Hotărârea nr. 37/2021

Hotărârea nr.37 – neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziţionarea apartamentului lot VIII din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr.135906-C1-U14 Brașov, nr.top.5124/8

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.37

din data de 26 februarie 2021

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului lot VIII din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr,135906-Cl-U14 Brașov, nr.top.5124/8

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 februarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.339/17.02.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 339/17.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului lot VIII din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr.!35906-Cl-U14 Brașov, nr.top.5124/8.

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 339/17.02.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului lot VIII din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3, județul Brașov, la un preț de 95.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, înregistrată cu nr.43/8/26.01.2021 privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str. Poarta Schei nr.3, județul Brașov, apartamentul lot VIII, casă monument istoric, cu denumirea Casa, datare sec.XIX, poziția 348, cod. LM1 2015 BV-II-m-B-l 1489;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.173 alin. 1 lit.fdin O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.l, lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului lot VIII, înscris în CF nr,135906-Cl-U14 Brașov, nr.top.5124/8, din imobilul monument istoric, clasat în grupa B, cod. LM1 2015 BV-II-m- B-l 1489, evidențiat în lista monumentelor istorice la poziția 348, situat în municipiul Brașov, str.Poarta Schei nr.3.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Maria


răveanu