector

M

1

8

Funcționar economic

M

1

9

Șef obiectiv servicii de securitate

M

4

10

Agent de securitate

G,M

114

TOTAL:

126

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.