Hotărârea nr. 38/2021

Hotărârea nr.38 – aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


HOTĂRÂREA NR. 38 din data de 26.02.2021

- privind aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 februarie 2021;

Analizând Raportul de specialitate întocmit de către Direcția de Sănătate și Asistență Medicală/Compartimentul Asistență Socială și Medico-Socială, înregistrat cu nr. Ad. 319/05.02.2021. precum și Referatul de aprobare propus de domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Brașov, înregistrat cu nr.Ad. 319/02.02.2021, prin care se propune aprobarea statului de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, ca urmare a promovării personalului;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/25.07.2020 privind aprobarea statului de funcții, a organigramei, structura organizatorică și Regulamentul de Organizare și Funcționare pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;

Luând în considerare Hotărârea nr . 17/30.12.2020 a Colegiului Director al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, precum și adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov nr. 941/2021. completată cu adresele nr.943/2021, nr. 1430/2021, nr. 7262/2021;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 15 din Anexa nr. 1 la H.G.R. nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, art.3 alin (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 41, alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Regulamentul- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;

în baza prevederilor art. 173 alin. (1) lit. “a” și lit. „d”, alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, art. 407, art. 480, alin. (1), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă statul de funcții pentru Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • Art.2. - Responsabilitatea privind strabilirea salariilor de bază și a sporurilor revine conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu respectarea încadrării în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021.

 • Art.3. - Art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 227/25.07.2020 își încetează aplicabilitatea, cu data punerii în aplicare a prezentei hotărâri.

 • Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, prin Direcția de Sănătate și Asistență Medicală și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.


  Nr. crt. stat de funcții

  Funcția de conducere

  Funcții de execuție

  Grad profesional/grad salarizare/treaptă profesională

  Nivel studii

  Număr post

  A. APARAT PROPRIU

  Funcții de conducere - funcție publică :

  1

  Director general

  11

  5

  /

  2

  Director general Adjunct

  II

  S

  4

  3

  ȘefServiciu

  II

  5

  10

  4

  Șef Birou

  II

  5

  4

  Total Funcții publice de conducere

  19

  5

  Auditor

  superior

  5

  2

  6

  Consilier

  superior

  5

  91

  7

  Consilier achiziții publice

  superior

  S

  5

  8

  Consilier juridic

  superior

  S

  8

  9

  Consilier juridic

  principal

  S

  1

  10

  Consilier

  principal

  S

  11

  11

  Consilier

  asistent

  5

  6

  12

  Referent specialitate

  superior

  SSD

  1

  13

  Referent

  superior

  M

  8

  Total Funcții publice de execuție

  133

  14

  Inspector de specialitate

  IA

  S

  2

  15

  Inspector de specialitate

  I

  S

  1

  16

  Inspector de specialitate

  II

  S

  1

  17

  Kinetoterapeut

  principal

  S

  1

  18

  Medic

  specialist

  s

  2

  19

  Medic

  s

  1

  20

  Secretar

  I

  G

  1

  Total Personal Contractual Aparat Propriu

  9

  TOTAL FUNCȚII APARA T PROPRIU ( FP+FC)

  161

  B. CENTRE DE PLASAMENT /COMPLEXURI DE SERVICII

  1. Centrul de Plasament "Casa ioana” Rupea

  21

  Șef centru

  11

  S

  1

  Total funcții de conducere- personal contractual

  1

  22

  Administrator

  I

  M

  1

  23

  Economist

  I

  S

  I

  24

  Muncitor calificat

  III

  G

  4

  25

  Magaziner

  M

  I

  26

  Șofer

  1

  G

  1

  27

  Paznic

  G

  ______________2_

  Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

  10

  28

  Asistent Social

  debutant

  S

  1

  29

  Psiholog

  practicant

  S

  1

  30

  Educator

  principal

  s

  1

  31

  Educator

  s

  1

  32

  Asistent medical

  PL

  2

  33

  Asistent medical

  principal

  PL

  1

  34

  Instructor de educație

  principal

  M

  7

  35

  Instructor de educație

  M

  2

  36

  Părinte social

  G

  6

  Total funcții de execuție personal socio-psiho-medica!

