Hotărârea nr. 39/2021

Hotărârea nr.39 – aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Muzeul Judeţean de Istorie Braşov

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 39 din data de 26.02.2021

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând referatul de aprobare nr. 1043/10.02.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 1043/10.02.2021 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare ?i funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Văzând Hotărârea nr.72/18.02.2020 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare pentru Muzeul Județean de Istorie Brașov;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 311/2003 a muzeelor și a colecțiilor publice, actualizată, dispozițiile din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 38 din O.U.G. nr. 1 14/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, precum și prevederile art. 173 alin. (2) lit. „c” și art. 191 alin. (2) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă organigrama Muzeului Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă statul de funcții al Muzeul Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare al Muzeului Județean de Istorie Brașov, conform anexei nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4.~. Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariate, revine conducătorului Muzeului Județean de Istorie Brașov, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli aprobat.

Art.5. - Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 72/18.02.2020 își încetează aplicabilitatea.

Art.6. - Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Muzeul Județean de Istorie Brașov.



TOTAL POSTURI: 50, din care: FUNCȚII DE CONDU£EREJ5 FUNCȚII DE EXECUȚIE: 45

MANAGER Nicolae-Dorin



COMP. RESURSE UMANE Alina Piesa

MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRR5OV *




CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


SECRETAR GEI

MARIA DUMBR


RAL AL JUDEȚULUI, tANU



STAT DE FUNCȚII

9

Nr. crt.

Funcția

Nivel studii

Grad/Treaptă profesională

Nr. posturi

1

Manager

S

II

1

2

Contabil șef

S

II

1

3

Șef serviciu

S

II

2

4

Șef birou

S

II

1

5

Consilier

S

I

1

6

Referent

M

Debutant

1

7

Muzeograf

S

IA

5

8

Muzeograf

S

I

1

9

Muzeograf

SSD

I

1

10

Muzeograf

S

Debutant

1

11

Restaurator

S

IA

1

12

Restaurator

SSD

I

1

13

Restaurator

M

IA

1

14

Conservator

S

IA

4

15

Economist

S

IA

1

16

Economist

s

II

1

17

Referent specialitate

s

I

3

18

Inspector specialitate

s

Debutant

1

19

Desenator

s

IA

1

20

Supraveghetor

10

21

Paznic

M;G

10

22

Muncitor calif.

M

I

1

TOTAL

50

Personal contractual                                 50

Din care:

Manager                                         1

Șef serviciu                                            2

Contabil șef                                            1

Șef birou                                                  1

Notă:

Pentru posturile de paznici se acordă un spor de noapte în procent de 25% la sal de bază . în medie de 1.000 lei/lunar.

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.

MANAGER, Pepene Nk


Muzeul >

O>ORIE o


Contabil șef, Maria Sburle


lnsp.de spec.R.U., Piesa Alina



MUZEUL JUDEȚEAN DE ISTORIE BRAȘOV »



REGULAMENT

DE ORGANIZARE Șl FUNCȚIONARE

 • I. DISPOZIȚII GENERALE

Art. 1. Muzeul Județean de Istorie Brașov, denumit în continuare Muzeul, este o instituție publică de cultură, cu personalitate juridică, finanțată din venituri proprii și subvenții de la bugetul Consiliului Județean Brașov, în a cărui subordine funcționează.

Art. 2. Muzeul a fost înființat în baza deciziei Primăriei Județului Brașov nr. 227/11 iunie 1990, sub denumirea Muzeul de Istorie Brașov. Denumirea a fost schimbată în Muzeul Județean de Istorie Brașov, în baza Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 281/31.08.2015.

Art. 3. Muzeul funcționează în conformitate cu prevederile legislației română în vigoare și cu prezentul Regulament de organizare și funcționare, astfel încât să armonizeze activitățile specifice unei instituții muzeale cu activitățile auxiliare acesteia, precum și cu activitățile funcționale.

Art. 4.

 • (1) Sediul muzeului este în Municipiul Brașov, strada Nicolae Bălcescu nr. 67, județul Brașov.

 • (2) Toate actele, facturile, anunțurile, adresele oficiale, alte documente emise etc. vor conține denumirea completă a Muzeului și indicarea sediului.

 • II. SCOPUL Șl OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art. 5.

 • (1) Muzeul este o instituție publică de cultură aflată în serviciul societății și deschisă publicului, care colecționează, conservă, cercetează, restaurează, comunică și expune, în scopul cunoașterii și educării publicului larg, mărturii materiale ale existenței și evoluției comunităților umane, precum și ale mediului înconjurător.

 • (2) Muzeul este organizat astfel încât să armonizeze activitățile specifice unei instituții muzeale, cu activitățile auxiliare ale acesteia, precum și cu activitățile funcționale.

 • (3) Obiectul de activitate al Muzeului este format din următoarele atribuții principale:

 • a) elaborarea de programe și proiecte culturale proprii, în concordanță cu strategiile promovate de Consiliul Județean Brașov și Ministerul Culturii, cu strategia din proiectul de management aprobat, precum și cu contractul de management asumat de manager;

 • b) identificarea și stabilirea de măsuri organizatorice, tehnice și economice pentru aducerea la îndeplinire a programelor și proiectelor culturale aprobate, coroborate cu sursele de finanțare;

 • c) constituirea, administrarea și dezvoltarea patrimoniului muzeal, organizat în colecții de bunuri culturale;

 • d) cercetare și atragerea de donații și achiziții în vederea dezvoltării colecțiilor muzeale proprii;

 • e) realizarea lucrărilor de conservare, restaurare și protecție a patrimoniului aflat în administrarea sa;

 • f) punerea în valoare a patrimoniului istoric mobil și imobil, deținut și administrat.

 • (4) Atribuțiile principale ale Muzeului se realizează prin următoarele activități:

 • a) depozitarea, conservarea și restaurarea pieselor din colecțiile de bunuri culturale ale Muzeului;

 • b) documentarea în vederea identificării și, după caz, achiziționării de bunuri culturale pentru completarea și/sau îmbogățirea colecțiilor sale;

 • c) evidența gestionară și științifică a patrimoniului muzeal deținut în administrare;

 • d) constituirea și organizarea fondurilor documentare, precum și a arhivei generale;

 • e) cercetarea științifică, cu prioritate a patrimoniului deținut de muzeu, conform priorităților de cercetare ale muzeului și apoi a planurilor de cercetare pe termen mediu și lung;

 • f) valoarificarea patrimoniului muzeal aflat în administrarea sa prin:

 • (i) organizarea de expoziții permanente și temporare în spațiile expoziționale proprii sau în țară și străinătate;

 • (ii) editarea de publicații și lucrări științifice și de popularizare;

 • (iii) acordarea de servicii de documentare și informare persoanelor fizice și juridice, prin folosirea informațiilor despre patrimoniul muzeal deținut și despre instituție, potrivit normativelor în vigoare;

 • (iv) organizarea de manifestări științifice de specialitate.

