Hotărârea nr. 27/2021

Hotărârea nr. 27 – aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcţia de Pază şi Ordine a Judeţului Braşov pentru anul 2021


Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR.27 din data de 4.02.2021

- privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 4.02.2021 *                      *                                       *             1

Analizând Raportul de specialitate nr. 1831/03.02.2021 întocmit de către Direcția Economică/Serviciul Buget și Referatul de aprobare nr. 1831/03.02.2021 inițiat de către președintele Consiliului Județean, prin care se propune aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2021, în sumă de 4.051 lei/agent;

La fundamentarea tarifului lunar de pază/agent s-au avut în vedere cheltuielile lunare pe care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov le efectuează în vederea desfășurării în condiții optime a activității, în concordanță cu modificările legislative, respectiv: cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri și servicii, rezultând astfel un total de cheltuieli lunare de 477.986 lei;

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând adresa nr. 109/03.02.2021, prin care Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov a solicitat aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate, în sumă de 4.051 lei/agent, pentru anul 2021;

Ținând cont de dispozițiile art.28 alin.(l), art.31 din Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției de Pază și Ordine a Județului Brașov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 158/03.04.2017 și Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 21/29.01.2019 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov;

Având în vedere dispozițiile art. 68, alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, art.l alin.(l) din H.G. nr.4/13.01.2021 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, art. 1 alin.(4) din OUG nr.226/2020 privind unele măsuri fiscal -bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, art. 125, art. 126 și art. 164, alin. 1 din Legea nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile, art.l alin.(2M) din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile art. 173 alin.(l) lit.”d” și alin.(5) lit. „g” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art 182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările si completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov, pentru anul 2021, în sumă de 4.051 lei/agent, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Președintele Consiliului Județean asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția de Pază și Ordine a Județului Brașov.


Contrasemnează,


Secretar Generăl al Județului Maria Dumbrăveanu

Anexă la Hotărârea


CJBv nr. 27/202/Secretar Genepfl ajjudețului, MariaEmpjbrăveanu

Tariful lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2021

Nr. crt.

Elemente de calcul

Observații

1

Nr. total de posturi conform statului de funcții, din care: - agenți de pază

126

118

2

Total Venituri lunare

416.540 lei

3.530 lei/lună/agent x 118 agenți

3

Total Cheltuieli - media lunară (3.1 + 3.2)

477.986 lei

3.1

Cheltuieli de personal - media lunară (3.1.1 + 3.1.2)

466.422 lei

3.1.1

Cheltuieli cu salariile (a + b + c)

456.109 lei

a) Salariul de bază

379.347 lei

338.070 lei/lună/agenți + 41.277 lei/lună/personal indirect productiv

b) Spor de noapte

33.040 lei

280 lei/lună/agent x 118 agenți

c) Indemnizația de hrană

43.722 lei

40.946 lei/lună/agenți + 2.776 lei/lună/personal indirect productiv

3.1.2

Contribuții angajator (contribuția asiguratorie pentru muncă 2,25%)

10.313 lei

9.322 lei/lună/agenți + 991 lei/lună/personal indirect productiv

3.2

Cheltuieli cu bunuri și servicii - media lunară

(uniformă și echipament)

11.564 lei

98 lei/lună/agent x 118 agenți

4

Tarif lunar pentru servicii de pază/agent (total cheltuieli lunare: nr. agenți de pază)

4.051 lei

477.986 lei/lună : 118 agenți = 4.051 lei/lună/agent

DIRECȚIA ECONOMICĂ,

Dir. Exec. GabrielaAgafiței


Vizat, Șef Serv. Buget Ramona Broscățan întocmit, Eniko Both................................