  22

  TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "CASA IOANA ” RUPEA

  33

  .....

  2. Complex de Servicii "Cristian" Brașov

  HBMHH

  37

  Șef centru

  II

  s

  1

  Total funcții de conducere- personal contractual

  1

  38

  Educator

  principal

  PL

  1

  39

  Educator

  principal

  S

  1

  40

  Asistent Social

  specialist

  S

  1

  41

  Instructor de educație

  M

  1

  42

  Terapeut ocupațional

  S

  1

  43

  Logoped

  s

  1

  ►     44

  Psiholog

  specialist

  s

  1

  45

  îngrijitoare

  G

  1

  Total funcții de execuție Centrul de zi "Casa Soarelui"

  8

  46

  Medic

  primar

  s

  l

  47

  Logoped

  principal

  s

  1

  48

  Psiholog

  specialist

  s

  1

  49

  Asistent Social

  principal

  s

  1

  50

  Educator

  principal

  s

  3

  51

  Educator

  principal

  PL

  1

  52

  Asistent medical

  principal

  PL

  2

  53

  Profesor CFM

  principal

  S

  2

  54

  Maseur

  M

  1

  55

  Maseur

  principal

  M

  1

  56

  Kinetoterapeut

  S

  1

  57

  Fiziokinetoterapeut

  s

  1

  58

  îngrijitoare

  G

  3

  Total funcții de execuție Centrul de recuperare "Micul Prinț"+ Echipa Mobilă

  19

  59

  Asistent Social

  practicant

  S

  1

  60

  Asistent Social

  debutant

  S

  3

  61

  Psiholog

  practicant

  S

  2

  62

  Psiholog

  debutant

  S

  2

  63

  Șofer

  1

  G

  4

  Telefonul Copilului

  12

  64

  Psiholog

  specialist

  S

  1

  65

  Instructor educație

  principal

  M

  2

  66

  Psihopedagog

  principal

  S

  3

  67

  Educator

  principal

  S

  1

  68

  Instructor ergoterapie

  principal

  M

  1

  Total funcții de execuție Centrul de zi pentru copii cu dizabilități "Rază de lumină"

  8

  69

  Referent

  IA

  M

  1

  70

  Economist

  1

  S

  1

  71

  Administrator

  l

  M

  1

  72

  Muncitor calificat

  III

  G

  4

  73

  Șofer

  1

  G

  3

  74

  Paznic

  G

  1

  Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

  11

  TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII ” CRISTIAN" BRAȘOV

  59

  1 J

  3. Centrul de Plasament "Dacia”

  75

  Șef centru

  1

  II

  5

  1

  Total funcții de conducere- personal contractual

  1

  76

  Economist

  I

  5

  1

  77

  Muncitor calificat

  III

  G

  7

  78

  Magaziner

  G

  1

  79

  Administrator

  I

  M

  1

  Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

  10

  80

  Psiholog

  practicant

  S

  1

  81

  Asistent Social

  specialist

  S

  1

  82

  Psihopedagog

  principal

  s

  1

  83

  Educator

  principal

  s

  I

  84

  Asistent medical

  PL

  2

  85

  Instructor de educație

  principal

  M

  1

  86

  Instructor de educație

  M

  4

  87

  Părinte social

  G

  5

  Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

  16

  TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT "DACIA ”