 • g) întocmirea de documentații privind istoria și potențialul arheologic al teritoriilor administrative și terenurilor private, cercetare și supraveghere arheologică;

 • h) educația culturală prin organizarea de ateliere, concerte, piese de teatru și alte proiecte și programe în scopul educării și recreării publicului larg;

 • i) organizarea de evenimente culturale de tip festival cu tematică istorică pentru educația istorică și recreerea publicului larg;

 • j) organizarea de proiecte și programe pentru promovarea patrimoniului cultural al Județului Brașov.

 • k) punerea în valoare a monumentelor istorice administrate prin lucrări de restaurare, conservare și reparații și prin evenimente culturale dedicate publicului larg.

Art. 6. Muzeul organizează și realizează în nume propriu activități auxiliare de natura prestărilor de servicii către terți - persoane fizice sau juridice - prin programe anuale sau pe termen mediu și lung dar și pe baza unor contracte de servicii sau parteneriate pe termen scurt.

Art. 7. Muzeul își exercită calitatea de operator cultural prin organizarea în calitate de organizator sau partener de evenimente culturale de tip festival, concert, rezidență artistică, spectacol, caravană culturală etc.

Art. 8.

 • (1 ) Muzeul poate să dețină calitatea de lider sau de partener în proiecte și programe locale, regionale, naționale și internaționale;

 • (2 ) Muzeul poate să acceseze programe de finanțare locale, naționale și internaționale, în calitate de lider de proiect sau partener, cu sau fără contribuție financiară proprie;

 • (3 ) Muzeul este membru al International Council of Museums (ICOM).

 • (4 ) Muzeul trebuie să aibă un contact permanent cu mediile de informare și de specialitate de nivel local și național, instituțiile de învățământ, organisme și foruri internaționale (UNESCO, IFLA, ICOM, CIDOC, ICMAH, etc.), finanțatori programe locale, naționale și internaționale.

 • III. PATRIMONIUL

Art. 9. Patrimoniul Muzeului este format din drepturi și obligații asupra unor bunuri mobile și imobile aflate în proprietatea publică și/sau privată a Județului Brașov și a Municipiului Brașov, pe care le administrează în condițiile legii, precum și asupra bunurilor mobile aflate în proprietatea privată a instituției.

Art. 10. Bunurile culturale muzeale sunt organizate pe colecții și înscrise în inventarele Muzeului;

Art. 11. Patrimoniul imobiliar al Muzeului cuprinde drepturile de administrare și/sau folosință asupra imobilelor în care sunt organizate activitățile principale ale Muzeului, respectiv:

 • - Casa Sfatului, Municipiul Brașov, Piața Sfatului, nr. 30;

 • - Bastionul Țesătorilor, Municipiul Brașov, Strada George Coșbuc, nr. 9;

 • - Clădirea Olimpia, Municipiul Brașov, Strada George Coșbuc, nr. 2;

 • - Bastionul Graft, Municipiul Brașov, După Ziduri, f.n.;

 • - Sediu principal, Municipiul Brașov, Strada Nicolae Bălcescu, nr. 67.

Art. 12. Bunurile mobile și imobile aflate în administrarea muzeului se gestionează potrivit dispozițiilor legale în vigoare, conducerea instituției fiind obligată să aplice măsurile prevăzute de lege, în vederea protejării acestora.

Art. 13. Patrimoniul muzeului poate fi îmbogățit și completat prin achiziții, donații, bunuri date în administrare, precum și prin preluarea în regim de comodat, custodie sau prin transfer, cu acordul părților, din partea unor instituții publice ale administrației publice centrale și locale, ale unor persoane juridice de drept public și/sau privat, a unor persoane fizice din țară și din străinătate.

Art. 14. Muzeul poate da și lua cu împrumut, cu respectarea legislației speciale în materie, atât bunuri culturale, cât și alte categorii de bunuri.

 • IV. BUGETUL DE VENITURI Șl CHELTUIELI

Art. 15. Cheltuielile curente și de capital ale Muzeului sunt finanțate din venituri proprii și din subvenția de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Județean Brașov.

Art. 16.

Veniturile proprii ale Muzeului se realizează din:

 • a) taxe vizitare Muzeu, împărțită în taxe vizitare toate expozițiile Muzeului, taxe vizitare Casa Sfatului, taxe vizitare Bastionul Țesătorilor, taxe vizitare Olimpia - Muzeul Sportului și Turismului Montan, taxe vizitare Bastionul Graft;

 • b) comercializarea de suveniruri proprii sau provenite de la terți, conforme specificului Muzeului, precum și a publicațiilor proprii sau ale terților din domeniul activităților muzeului (album, catalog, carte poștală ilustrată, pliant, afiș, revistă etc.) prin standurile Muzeului;

 • c) acordarea dreptului de reproducere în conformitate cu Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural național mobil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârea de Guvern nr. 1546/2003 pentru aprobarea Normelor de conservare și restaurare a bunurilor culturale mobile clasate.

 • d) comercializarea de producții editoriale proprii prin standurile Muzeului, rețele de librării, librării, rețele online, rețele de difuzare presă, alte instituții culturale, centre de informare turistică etc.;

 • e) executarea de cercetări arheologice și istorice pentru terți;

 • f) realizarea de expertize pentru terți;

 • g) câștigarea de finanțări prin Programe de finanțare locale, naționale și internaționale, în calitate de lider de proiect sau partener;

 • h) închirierea spațiilor deschise publicului larg pentru diverse activități culturale și artistice care respectă statutul Muzeului, cu respectarea Regulamentului Intern;

 • i) închirierea unor spații amenajate special pentru activități comerciale, sportive, tehnice sau de promovare, cu respectarea Regulamentului Intern și a legislației specifice monumentelor istorice; j) asocierea sau colaborarea pentru diverse activități culturale și de promovare turistică;

 • k) taxe de fotografiere sau filmare profesională;

 • I) sponsorizări;

 • m) donații;

 • n) alte surse, din activități desfășurate conform obiectului de activitate al Muzeului.

 • V. PERSONALUL Șl CONDUCEREA

Art. 17.

 • (1) Pentru realizarea activităților care decurg din funcțiile sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie.

 • (2) Personalul Muzeului este structurat în personal cu funcții de conducere și personal cu funcții de execuție.

 • (3) Personalul cu funcții de execuție este compus din personal de specialitate și personal auxiliar.

 • (4) Personalul Muzeului funcționează într-o structură compusă din 2 servicii, 1 birou și 3 compartimente, în conformitate cu organigrama anexată prezentului ROF.

 • (5) Ocuparea posturilor, promovarea personalului, precum și încetarea raporturilor de muncă ale personalului Muzeului se fac în condițiile legii.

 • (6) Salarizarea personalului se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (7) în cadrul statului de funcții nu pot fi ocupate poziții decât cu normă întreagă.

 • (8) Personalul contractual al Muzeului va respecta fără excepție normele de conduită profesională prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 • (9) Personalul contractual al Muzeului va respecta fără excepție Regulamentul Intern (R.l.) al Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • (10) Personalul contractual al Muzeului poate sesiza persoana competentă cu privire la încălcarea normelor de conduită și/sau a R.L, precum și cu privire la constrângerea sau amenințarea exercitată asupra unui angajat contractual, pentru a-l determina să încalce dispozițiile legale în vigoare ori să le aplice necorespunzător.

