Hotărârea nr. 33/2021

Hotărârea nr.33 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita judeţ Harghita km 0+000-18+250”

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j udb rasov. ro, www.judbrasov. ro

HOTĂRÂREA NR. 33 din data de 26.02.2021

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând referatul de aprobare înregistrat cu nr. 561/440/18.02.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate cu nr. 561/440/18.02.2021 întocmit de Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”;

Văzând Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind aprobarea indicatorilor ehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”, nr. 447/26.10.2017, nr. 19/30.01.2018 și nr. 194/28.05.2020 de modificare a Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 153/30.03.2016 privind actualizarea indicatorilor -tehnico economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+25;

Luând în considerare devizul general revizuit înaintat cu adresa S.C. Bomaco S.R.L. nr. 1001/12.02.2021;

în conformitate cu prevederile art. 34 alin. (2) și art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. IV alin. (1) din O.U.G. nr. 6/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice, ale art. 10 din O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, aprobată prin Legea nr. 89/2015, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 12 din Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1851/2013, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art.5 alin. (4) din H.G.R. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, precum și prevederile art. 173 alin. (1) lit. ”b” și alin. (3) lit. ,,f' din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. “a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

ArtL- Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”, conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă actualizarea valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul „Reabilitare DJ 132 Rupea-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”, din bugetul multianual al Județului Brașov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Cu data prezentei, art. I din Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 194/28.05.2020 privind își încetează aplicabilitatea.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean va duce la îndeplinire prezenta hotărâre prin Direcția Drumuri

ANEXA NR.l


Secretar general al județului,

Maria Duiribrăveanu


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250” aprobat la finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală - PNDL 2 și din fondurile bugetului Consiliului Județean Brașov.

Amplasamentul: DJ132, județul Brașov, situat in zona Nordica a județului Brașov. Km 0+000 al drumului este in apropierea localității Rupea si se desfasoara traversând localitățile Homorod, Mercheasa, Jimbor pana la limita Județului Harghita.

Titularul investiției: Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției: Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general: S.C. Bomaco S.A

 • I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

Valoarea obiectivului de investiții „Reabilitare DJ132 Rupea - Homorod - Merchesa - Jimbor - lim. județ Harghita km 0+000 -18+250” după semnarea contractului de execuție nr. 3/2252/09.02.2021 este de 66.127.091,22 lei, inclusiv TVA, din care constructii-montaj (C+M): 58.403.109,42 lei inclusiv TVA, fiind constituită din:

 • > Valoare totală decontată de la bugetul de stat CJ Brașov și PNDL II = 251.854,22 lei inclusiv TVA.

 • > Valoare totală decontată de Ia bugetul local CJ Brașov = 162.152,26 lei inclusiv TVA.

 • > Valoare totală decontată de la bugetul de stat PNDL II = 89.701,96 lei inclusiv TVA.

 • 4- Rest total necesar finalizării de la bugetul CJ Brașov și PNDL II: 65.875.237,00 lei inclusiv TVA.

 • 4- Rest total necesar finalizării de la bugetul local CJ Brașov: 33.191.459,96 lei inclusiv TVA.

 • 4- Rest total necesar finalizării de la bugetul de stat PNDL II 32.683.777,04 lei inclusiv TVA.

Eșalonarea investitei:

Anul 2021: 33.176.741,93 lei cu TVA

 • - Anul 2021: 3.176.741,93 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

 • - Anul 2021: 30.000.000,00 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul PNDL II

Anul 2022: 32.698.495,07 lei cu TVA

 • - Anul 2022: 30.014.718,03 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

 • - Anul 2022: 2.683.777,04 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul PNDL II

Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni.

Capacitati:

Lungime drum: 18,161 km

Lățime platforma = 8,00 m

Lățime parte carosabila: 6,00 m

Lățime acostamente: 2 x 0,75 m

Lățime benzi de încadrare: 2 x 0,25 m

Clasa tehnica IV

 • II. Surse de finanțare

Bugetul total: 66.127.091,22 lei cu TVA, din care:

cheltuieli eligibile finanțate din Bugetul M.D.R.A.P.F.E. prin Programul PNDL II cu suma de

32.773.479,00 lei cu TVA.

 • - cheltuieli neeligibile cofinantate din Bugetul propriu al C J.Bv cu suma de 33.353.612,22 lei cu TVA.

  DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P

  Vizat: Șef S.L.Î.I.D.J.: BlagaNicolae.....

  Redactat C.E.E.DJ.: Stanciu Adrian.......

  ................................26.02.2021

  .............................................uLl...............26.02.2021

  2               1r