  27

  4. Complex de servicii l ietoria

  88

  Șef centru

  II

  S

  1

  1__________________________

  Total funcții de conducere- personal contractual

  1

  h 89

  Economist

  I

  s

  1

  r 90

  îngrijitoare

  +

  G

  5

  91

  Muncitor calificat

  ///

  G

  4

  92

  Magaziner

  M

  1

  93

  Șofer

  1

  G

  1

  94

  Administrator

  l

  M

  1

  95

  Paznic

  G

  4

  Total funcții de execuție personal administrativ-contabil/complex servicii

  17

  96

  Asistent Social

  principal

  S

  2

  97

  Medic

  specialist

  S

  1

  Total funcții de execuție personal socio-medical/complex servicii

  3

  98

  Asistent medical

  PL

  4

  99

  Asistent medical

  principal

  PL

  1

  100

  Psiholog

  practicant

  S

  1

  101

  Terapeut ocupațional

  s

  1

  102

  Pedagog recuperare

  PL

  1

  103

  Maseur

  M

  1

  104

  Instructor de educație

  principal

  M

  2

  105

  Instructor de educație

  M

  1

  106

  Infirmieră

  G

  21

  107

  Educator

  principal

  S

  1

  Total funcții de execuție personal de specialitate CIA Sf Gheorghe

  34

  108

  Psiholog

  practicant

  S

  1

  109

  Asistent medical

  PI

  4

  110

  îngrijitoare

  G

  4

  111

  Infirmieră

  G

  6

  Total funcții de execuție personal de specialitate CRARS pentru Persoane fără Adăpost

  15

  TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII VICTORIA

  70

  5. Complex de Servicii Săcele

  112

  Șef centru

  II

  S

  1

  Total funcții de conducere- personal contractual

  1

  113

  Economist

  I

  S

  l

  114

  Administrator

  /

  M

  1

  115

  Muncitor calificat

  III

  G

  1

  116

  Șofer

  /

  G

  1

  Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

  4

  117

  Psiholog

  practicant

  S

  2

  118

  Asistent Social

  principal

  S

  1

CZCCÎ^-Z.


119

Asistent Social

specialist

S

1

120

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

6

121

\Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul Maternul "Casa Mamei"

6

122

Instructor de educație

M

2

123

Educator

S

2

124

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Dale" Săceie

8

125

Instructor de educație

M

6

126

Părinte social

G

2

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Chip " Săceie

8

127

Educator

principal

S

1

128

Educator

S

1

129

Instructor de educație

M

4

130

Părinte social

G

2

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Peter Pan " Lunca Călnicului

8

131

Educator

principal

PL

1

132

Educator

S

3

133

Instructor de educație

principal

M

1

134

Instructor de educație

M

2

.    135

Părinte social

G

1

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Donald" Hărman

8

|___________TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII SĂCELE___________

49

6. Complex de Servicii Timiș

136

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

l

137

Economist

IA

S

1

Total funcții de execuție personal contabil

1

138

Medic

specialist

S

1

139

Maseur

principal

M

1

Total funcții de execuție personal medical

2

140

Administrator

1

M

1

141

Magaziner

M

1

142

Muncitor calificat

III

G

10

143

Muncitor necalificat

/

G

1

144

Șofer

/

G

1

145

Paznic

G

5

Total funcții de execuție personal administrativ CIA Timișu de Sus

19

146

Psiholog

practicant

S

1

147

Asistent Social

practicant

S

/

148

Asistent medical

principal

PL

2

149

Asistent medical

PL

3

150

Terapeut ocupațional

S

1

151

Psihopedagog

S

1

152

Kinetoterapeut

S

1

153

Instructor de educație

M

2

154

Infirmieră

G

18

155

Îngrijitoare

G

1

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Timișu de Sus

31

156

Administrator

I

M

1

157

Magaziner

M

1

158

Muncitor calificat

HI

G

11

159

Paznic

G

5

Total funcții de execuție personal administrativ CIA SfAnton

18

160

Instructor de educație

M

3

161

Psiholog

practicant

S

1

162

Kinetoterapeut

S

1

163

Asistent medical

principal

PL

1

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului BrașovServiciul Managementul Resurselor Umane


Director Executiv QSAM, Adelina VĂSIOldAprobat cf. HCJ nr.


erai al Județului RĂVEANU


164

Asistent medical

PL

4

165

Asistent Social

debutant

S

1

166

Infirmieră

G

18

167

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical CIA Sf Anton

31

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TIMIȘ

103

1

7. Complex de Servicii Brădet

■ ■ .

168

Șef centru

II

5

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

169

Economist

I

S

1

170

Magaziner

M

1

171

Muncitor calificat

III

G

14

172

Șofer

I

G

2

173

Administrator

1

M

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

19

174

Medic

primar

S

1

175

Psiholog

practicant

S

2

176

Asistent medica!

principal

PL

2

177

Asistent medica!