 • (11) Persoana împuternicită să primească sesizările privind cazurile de încălcare a normelor de conduită profesională va fi desemnată prin decizie a managerului.

Art. 18. Muzeul poate angaja din afara instituției - persoane fizice sau juridice - pe perioadă determinată, cu respectarea prevederilor legale.

Art. 19. Managerul muzeului

 • (1) Managementul muzeului este asigurat de un manager, desemnat, potrivit legii, în urma concursului de proiecte de management, pe baza contractului de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov.

 • (2) Managerul organizează, conduce și administrează întreaga activitate a Muzeului, pe care o reprezintă în raporturile cu autoritățile publice, instituții și organizații, precum și cu persoane juridice și fizice din țară și străinătate.

 • (3) Activitatea managerului este sprijinită de un contabil-șef, numit prin decizia managerului Muzeului, în urma promovării concursurilor/ examenelor organizate în condițiile legii.

 • (4) Managerul Muzeului și contabilul șef conduc și răspund de activitatea Muzeului, în limitele stabilite prin actele normative în vigoare, a competențelor delegate de către manager și potrivit atribuțiilor stipulate în contractul de management și prezentul Regulament de Organizare și Funcționare.

Art. 20.

 • (1) Managerul are următoarele atribuții principale:

 • a) conduce, coordonează și răspunde de buna organizare și administrare a activității Muzeului, în conformitate cu legislația în vigoare și cu contractul de management încheiat cu Consiliul Județean Brașov;

 • b) îndeplinește obiectivele stabilite de Consiliul Județean Brașov prin contractul de management; c) decide, în calitate de ordonator terțiar de credite, asupra modului de utilizare a bugetului aprobat pentru instituție, cu respectarea prevederilor legale;

 • d) este președintele Consiliului de Administrație al Muzeului și președintele Consiliului Științific al Muzeului și numește prin decizie membrii Consiliului de Administrație, ai Consiliului științific și ai comisiilor de specialitate și ai altor comisii ale Muzeului;

 • e) prezintă spre aprobare, anual, Consiliului Județean Brașov programul minimal, acțiunile, programele și proiectele pe care urmează se le realizeze Muzeul în funcție de bugetul aprobat;

 • f) solicită Consiliului Județean Brașov, atunci când consideră că este temeinic și oportun, modificarea obiectivelor, indicatorilor și programelor minimale;

 • g) avizează proiectele de buget de venituri și cheltuieli și le transmite, spre aprobare, conducerii Consiliului Județean Brașov;

 • h) răspunde de angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, în limita creditelor de angajament și creditelor bugetare repartizate și aprobate, de realizarea veniturilor Muzeului;

 • i) acționează pentru îndeplinirea prevederilor bugetului anual de venituri și cheltuieli al instituției și răspunde de utilizarea eficientă, cu respectarea prevederilor legale, a fondurilor bănești, inițiind măsuri pentru dezvoltarea și diversificarea surselor de venituri extrabugetare;

 • j) răspunde de organizarea contabilității și întocmirea la termen a situațiilor financiare trimestriale și anuale și organizarea ținerii evidenței patrimoniului;

 • k) coordonează și verifică desfășurarea activității de control financiar preventiv;

 • I) răspunde pentru organizarea și conducerea contabilității în conformitate cu prevederile legale; m) asigură gestionarea și administrarea, în condițiile legii, a bunurilor aflate în patrimoniul Muzeului;

 • n) coordonează și răspunde de politica de personal a Muzeului, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare;

 • o) negociază, potrivit legii, contractul colectiv de muncă la nivelul Muzeului;

 • p) răspunde de stabilirea drepturilor salariate ale personalului muzeului și asigură promovarea acestuia în grade și trepte profesionale și avansarea în gradații, în condițiile legii, cu încadrarea în sumele aprobate cu această destinație în bugetul propriu și soluționează contestațiile în legătură cu stabilirea salariilor de bază și sporurilor și a altor drepturi de natură salarială, în condițiile legii; q) aprobă, cu respectarea prevederilor legale, selectarea, angajarea, evaluarea, promovarea, sancționarea și încetarea raporturilor de muncă ale salariaților;

 • r) aprobă fișele de post și stabilește atribuțiile de serviciu ale personalului din directa sa subordine;

 • s) dispune efectuarea evaluărilor anuale ale performanțelor salariaților, în condițiile legii;

 • t) adoptă Regulamentul Intern al Muzeului;

 • u) aprobă, în condițiile legii, programarea concediilor de odihnă ale salariaților Muzeului;

 • v) aprobă planul anual de perfecționare a personalului Muzeului;

 • x) aprobă componența comisiilor de examinare și tematica de concurs pentru posturile ce urmează să fie ocupate, în condițiile legii;

y) propune Consiliului de Administrație spre avizare și transmite, în vederea aprobării, autorității tutelare, Consiliul Județean Brașov, Regulamentul de Organizare și Funcționare și organigrama Muzeului;

z) propune spre aprobare Consiliului de Administrație Regulamentul Intern al Muzeului;

aa) propune Consiliului de Administrație spre avizare și transmite, în vederea aprobării, autorității tutelare, Consiliul Județean Brașov, tarifele pentru taxele de vizitare;

bb) negociază clauzele contractelor încheiate de Muzeu, conform prevederilor Codului civil sau, după caz, conform legilor speciale;

cc) asigură respectarea legislației incidente în materia achizițiilor publice efectuate de Muzeu; dd) organizează inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute de Muzeu, în cursul exercițiului financiar și/sau în alte situații prevăzute de lege;

ee) avizează propunerile de casare de mijloace fixe și, după caz, de obiecte de inventar, potrivit legii;

ff) aprobă în cadrul Muzeului programele de pază și securitate ale instituției și aprobă planurile de protecție împotriva incendiilor și dezastrelor naturale și urmărește aplicarea lor în practică; gg) stabilește și aprobă măsuri privind protecție muncii, pentru cunoașterea de către angajați a normelor de securitate a muncii;

hh) aprobă deplasările în țară și străinătate în interes de serviciu ale personalului Muzeului;

ii) inițiază și/sau aprobă colaborările și parteneriatele Muzeului din țară și din străinătate;

jj) reprezintă interesele Muzeului în țară și străinătate, în relațiile cu alte instituții publice, organizații și operatori economici și culturali, precum și cu persoane fizice;

kk) reprezintă instituția în raporturile cu terții;

II) încheie acte juridice în numele și pe seama Muzeului, în limitele de competență stabilite prin contractul de management încheiat cu autoritatea tutelară;

mm) îndeplinește și alte atribuții, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul emite decizii.

 • (3) în absența managerului, Muzeul este condus de un angajat numit, în condițiile legii, pe baza deciziei managerului și în limita competențelor stabilite prin decizie.

