Hotărârea nr. 3/2021

Hotărârea nr. 3– privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu Ionuț-Sorin, ca urmare a demisiei.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576

office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 3 din data de 28.01.2021

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu lonut-Sorin, ca urmare a demisiei

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară în data de 28.01.2021;

Analizând referatul constatator nr. 21039/18.12.2020 inițiat de către secretarul general al județului Brașov și raportul de specialitate nr. ad. 21039/18.12.2020, întocmit de către Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, prin care se propune constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Banciu lonuț-Sorin, ca urmare a demisiei;

Ținând cont de adresa nr. 21039/18.12.2020 a domnului lonuț Banciu Sorin privind demisia acestuia din funcția de consilier județean;

Văzând încheierea pronunțată în ședința Camerei de Consiliu a Tribunalului Brașov nr. 163/CC/S/28.10.2020, precum și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 347/3.11.2020 privind componența Consiliului Județean Brașov;

Ținând cont de avizul comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 204 alin. (2) lit. “a”, alin. (6), alin. (10) și alin. (17) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l) lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se constată încetarea de drept, la data de 18.12.2020, a mandatului de consilier județean al domnului Banciu lonuț-Sorin, ca urmare a demisiei.

Art.2. Se declară vacant locul de consilier județean din partea Partidului Național Liberal detinut de domnul Banciu lonut-Sorin. » ,

Art.3. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin secretarul general al județului.