Hotărârea nr. 31/2021

Hotărârea nr.31 – modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 offi ce @j ud brasov. ro, www.jud b rasov. ro


HOTĂRÂREA NR.31 din data de 26.02.2021

privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26.02.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.ad. 305/16.02.2020 inițiat de președintele Consiliului Județean Brașov și raportul de specialitate nr. 305/16.02.2021 întocmit de către Secretarul General al Județului, prin care se propune modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov;

Văzând Hotărârile nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov și nr. 3/28.01.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu ^onuț-Sorin, ca urmare a demisiei;

în conformitate cu încheierea nr. 30/CC/S a Secției 1 Civilă a Tribunalului Brașov, pronunțată în dosarul nr. 408/62/2021, prin care s-a dispus validarea în calitate de consilier județean a domnului Horia Nistor, supleant din lista Partidului Național Liberal pe durata mandatului consiliului județean 2020-2024;

Luând în considerare prevederile art. 47 alin. (4), art. 58 alin. (1), art. 59 și art. 61 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art. 136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 114 alin. (2), art. 117 și art. 122 din O.U.G. nr.57/2019. privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. - Se ia act de depunerea jurământului de către domnul Horia Nistor, supleant pentru funcția de consilier județean, al cărui mandat a fost validat de Tribunalul Brașov, Secția I Civilă.

Art.H. - Se modifică art. 2 din Hotărârea nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov, care va avea următorul cuprins:

„Art.2. - Consiliul Județean Brașov are următoarea componență:

Președinte: Veștea Adrian loan

Consilieri județeni:

 • 1. Țop Ferghete Floriana-Carmen

 • 2. Șerban Todorică Constantin

 • 3. Gabor Alexandru Adrian

 • 4. Vocilă George Adrian

 • 5. Diaconu Daniel Nicolae

 • 6. Noaghea Nelu Petre

 • 7. Neculoiu Marius

 • 8. Ungureanu Vasile

 • 9. Nan Cătălin Viorel

 • 10. Dragomir Liviu

 • 11. Crăciun Dragoș Romulus

 • 12. Leonte Cătălin

 • 13. Joliff Erwan Francois Michel Mărie

 • 14. Agache Aurel Dionisie

 • 15. Bucur loan Codruț

 • 16. Dobrinoiu Dumitru Emanuel

 • 17. Ivan Nunvailer Silviu

 • 18. Szenner Zoltan Huba

 • 19. Rad Lucian Eugen

 • 20. Stoianovici Marius Mihail

 • 21. Bucur Ariana Oana

 • 22. latan Adrian

 • 23. Bălășescu Marius

 • 24. Suciu losif

 • 25. Manea Ion

 • 26. Șerban Cristinel Claudiu

 • 27. Popoiu Marian-Eugen

 • 28. Sterpu Ciprian

 • 29. Bucur Valentin-Florin

 • 30. Călburean Gheorghe

 • 31. Nistor Horia

 • 32. Dumitru Dragoș Cristian

 • 33. Dragoman Aurora

 • 34. Dan Voina,,.

PREȘEDINTE

Adrian- loan Vește;


Contrasemnează, Secretar genetoaLâl județului

Maria Dumbrăveanu