 • (4) Managerul decide, în funcție de necesități și cu respectarea prevederilor legale în vigoare, constituirea de comisii permanente sau temporare pentru desfășurarea unor activități specifice, precum:

 • a) evaluarea, reevaluarea, expertizarea și avizarea ofertelor de donații și achiziții muzeale propuse prin referate sau rapoarte de expertiză de către specialiști sau comisiile muzeului;

 • b) achiziția de bunuri de patrimoniu cultural național;

 • c) casarea și transferarea de bunuri;

 • d) inventarierea bunurilor culturale din cadrul colecțiilor Muzeului;

 • e) recepție pentru bunuri, servicii și lucrări contractate;

 • f) restaurarea bunurilor culturale;

 • g) orice alte comisii, conform dispozițiilor legale în vigoare.

 • (5) Managerul împuternicește prin decizie persoana competentă să cerceteze încălcarea prevederilor privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice și să propună aplicarea sancțiunilor disciplinare în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Decizia se aduce la cunoștința angajaților muzeului.

 • (6) Activitatea managerului este sprijinită, potrivit legii, de un Consiliu de Administrație, organ de conducere cu caracter deliberativ, precum și de un Consiliu Științific, organ de specialitate cu caracter consultativ. Managerul este președintele Consiliului de Administrație, având drept de vot.

Art. 21. Contabilul șef

 • (1) în exercitarea atribuțiilor sale, managerul este ajutat de un contabil-șef, numit prin decizie a managerului, potrivit legii.

 • (2) Contabilul-șef se subordonează managerului și îndeplinește următoarele atribuții principale: a) coordonează Biroul Financiar-Contabilitate-Achiziții, Administrativ și Compartimentul Resurse Umane - Secretariat;

 • b) elaborează bugetul de venituri și cheltuieli al Muzeului, pe care îl propune spre aprobare managerului;

 • c) organizează și ține la zi contabilitatea și prezintă la termen situațiile financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și execuției bugetare potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • d) verifică și avizează situațiile financiare trimestriale și anuale pe care le depune la Consiliul Județean Brașov, la termenele stabilite de legislația în vigoare;

 • e) verifică și avizează, lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal, monitorizarea cheltuielilor de capital, a execuției bugetare, plățile restante și rânduri bilanț, conform prevederilor legale, și le transmite, cu respectarea termenelor de depunere, la Consiliul Județean Brașov;

 • f) asigură respectarea legislației în vigoare privind utilizarea mijloacelor materiale și bănești ale instituției;

 • g) asigură exercitarea controlului financiar preventiv prin decizie internă a ordonatorului de credite, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv și a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfășoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

 • h) contabilul șef, ca persoană împuternicită să exercite controlul financiar preventiv propriu răspunde solidar pentru legalitatea, regularitatea și încadrarea în limitele angajamentelor bugetare aprobate în privința operațiunilor pentru care a acordat viza de control financiar preventiv;

 • i) contabilul șef are dreptul și obligația de a refuza viza de control financiar preventiv în cazul în care, în urma verificărilor, apreciază că proiectul de operațiune ce face obiectul controlului nu îndeplinește condițiile de legalitate, regularitate și încadrare în limita angajamentelor bugetare pentru acordarea vizei;

 • j) verifică și avizează utilizarea judicioasă a resurselor financiare ale muzeului și angajează Muzeul prin semnătură, alături de manager, în toate operațiunile economico-financiare;

 • k) verifică și avizează contractele care angajează răspunderea patrimonială a muzeului;

 • I) verifică corectitudinea sumelor solicitate în cererile de credite bugetare și încadrarea acestora în volumul creditelor acordate și răspunde de utilizarea creditelor bugetare alocate și a resurselor financiare extrabugetare ale instituției;

 • m) răspunde de corecta întocmire a documentelor contabile, conform prevederilor legale;

n) răspunde de utilizarea, în condițiile legii, a subvențiilor acordate de la bugetul de stat și a veniturilor proprii ale Muzeului;

 • o) coordonează și urmărește realizarea activităților de investiții, gestiunea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;

 • p) organizează activitatea financiar-contabilă, înregistrarea și arhivarea documentelor financiar-contabile, conform legislației în vigoare;

 • q) urmărește angajarea și utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare;

 • r) organizează și ține la zi evidența patrimoniului și răspunde de integritatea bunurilor încredințate instituției, conform prevederilor legale;

 • s) organizează și răspunde de efectuarea inventarierilor periodice ale patrimoniului Muzeului;

 • t) propune măsuri pentru îmbunătățirea și eficientizarea activității financiar-contabile a instituției;

 • u) răspunde de respectarea normelor PSI și de protecția muncii, atât pentru sine, cât și pentru personalul din subordine;

 • v) îndeplinește orice alte atribuții, conform dispozițiilor legale în vigoare și fișei postului.

 • (3) Contabilul-șef este membru al Consiliului de Administrație.

 • (4) în lipsa sa, atribuțiile contabilului șef sunt exercitate de către înlocuitorul său de drept, șeful de birou al compartimentului financiar-contabil.

CAPITOLUL VI. ORGANE DELIBERATIVE, CONSULTATIVE Șl COMISII DE SPECIALITATE

Art. 22.

 • (1) Activitatea managerului este sprijinită de Consiliul de administrație, organ colectiv de conducere cu rol deliberativ.

 • (2) Membrii Consiliului de Administrație sunt numiți prin decizie de către managerul Muzeului.

 • (3) Componența Consiliului de Administrație este următoarea:

 • - președinte: managerul muzeului;

 • - membri: contabil șef, șef serviciu Valorificarea Patrimoniului, șef serviciu Protecția Patrimoniului - secretar: unul din membrii Consiliului de Administrație, numit de către președinte.

 • (4) La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitați angajați ai muzeului, reprezentantul sindicatului sau, după caz, reprezentantul angajaților, atunci când se discută probleme aflate în responsabilitatea acestora.

 • (5) La ședințele Consiliului de Administrație pot fi invitate personalități ale vieții economice, culturale, artistice și științifice, în calitate de consultanți.

Art. 23.

 • (1) Consiliul de administrație se întrunește la sediul Muzeului sau într-o altă clădire administrate de Muzeu, trimestrial în ședințe ordinare și ori de câte ori este nevoie, în ședințe extraordinare, la convocarea managerului sau a jumătate plus unu din numărul membrilor săi. în situații speciale Consiliul de administrație se poate organiza și prin mijloace electronice de comunicare.

 • (2) Convocările sunt aduse la cunoștința membrilor cu cel puțin două zile înainte de data întrunirii.

 • (3) în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul adoptă hotărâri.

 • (4) Consiliul de administrație se consideră legal întrunit în prezența a 2/3 din numărul total al membrilor săi și adoptă hotărâri cu majoritate simplă de voturi din numărul total al membrilor prezenți; în caz de paritate votul președintelui este decisiv.

 • (5) Ședințele Consiliului sunt prezidate de președinte.

 • (6) Dezbaterile Consiliului au loc potrivit ordinii de zi, comunicată membrilor săi de către secretar.

