Hotărârea nr. 4/2021

Hotărârea nr. 4 – privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.4

din data de 28 ianuarie 2021

- privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.Ad.971 din data de 19.01.2021 și Raportul de specialitate nr.971 din data de 19.01.2021 întocmite de către Direcția Economică prin care se propune utilizarea excedentului bugetului local al județului Brașov, rezultat la încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;

Luând în considerare dispozițiile art. 58 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 și art. 191 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE;

Art.l. - Se aprobă utilizarea sumei de 64.219.473,16 lei din excedentul bugetului local al Județului Brașov rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2020, astfel:

  • - suma de 14.000.000,00 lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare în anul 2021;

  • - suma de 50.219.473,16 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în anul 2021 astfel:

  • • Suma de 1.862.010,83 lei pentru efectuarea unor lucrări de remedieri pe drumuri județene și poduri aferente drumurilor județene afectate de calamități naturale produse, alocate cu destinație specială din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, Județului Brașov, prin H.G.nr. 531/09.07.2020, respectiv H.G. nr.718/30.08.2020;

  • • Suma de 48.357.462,33 lei pentru obiective de investiții, proiecte cu finanțare externă nerambursabilă și alte cheltuieli ale secțiunii de dezvoltare.