Hotărârea nr. 36/2021

Hotărârea nr.36 – neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu nr.3.

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roHOTĂRÂREA NR.36 din data de 26.02.2021

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu, nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr. 127808 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5783-5784/III

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021

Analizând Referatul de aprobare nr. 1736/08.02.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad. 1736/08.02.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu, nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr. 127808 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5783-5784/III, , cu denumirea Casă, monument istoric, datare sec.XVIII, poz.317, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11463;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr. 1736/02.02.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. luliu Maniu, nr.3 la un preț de 68.800 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Iuliu Maniu nr.3, ap.3, înscris în CF nr,127808-Cl-U2 Brașov, nr, cad. 5784-5784/III, evidențiat în Lista Monumentelor istorice 2015, cu denumirea Casa, datare sec.XVIII, poz.317, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11463;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu Ordinul nr.2314/2004 al Ministerului Culturii și Cultelor privind aprobarea Listei monumentelor istorice și Listei monumentelor istorice dispărute, modificat prin Ordinul nr.2828/24.12.2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 2314/2004;

Având în vedere prevederile art.4, alin.(4) alin.(7), (8), art.6 alin.(l) din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile art. 1730 și următoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.3 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Iuliu Maniu, nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr. 127808 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5783-5784/III, evidențiat în Lista Monumentelor istorice 2015, cu denumirea Casă, datare sec.XVIII, poz.317, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11463.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.


Contrasemnează,


Secretar gei

Maria ]


ral al județului mbrăveanu