 • (7) Dezbaterile Consiliului se consemnează în procesul verbal de ședință, inserat în registrul de ședințe, numerotat, sigilat și parafat.

 • (8) Procesul-verbal al ședinței se semnează de către toți participanții la lucrările Consiliului.

Art. 24.

Consiliul de Administrație are următoarele atribuții principale:

 • a) dezbate și avizează strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu și lung;

 • b) dezbate și avizează proiectul Regulamentului de Organizare și Funcționare, organigramele și statul de funcții;

 • c) dezbate și avizează proiectul Regulamentului Intern, în vederea aprobării lui de către manager;

 • d) dezbate și avizează tarifele pentru taxele de vizitare;

 • e) dezbate și avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

 • f) analizează și avizează modul în care se utilizează bugetul și sunt orientate sumele realizate ca venituri extrabugetare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

 • g) analizează și avizează activitățile culturale ale muzeului, programele și proiectele de cercetare, planul de expoziții temporare, agenda de manifestări cultural-educative, planul editorial;

 • h) analizează și aprobă colaborările muzeului cu alte instituții similare din țară și străinătate;

 • i) analizează și avizează programele de investiții și reparații curente necesare imobilelor aflate în administrarea Muzeului;

 • j) avizează planul de pază al muzeului, planul de protecție împotriva dezastrelor și incendiilor, alte documente organizatorice specifice activității administrative a muzeului;

 • k) analizează și avizează organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;

 • I) analizează și avizează sporurile care se pot acorda personalului muzeului în cursul anului, potrivit competențelor legale ce îi revin;

 • m) dezbate, la cererea managerului, probleme importante cu care se confruntă instituția și prezintă soluții pentru rezolvarea acestora;

 • n) urmărește buna gospodărire și folosirea eficientă a resurselor materiale și financiare ale Muzeului, luând măsurile necesare pentru asigurarea integrității patrimoniului din administrare și, după caz, pentru recuperarea pagubelor suferite de instituție;

 • o) dezbate și soluționează contestațiile privind evaluarea angajaților;

 • p) aprobă propunerile de casare;

 • q) aprobă programarea concediilor de odihnă ale personalului, la propunerea managerului;

 • r) îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Consiliul județean Brașov sau ca urmarea modificării actelor normative în vigoare.

Art. 25.

 • (1) Activitatea muzeului este sprijinită de un Consiliu Științific, organ de specialitate cu rol consultativ în domeniul cercetării științifice, organizării colecțiilor muzeale și al activităților culturale specifice.

 • (2) Consiliul Științific este alcătuit din trei până la cinci membri.

 • (3) Constituirea și funcționarea Consiliului Științific se face pe baza deciziei managerului.

 • (4) Președintele Consiliului Științific este managerul muzeului.

 • (5) Secretariatul Consiliului Științific este numit prin decizie a managerului.

 • (6) Consiliul Științific susține managerul pentru eficientizarea activității științifice a Muzeului, prin îndeplinirea următoarelor atribuții:

 • a) dezbate rapoartele anuale de activitate ale Muzeului și formulează propuneri privind măsuri, colaborări, parteneriate, activități etc.;

 • b) sprijină programele și colaborările de interes național și internațional ale Muzeului;

 • c) analizează strategia de dezvoltare a muzeului pe termen mediu și lung și formulează propuneri;

 • d) analizează programele științifice ale muzeului și formulează propuneri pentru îmbunătățirea acestora;

 • e) se pronunță asupra priorităților activității Muzeului și specialiștilor săi în domenii de importantă majoră, cum ar fi: orientarea cercetărilor de teren și achizițiile de bunuri culturale, starea de conservare a colecțiilor, pregătirea profesională a angajaților, tematica planurilor de cercetare științifică, schimburi de experiență, colaborări internaționale etc.

Art. 26.

 • (1) Consiliul Științific se întrunește cel puțin de două ori pe an, în ședințe ordinare.

 • (2) în exercitarea atribuțiilor sale, Consiliul Științific adoptă hotărâri.

 • (3) Propunerile Consiliului Științific se adoptă cu majoritatea simplă de voturi din numărul membrilor prezenți.

 • (4) Procesele-verbale ale ședințelor se consemnează într-un registru special, numerotat și parafat, iar hotărârile se comunică Consiliului de Administrație.

 • (5) La ședințele Consiliului Științific pot fi invitați specialiști din muzeu și din afara muzeului, aceștia neavând drept de vot.

 • (6) Membrii Consiliului Științific pot propune acordarea calității de membru sau președinte de onoare unor personalități care au contribuit la dezvoltarea Muzeului.

Art. 27.

 • (1) în cadrul Muzeului funcționează următoarele comisii de specialitate:

 • a) Comisia centrală de inventariere;

 • b) Comisiile de inventariere ale colecțiilor muzeale;

 • c) Comisia de inventariere mijloace fixe și obiecte de inventar;

 • d) Comisia de recepție, evaluare și achiziții de bunuri culturale, în condițiile legii;

 • e) Comisia pentru recepționarea materialelor, obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • f) Comisia de monitorizare a implementării sistemului de control intern/managerial;

 • g) Comisia pentru recepționarea lucrărilor de întreținere, prestări de servicii și de reparații capitale;

 • h) Comisia de casare a obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe;

 • i) Comisia pentru situații de urgență;

 • j) Comisia tehnică PSI;

 • k) Comisia de etică, cercetare disciplinară și mediere;

 • I) Comisia pentru securitate și sănătate în muncă.

 • (2) înființarea, organizarea, funcționarea, componența și atribuțiile comisiilor sunt stabilite prin deciziile managerului.

 • (3) Fiecare comisie funcționează pe baza unui regulament propriu întocmit de președintele comisiei și aprobat de manager.

 • (4) Comisiile sunt formate din angajații Muzeului, numiți prin decizia managerului.

 • (5) Participarea angajaților la comisiile de specialitate este o obligație profesională principală, fără excepții, și este stabilită de către manager în funcție de necesitățile și prioritățile Muzeului.

 • (6) în mod excepțional, comisiile pot beneficia de consultanța unui specialist extern instituției.

 • (7) Fiecare comisie poate avea între trei și cinci membri.

CAPITOLUL VII. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

Art. 28.

 • (1) Pentru realizarea atribuțiilor sale specifice, Muzeul are o structură organizatorică proprie, formată din două servicii, un birou și trei compartimente:

 • - Serviciul Valorificarea Patrimoniului;

 • - Serviciul Protejarea Patrimoniului;

 • - Biroul Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ:

 • - Compartimentul Financiar - Contabilitate;

 • - Compartimentul Achiziții, Administrativ;

 • - Compartimentul Resurse Umane - Secretariat.

 • (2) Numărul maxim de posturi aprobat este 50.

Art. 29.

 • (1) Serviciul Valorificarea Patrimoniului este format din 1 șef de serviciu, 8 muzeografi, 1 desenator, 1 specialist în marketing-comunicare (referent), 1 fotograf.