PL

2

178

Asistent Social

specialist

S

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

9

k 179

Educator

principal

S

3

'   180

Instructor de educație

principal

M

2

181

Instructor de educație

M

13

182

Psihopedagog

S

1

183

Psihopedagog

principal

S

1

184

Părinte social

G

5

185

îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Ghiocelul"

27

186

Infirmieră

G

4

187

Îngrijitoare

G

2

Total funcții de execuție Locuință Maxim Protejată "Casa Chris"

6

188

Educator

S

2

189

Educator

principal

S

2

190

Părinte social

G

5

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Gabriela”

9

191

Asistent medical

PL

1

192

Maseur

M

1

193

Profesor CFM

principal

S

l

____194

Educator

principal

S

1

195

Psiholog

practicant

S

l

196

Asistent Social

specialist

S

1

197

Instructor de educație

M

1

198

Logoped

S

1

199

Muncitor calificat

III

G

1

Total funcții de execuție Centrul de recuperare pentru copilul cu handicap

9

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII BRĂDET

80

8. Complex de Servicii "Măgura” Codlea

200

Șef centru

II

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual


201

202

203

204

205

206

207

208


Economist


Referent

Administrator


Magaziner

Muncitor calificat

Muncitor necalificat

Șofer

Paznic


IA


IA


III
Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

23

209

Psiholog

practicant

S

1

210

Asistent Social

debutant

S

1

211

Instructor de educație

M

3

212

îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice

9

213

Asistent Social

principal

S

1

214

Educator

principal

PL

1

215

Psiholog

specialist

S

1

216

Psihopedagog

S

1

217

Instructor de educație

principal

M

3

218

Instructor de educație

M

1

219

Asistent medical

PL

1

220

Părinte social

G

6

Total funcții de execuție Centrul de Primire în Regim de Urgență "Domino"

15

221

Educator

principal

S

2

222

Psiholog

practicant

S

1

223

Profesor CFM

principal

S

1

224

Profesor CFM

s

1

k 225

Asistent Social

principal

s

1

226

Medic

s

2

227

Medic

specialist

s

1

228

Asistent medica!

principat

PL

2

229

Asistent medical

PL

4

230

Maseur

M

1

231

Infirmieră

G

20

232

îngrijitoare

G

4

Total funcții de execuție Centrul de Plasament pentru copilul cu handicap sever "Speranța"

40

233

Psiholog

debutant

S

1

234

Asistent Social

specialist

S

1

235

Educator

S

3

236

Asistent medical

PL

1

237

Instructor de educație

M

5

238

Părinte social

G

8

Total funcții de execuție Centrul de Plasament "Alice"

19

1 239

Îngrijitoare

G

5

Total funcții de execuție Locuință Protejată "Venus"

5

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "MĂGURA" CODLEA

112

9. Complex de Servicii "Piatra Craiului"

240

Șef centru

11

5

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

241

Referent

IA

M

1

242

Administrator

M

1

243

Șofer

I

G

1

244

Muncitor calificat

III

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

4

245

Psiholog

practicant

S

1

246

Asistent social

principal

S

1

247

Asistent medica!

principal

PL

2

248

Asistent medical

PL

1

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

5

249

Instructor de educație

M

3

250

Educator

principal

S

3

251

Părinte social

G

1

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Sf. Maria" Brașov

7

252

Instructor de educație

M

3

253

Educator

S

1

254

Părinte social

G

3

Total funcții de execuție Casa de Tip Familia! "Brebenel" Râșnov

7

255

Educator

principal

S

2

256

Educator

S

2

257

Părinte social

G

3

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Bumbi" Zârnești

7

258

Instructor de educație

M

2

259

Lucrător social

M

1

260

Infirmieră

G

2

Total funcții de execuție Locuință Maxim Protejată "Casa Irlanda"

5

261

Lucrător social

M

1

262

Infirmieră

G

2

263

îngrijitoare

G

3

Total funcții de execuție Locuință Maxim Protejată "Sf.Patrick" Hărman

6

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII "PIATRA CRAIULUI”

