Hotărârea nr. 28/2021

Hotărârea nr.28 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 26 februarie 2021

Județul Brașov

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.28 din data de 26.02.2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26 februarie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 26 februarie 2021;

Analizând Dispoziția nr. 133/18.02.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 26.02.2021, ora 1100;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (2), art. 179 alin. (3) și (2) lit. „b” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă propunerea domnului Adrian-Ioan Veștea. președinte al Consiliului Județean Brașov, de introducere a unui număr de 2 puncte la punctul nr. 27 - ..Diverse", al ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.02.2021.

Art.2. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data 26.01.2021, conform Dispoziției nr. 133/18.02.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 26.02.2021, ora 1100.


Contrasemnează


Secretar ge

Maria 1


i! al județului brăveanu


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.133 din data de 18.02.2021

privind convocarea Consiliului Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 26.02.2021 ora 1100

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.l 78 alin. (1), art.179 alin. (1) și (2) lit. “a” și al art.196 alin. (1) lit. “b” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare,

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă Consiliul Județean Brașov în ședință ordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 26 februarie 2021, ora 1100, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

 • 1. Depunerea jurământului de către domnul consilier județean Nistor Horia.

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 28.01.2021.

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov convocată de îndată la data de 04.02.2021.

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea nr.347/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind componența Consiliului Județean Brașov.

 • 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.351/2020 adoptată de Consiliul Județean Brașov privind organizarea comisiilor de specialitate.

 • 6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 132 Rupca-Homorod-Mercheașa-Jimbor-limita județ Harghita km 0+000-18+250”.

 • 7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. George Barițiu nr.4.

 • 8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.!4A din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr.l.

 • 9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.3 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. luliu Maniu nr.3.

 • 10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul lot VIII din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Poarta Schei nr.3.

 • 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean de Istorie Brașov.

 • 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Școlii Populare de Arte și Meserii Tiberiu Brediccanu Brașov.

 • 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov.

 • 15. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului/examenului de ocupare a funcției vacante de conducere de șef secție Secția Clinică Cardiologie II din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Brașov.

 • 16. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursuri lor/examenelor de ocupare a funcțiilor vacante de conducere de șef secție, șef laborator, din cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov.

 • 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic de Dezvoltare al Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie ”Dr. loan Aurel Sbârcea” Brașov pentru perioada 2019-2022.

 • 18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Brașov pentru anul 2021 al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov.

 • 19. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Budila în anul 2021.

 • 20. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului consultativ pentru Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Codlea pentru anul 2021.

 • 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 250.000 lei reprezentând suma acordată Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea Țării Făgărașului, în temeiul contractului de cooperare nr. 12791/2011, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

 • 22. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 330.000 lei reprezentând suma acordată Asociației TDM 2000 Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anul 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

 • 23. Proiect de hotărâre privind aprobarea scăderii din evidențele contabile a sumei de 434.700 lei reprezentând suma acordată Asociației OPTIM Brașov, în temeiul unor contracte de cooperare încheiate în anii 2012 și 2013, la care se adaugă majorări de întârziere calculate pentru această sumă.

 • 24. Proiect de hotărâre privind adoptarea modelului legitimației de ales județean în cadrul Consiliului Județean Brașov.

 • 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea și susținerea financiară a proiectului “DA pentru Educație, DA pentru Viitor!’’, finanțat prin POCU/cod MySMIS2014:135359, derulat de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Brașov - CJRAE în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean (ISJ - lider de proiect).

 • 26. Proiect de hotărâre privind aprobarea semnării de către Consiliul Județean Brașov a Scrisorii de susținere a Parteneriatului pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei și a Unității de management a acesteia.

 • 27. Diverse.Contrasegmează, Secretar GeneraLal Județului

Mari a


irăveanu


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: +40 268 410 777, Fax: +40 268 475 S76 office @jud bra sov. ro, www.j ud brasov. ro

Puncte propuse suplimentar pe ordinea de zi

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 26.02.2021 ’             >                                                                                   S                      î

 • 1. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentele nr. 6C și 6E din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Piața Sfatului nr. 8.

 • 2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru apartamentul nr. 9 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 23.

Vicepreședinte

Șerban Todorică-5 Constantin