 • (2) Serviciul Valorificarea Patrimoniului are următoarele atribuții:

 • a) cercetarea științifică, cu prioritate a patrimoniului deținut de Muzeu, conform priorităților de cercetare ale muzeului și apoi a planurilor de cercetare ale muzeografilor;

 • b) inventarierea colecțiilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin toți muzeografii serviciului, fără excepție, conform prevederilor legislative sau ori de câte ori este cazul;

 • c) evaluarea, reevaluarea și clasarea bunurilor culturale din cadrul colecțiilor Muzeului;

 • d) evidența informatizată și gestionarea bazelor de date privind întregul patrimoniu cultural al muzeului, potrivit reglementărilor în vigoare, precum și normelor și procedurilor interne;

 • e) elaborează programul și tematica pentru expozițiile permanente sau temporare;

 • f) organizarea de expoziții permanente și temporare în spațiile expoziționale proprii sau în țară și străinătate;

 • g) documentarea în vederea identificării și, după caz, achiziționării de bunuri culturale pentru completarea și/sau îmbogățirea colecțiilor Muzeului;

 • h) contribuția la lucrările științifice și de popularizare publicate de Muzeu prin redactarea de articole și studii de specialitate;

 • i) în cazul muzeografilor care au și calitatea de arheolog expert, întocmirea de documentații privind istoria și potențialul arheologic al teritoriilor administrative și terenurilor private, participarea la proiecte de cercetare și supraveghere arheologică;

 • j) organizarea de activități și proiecte de educație culturală;

 • k) organizarea de evenimente culturale de tip festival cu tematică istorică pentru educația istorică și recreerea publicului larg;

 • I) organizarea de proiecte și programe pentru promovarea patrimoniului cultural al Județului Brașov;

 • m) implementarea strategiilor de marketing, comunicare și voluntariat ale Muzeului, conform sarcinilor stabilite de manager;

 • n) implementarea strategiei de cunoaștere și fidelizare a beneficiarilor activităților Muzeului, conform sarcinilor stabilite de manager;

 • o) realizarea de parteneriate cu instituții și organizații din țară și străinătate;

 • p) completarea arhivelor documentare ale Muzeului;

 • q) administrarea website-urilor și a paginilor de Facebook ale Muzeului și asigurarea relației de colaborare cu mass-media;

 • r) colaborează cu întreaga structură organizatorică a Muzeului în vederea realizării obiectivelor, a proiectelor și a programelor instituției;

 • s) îndeplinește alte atribuții, conform legii.

 • (3) Serviciul Valorificarea Patrimoniului este condus de un șef de serviciu, subordonat direct managerului, cu următoarele atribuții principale:

 • a) coordonarea activității muzeografilor, conform fișelor de post, a procedurilor interne ale Muzeului și a deciziilor și dispozițiilor managerului;

 • b) răspunde de implementarea normelor, deciziilor și procedurilor privind activitățile de valorificare, inventariere și cercetare științifică din cadrul Muzeului și semnalează conducerii instituției orice abateri;

 • c) coordonează activitățile de organizare, dotare, funcționare și modernizare a spațiilor de expunere, permanente sau temporare ale Muzeului;

 • d) urmărește agenda de evenimente și raportează periodic conducerii Muzeului stadiul acesteia;

 • e) pune în aplicare dispozițiile conducerii Muzeului și urmărește modul de îndeplinire a sarcinilor de către personalul serviciului;

 • f) răspunde de întocmirea rapoartelor de activitate ale angajaților din cadrul serviciului, zilnic /săptămânal, anual sau de câte ori sunt solicitate de către conducerea Muzeului;

 • g) centralizează anual și arhivează rapoartele de activitate ale personalului serviciului;

 • h) elaborează fișele de post și evaluările personalului serviciului;

 • i) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfecționare și de specializare pentru personalul serviciului;

 • j) coordonează elaborarea documentației privind mișcarea patrimoniului Muzeului (expoziții temporare, export temporar etc.);

 • k) urmărește editarea și tipărirea publicațiilor cuprinse în Planul editorial al Muzeului;

 • I) participă la comisii de promovare sau de examinare pentru personalul Muzeului;

 • m) asigură specialiștilor din afara Muzeului accesul la informația științifică, conform procedurilor Muzeului și dispozițiilor managerului;

 • n) urmărește și raportează managerului implementarea strategiilor de marketing, comunicare și voluntariat ale Muzeului;

 • o) urmărește și raportează managerului implementarea strategiei de cunoaștere și fidelizare a beneficiarilor activităților Muzeului;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții conform fișei de post și dispozițiilor conducerii Muzeului.

Art. 30.

 • (1) Serviciul Protejarea Patrimoniului este format din 1 șef de serviciu, 4 conservatori, 3 restauratori, 10 supraveghetoare.

 • (2) Serviciul Protejarea Patrimoniului are următoarele atribuții:

 • a) depozitarea, conservarea și restaurarea pieselor din colecțiile de bunuri culturale ale

Muzeului;

 • b) organizarea și funcționarea depozitelor colecțiilor de bunuri culturale ale Muzeului;

 • c) organizarea și funcționarea laboratoarelor de restaurare bunuri culturale;

 • d) evidența gestionară a patrimoniului muzeal deținut în administrare, inclusiv activitatea de evidență computerizată a colecțiilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin conservatori;

 • e) arhivează toate documentele de evidență ale patrimoniului muzeal (registre de evidență, procese-verbale de transfer, acte de donație/comodat/împrumut, procesele-verbale ale comisiilor de achiziții, procese-verbale de dare și luare în primire a gestiunilor, de împrumut expozițional etc.);

 • f) participă la operațiunile de clasare a bunurilor culturale, păstrează și actualizează Registrul bunurilor clasate ale muzeului prin conservatori;

 • g) supravegherea bunurilor culturale prezentate în expozițiile permanente și temporare;

 • h) inventarierea colecțiilor de bunuri culturale ale Muzeului, prin toți conservatorii serviciului, fără excepție, conform prevederilor legislative sau ori de câte ori este cazul;

 • i) organizează evidența informatizată și gestionează bazele de date privind întregul patrimoniu cultural al muzeului, potrivit reglementărilor în vigoare, precum și normelor și procedurilor interne, prin conservatori;

 • j) conservarea preventivă a bunurilor culturale din colecțiile Muzeului, aflate în expunere sa depozitare;

 • k) asigură buna funcționare a aparatelor tehnice din dotare și monitorizează parametrii microclimatici, acționând în scopul reglării acestora, prin conservatori;

 • I) participă la organizarea de expoziții permanente și temporare în spațiile expoziționale proprii sau în țară și străinătate;

 • m) asigură taxarea, asistența, supravegherea și îndrumarea publicului vizitator și a altor beneficiari ai activităților organizate de Muzeu în spațiile proprii, prin personalul de suparveghere;

 • n) asigură curățenia în spațiile deschise pentru publicul vizitator și pentru alte categorii de beneficiari ai activităților organizate de Muzeu în spațiile proprii, prin personalul de suparveghere;

 • o) susținerea cercetării științifice a patrimoniului deținut de muzeu;

 • p) gestionează biblioteca Muzeului;

 • q) participarea la organizarea de proiecte și programe pentru promovarea patrimoniului cultural al Județului Brașov;

 • r) colaborează cu întreaga structură organizatorică a muzeului în vederea realizării obiectivelor, a proiectelor și a programelor instituției.