42

10. Centrul de Plasament "Sf Stellan” Ghimbav

264

Șef centru

//

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

1

265

Economist

1

S

1

266

Administrator

I

M

1

267

Muncitor calificat

III

G

3

268

Șofer

I

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

269

Educator

principal

S

4

270

Educator

S

4

271

Psiholog

practicant

S

1

272

Asistent Social

practicant

s

1

273

Asistent medical

PL

1

274

Instructor de educație

principal

M

1

275

Instructor de educație

M

1

276

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

17

TOTAL GENERAL CENTRUL DE PLASAMENT ”SF. STELIAN” GHIMBAV

24

11. Complex de Servicii Făgăraș

277

Șef centru

11

S

1

Total funcții de conducere- personal contractual

I

278

Asistent medical

PL

l

279

Asistent medical

principal

PL

4

Total funcții de execuție personal medical

5

280

Referent

IA

M

1

281

Administrator

1

M

1

282

Magaziner

M

1

283

Muncitor calificat

III

G

4

284

Șofer

l

G

1

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Casa Maria"

8

285

Psiholog

specialist

S

1

286

Educator

principal

S

7

287

Educator

S

1

288

Instructor de educație

M

1

289

Asistent Social

specialist

S

1

290

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal de specialitate Centrul de Plasament! "Casa Marin"

18

291

Economist

1

S

1

292

Șofer

1

G

1

293

Muncitor calificat

III

G

2

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil Centrul de Plasament "Floare de Colț"

4

294

Instructor de educație

M

4

295

Instructor de educație

principal

M

2

296

Educator

principal

S

7

297

Educator

S

/

298

Educator

SSD

/

299

Educator

principal

PL

1

300

Educator

principal

M

1

301

Psiholog

practicant

S

I

302

Psihopedagog

principal

S

1

303

Asistent Social

practicant

S

1

304

Părinte social

G

7

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical Centrul de Plasament "Floare de Colț"

27

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII FĂGĂRAȘ

63

12. Complex de Servicii Tărlungetti

305

Șef centru

II

s

I

Total funcții de conducere- personal contractual

1

306

Economist

I

s

1

307

Administrator

I

M

l

308

Șofer

I

G

1

309

Muncitor calificat

III

G

3

Total funcții de execuție personal administrativ-contabil

6

310

Psiholog

practicant

s

1

311

Psiholog

debutant

s

1

312

Asistent Social

practicant

s

2

313

Asistent medical

PL

2

Total funcții de execuție personal socio-psiho-medical

6

314

Educator

principal

PL

1

315

Instructor de educație

M

3

316

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Lizuca” Tărlungeni

8

317

Educator

principal

s

1

318

Instructor de educație

M

3

319

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Patrocle” Tărlungeni

8

320

Infirmieră

G

3

321

îngrijitoare

G

1

Total funcții de execuție Locuință Minim Protejată "Casa Adrian"

4

322

Instructor de educație

M

4

323

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Buburuza " Budila

8

324

Educator

principal

M

1

325

Educator

principal

S

1

326

Educator

S

2

327

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de Tip Familial "Danie!"

8

328

Instructor de educație

M

4

329

Părinte social

G

4

Total funcții de execuție Casa de tip Familial "Greierușul" Teliu

8

TOTAL GENERAL COMPLEXUL DE SERVICII TĂRLUNGENI

57

13. Asistenți Maternali Profesioniști

.    .        .          .. .■ i

330

Asistenți maternali profesioniști

G

163 |

TOTAL ASISTENȚI MA TERNALl PROFESIONIȘTI

14. Asistenți Personali Profesioniști

331

Asistenți personali profesioniști

G

10

TOTAL ASISTENȚI PERSONALI PROFESIONIȘTI

■ "• *■< .

10

APARAT PROPRIU

Total posturi funcții publice aprobate:

din care:

conducere

19

152

execuție

133

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

0

9

execuție

9

COMPLEXVRI DE SER VICII

Total posturi contractuale aprobate

din care:

conducere

12

892

execuțiefA)

880

C.PN. "CASTANUL” VICTORIA

3,

CAbR "CANAAN" ȘERCA1A

Răspundem pentru legalitatea și corectitudinea datelor transmise.