 • s) asigură igiena spațiilor din sediul administrativ, precum și a spațiilor fără destinație culturală dar în administrarea Muzeului, atât interioare, cât și exterioare, prin personalul de supraveghere, t) îndeplinește alte atribuții, conform legii.

 • (3) Serviciul Protejarea Patrimoniului este condus de un șef de serviciu, subordonat direct managerului, cu următoarele atribuții principale:

 • a) coordonarea activității conservatorilor, restauratorilor și a personalului de supraveghere, conform fișelor de post, a procedurilor interne ale Muzeului și a deciziilor și dispozițiilor managerului;

 • b) răspunde de implementarea normelor, deciziilor și procedurilor privind activitățile de conservare, restaurare, evidență și inventariere din cadrul Muzeului și semnalează conducerii instituției orice abateri;

 • c) prezintă spre aprobare la sfârșitul fiecărui an lista pieselor care constituie priorități de restaurare pentru anul următor;

 • d) coordonează activitățile de organizare, dotare, funcționare și modernizare a spațiilor de depozitare și restaurare ale Muzeului;

 • e) răspunde de întocmirea rapoartelor de activitate ale angajaților din cadrul serviciului, zilnic /săptămânal, anual sau de câte ori sunt solicitate de către conducerea Muzeului;

 • f) centralizează anual și arhivează rapoartele de activitate ale personalului serviciului;

 • g) elaborează fișele de post și evaluările personalului serviciului;

 • h) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfecționare și de specializare pentru personalul serviciului;

 • i) participă la comisii de promovare sau de examinare pentru personalul Muzeului;

 • j) centralizează și apoi înaintează conducerii Muzeului propunerile pentru dotarea spațiilor de expunere și a depozitelor cu aparatură necesară pentru controlul și asigurarea microclimatului muzeal;

 • k) coordonează întocmirea și actualizarea dosarelor fiecărui obiectiv de supraveghere (Registrul permanent, inventarul topografic al pieselor expuse, Registrul circulației bunurilor de patrimoniu aflate în expunere);

 • I) întocmește rapoarte periodice privind riscurile de securitate ale patrimoniului aflat în expunere sau depozitare și face propuneri pentru înlăturarea acestora și creșterea gradului de siguranță;

 • m) întocmește și supune spre avizare planurile de supraveghere și coordonează instruirea periodică a personalului serviciului;

n) răspunde de controlul stării de conservare a colecțiilor, indiferent de locul acestora;

 • o) cooperează la elaborarea și implementarea planurilor de intervenție în situații de urgență, inclusiv de evacuare a patrimoniului muzeului;

 • p) îndeplinește orice alte atribuții conform fișei de post și dispozițiilor conducerii Muzeului.

Art. 31.

(1) Biroul Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ este format din Compartimentul Financiar-Contabilitate și Compartimentul Achiziții -Administrativ.

Art. 32

(1) Compartimentul Financiar-Contabilitate este format din 2 economiști și 1 referent și are următoarele atribuții:

 • a) asigură evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale, în limita creditelor de angajament și a creditelor bugetare repartizate și aprobate, lichidarea și întocmirea instrumentelor de plată a cheltuielilor pe baza ordonanțărilor de plată a cheltuielilor aprobate de ordonatorul de credite;

 • b) asigură elaborarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și execuția acestuia;

 • c) depune bugetul aprobat al instituției și efectuează înregistrarea angajamentelor legale, rezervarea creditelor bugetare și recepționarea acestora în sistemul operațional de raportare Forexebugîn vederea efectuării plăților;

 • d) asigură, din punct de vedere economic, derularea contractelor încheiate de Muzeu;

 • e) asigură raporturile instituției cu Trezoreria Statului sau unități bancare, după caz;

 • f) răspunde de încasarea și înregistrarea veniturilor extrabugetare;

 • g) răspunde de operațiunile financiare efectuate pentru derularea investițiilor;

 • h) răspunde de ținerea la zi a contabilității și prezintă la termen situațiile financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrarea și a execuției bugetare, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanțelor Publice;

 • i) prezintă rapoarte lunare, trimestriale, semestriale și anuale asupra situației financiare a instituției;

 • j) întocmește situațiile financiare trimestriale și anuale, pe care le înaintează spre aprobare contabilului-șef și managerului Muzeului, și răspunde de transmiterea acestora către ordonatorul principal de credite;

 • k) asigură evidența contabilă a elementelor patrimoniale de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, a veniturilor și cheltuielilor în baze contabile de numerar și de angajamente; I) participă la inventarierea generală a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii deținute, cel puțin o dată în cursul exercițiului financiar și/sau în alte situații prevăzute de lege, și înregistrează în contabilitate rezultatul inventarierii;

m) răspunde de întocmirea și transmiterea la termen a raportărilor lunare (monitorizare cheltuieli de personal, monitorizare cheltuieli de capital, raportări în FOREXEBUG), astfel încât să fie respectate termenele legale stabilite de actele normative în vigoare, și le supune aprobării conducătorului instituției;

 • n) întocmește lunar necesarul de credite, pe care îl supune aprobării contabilului-șef și managerului Muzeului, și răspunde de transmiterea acestuia către departamentul de specialitate din cadrul Consiliului Județean Brașov;

 • o) înregistrează cronologic și sistematic operațiunile patrimoniale în contabilitate, cu respectarea succesiunii documentelor justificative, în conturi sintetice și analitice;

 • p) întocmește și depune declarațiile fiscale;

 • q) ține evidența stocurilor la creditori pentru produsele acestora aflate în vânzare la standurile Muzeului;

 • r) efectuează operațiunile de încasări și plăti către salariații instituției și către terți;

 • s) urmărește recuperarea sumelor reprezentând debite constatate, precum și a celorlalte creanțe în sarcina salariaților;

 • t) organizează și gestionează arhiva administrativ-contabilă a Muzeului;

 • u) rezolvă orice alte sarcini referitoare la activitatea financiar-contabilă.

 • v) colaborează cu întreaga structură organizatorică a muzeului în vederea realizării obiectivelor a proiectelor și a programelor instituției.

Art. 33

Compartimentul Achiziții, Administrativ este format din 1 referent de specialitate cu atribuții în efectuarea/evidența achizițiilor publice și personalul administrativ compus din 10 paznici și 1 muncitor calificat.

Art. 34

Referentul de specialitate pentru Achiziții Publice are următoarele atribuții principale:

 • a) realizează achizițiile directe și ține evidența achizițiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca anexă la programul anual al achizițiilor publice;

 • b) elaborează și, după caz, actualizează, pe baza necesităților transmise de celelalte compartimente ale Muzeului, programul anual al achizițiilor publice și, dacă este cazul, strategia anuală de achiziții;

 • c) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentației de atribuire și a strategiei de contractare pentru concursul de soluții, documentația de concurs și strategia d contractare, pe baza necesităților transmise de compartimentele de specialitate ale Muzeului;

 • d) înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorității contractante în Sistemul Electronic de Achiziții Publice sau recuperarea certificatului digital, dacă este cazul;

 • e) îndeplinește pentru muzeu obligațiile referitoare la publicitatea achizițiilor publice, conform obligațiilor legale;

 • f) aplică și finalizează procedurile de atribuire;

 • g) constituie și păstrează dosarele achizițiilor publice.

Art. 35

 • (1) Personalul administrativ, format din 10 paznici și 1 muncitor calificat, are următoarele atribuții:

 • a) protecția patrimoniului Muzeului aflat în expunere sau depozitare împotriva tentativelor de furt sau distrugere, prin personalul de pază;

 • b) securizarea și protejarea Muzeului în afara programului de funcționare a serviciilor Muzeului;

 • c) sprijină activitatea personalului de supraveghere prin personalul de pază;

 • d) acordă, la cerere, asistență publicului vizitator sau în caz de situații de urgență;

 • e) ajută la manipularea și transportul bunurilor culturale, cu respectarea procedurilor operaționale;

 • f) ajută la manipularea și transportul expozițiilor Muzeului, cu respectarea procedurilor operaționale;

 • g) ajută la montajul expozițiilor Muzeului și la organizarea evenimentelor culturale în care Muzeul este implicat;

 • h) asigură supravegherea și buna funcționare a instalațiilor clădirilor din administrarea Muzeului (iluminat, încălzire, apă, aparatură) prin muncitorul calificat.

Art. 36

 • (1) Biroul Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ este condus de un șef de birou, subordonat contabilului șef, având următoarele atribuții principale:

 • a) înlocuiește contabilul șef cu toate atribuțiile, în lipsa acestuia;

 • b) coordonează activitatea Compartimentului Financiar-Contabilitate;

 • c) coordonează activitatea Compartimentului Achiziții, Administrativ;

 • d) coordonează activitatea responsabilului de achizițiile publice ale Muzeului;

 • e) elaborează fișele de post și evaluările personalului Biroului Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ;

 • f) propune conducerii Muzeului necesarul de cursuri de formare, perfecționare și de specializare pentru personalul Biroului Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ;

 • g) asigură supravegherea și controlul activității de vânzare a biletelor de intrare, a publicațiilor și materialelor de popularizare și a suvenirurilor de la standurile Muzeului;

 • h) coordonează personalul de pază prin instruirea periodică, planificarea activității de pază și protecție, controlul echipelor de pază;

 • i) întocmește rapoarte periodice privind riscurile de securitate ale Muzeului, pe baza informărilor personalului de pază.

 • (2) în lipsa șefului de birou, atribuțiile acestuia sunt exercitate de către o persoană desemnată de acesta din cadrul Biroului Financiar-Contabilitate, Achiziții, Administrativ, cu acordul managerului.

Art. 37

Compartimentul Resurse Umane-Secretariat se află în subordinea contabilului șef și are următoarele atribuții principale:

 • (1) în domeniul resurselor umane:

 • a) elaborează proiectul statului de funcții al Muzeului, precum și statele de funcții modificatoare ori de câte ori intervin modificări de natură să justifice un astfel de demers, în vederea aprobării acestora de către Consiliul Județean Brașov;

 • b) întocmește și supune aprobării conducerii Muzeului contractele individuale de muncă ale angajaților și actele adiționale la contractele individuale de muncă ori de câte ori intervin modificări în privința clauzelor contractului individual de muncă, potrivit legii;

 • c) întocmește și actualizează ori de câte ori este necesar statul de personal al Muzeului;

 • d) asigură consultanță de specialitate în vederea întocmirii fișelor de post și gestionează aceste documente;

 • e) asigură consultanță de specialitate în vederea derulării în condiții de legalitate a procesului de evaluare anuală a performanțelor profesionale ale angajaților și gestionează fișele de evaluare profesională ale angajaților;

 • f) asigură aplicarea dispozițiilor legale privind timpul de muncă și de odihnă, condițiile de muncă, salarizarea personalului, sancționare, pensionare, acordarea sporurilor, gradații superioare etc.;

 • g) asigură punerea în executare a hotărârilor organelor de jurisdicție a muncii;

 • h) întocmește statele de plată pentru contractele/convențiile civile de prestări servicii;

 • i) asigură organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante și asigură secretariatul comisiilor de concurs și al comisiilor de soluționare a contestațiilor, precum și secretariatul comisiilor de examen și al comisiilor de soluționare a contestațiilor privind promovarea în funcții, grade sau trepte profesionale a personalului contractual;

 • j) efectuează înregistrările în registrul general de evidență al salariaților - REVISAL;

 • k) întocmește, păstrează și asigură confidențialitatea datelor, în condițiile legii, a documentelor de personal ale angajaților muzeului;

 • I) urmărește respectarea prevederilor legale referitoare la planificarea și efectuarea concediilor de odihnă de către angajații muzeului și ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale și a celor fără plată;

 • m) elaborează planul de pregătire profesională a salariaților;

 • n) întocmește Regulamentul Intern și Regulamentul de Organizare și Funcționare;

 • o) primește și păstrează declarațiile de avere și de interese ale personalului;

 • p) implementează Sistemul de control intern managerial.

 • q) asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul instituției.

 • (2) în domeniul secretariatului:

 • a) asigură activitatea de secretariat prin înregistrarea și păstrarea actelor normative, a deciziilor Managerului, a hotărârilor Consiliului de Administrație, transmiterea corespondenței în interiorul și exteriorul muzeului etc.

 • b) înregistrează toate intrările și ieșirile de documente și asigură păstrarea registrelor de intrare-ieșire ale Muzeului și ale tuturor documentelor aferente activității conducerii;

 • c) repartizează documentele conform circuitului documentelor și procedurilor interne;

 • d) răspunde de evidența, selecționarea, păstrarea și casarea documentelor din arhix administrativă a instituției, altele decât cele care au legătură cu activitățile științifice ale Muzeul și ale activității de contabilitate;

 • 3) îndeplinește orice alte atribuții profesionale, la solicitarea managerului.

 • VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 38

 • (1) Muzeul dispune de ștampilă și sigilii proprii.

 • (2) Muzeul are arhivă proprie în care sunt păstrate documentele stabilite prin nomenclatorul arhivistic propriu, aprobat potrivit dispozițiilor Legii arhivelor naționale nr. 16/1996, republicată.

Art. 39.

 • (1) Prevederile prezentului regulament se completează, de drept, cu dispozițiile normative în vigoare.

 • (2) Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului județean Brașov.

 • (3) Orice modificare și completare a prezentului regulament va fi propusă de către manager, vederea aprobării prin Hotărârea Consiliului județean Brașov.

 • (4) Regulamentul de organizare și funcționare se completează cu următoarele anexe, care fac parte integrantă din Regulament:

Anexa 1: Organigrama Muzeului Județean de Istorie Brașov.

Anexa 2: Statul de funcții.

Anexa 3: Membrii Consiliului de administrație.