Hotărârea nr. 25/2021

Hotărârea nr. 25 – actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” – contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov

Cod F-16


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 Officeudbrasov.ro, www.judbrasov.ro

HOTĂRÂREA NR. 25 din data de 4.02.2021

- privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” - contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 4.02.2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1754/2.02.2021 inițiat de vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, orecum și Raportul de specialitate nr. 1753/2.02.2021, întocmit de către Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice, n care propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții lodernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” - contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean tsrașov;

Văzând adresa nr. 654/13.01.2021 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, precum și Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 449/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria - Viștișoara -Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ 105B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400” și nr. 453/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov;

Luând în considerare avizul CTE nr. 85/2.02.2021, precum și de contractul de finanțare nr. 1510/30.12.2016 și actele adiționale nr. 1/362/15.05.2017 și nr. 2/362/15.05.2017;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.(8), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. III din O.U.G. nr. 214/2020 privind modificarea și completarea art. 10 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală și pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de dezvoltare locală etapa I, precum și ale art. 173 alin. (1), ,'i.”b” și alin. (3) lit ,,f’ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196 alin. (1) lit „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările T. completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici și surselor de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” - contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov, conform Anexei nr. 1 care face parte din prezenta hotărâre.

Art.2.- Hotărârile Consiliului Județean Brașov nr. 449/26.10.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici și a valorii cheltuielilor neeligibile pentru obiectivele de investiții: „Modernizare și reabilitare DJ 102G: Victoria - Viștișoara - Stațiunea Sâmbăta, km 0+000-9+900” și „Modernizare DJ 108B: DJ I05B - Mănăstirea Brâncoveanu - Valea Sâmbetei, km 0+000-1+400” și nr. 453/31.10.2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean DJ 102G, Victoria-Viștișoara Km 0+000-9+900” contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov, se modifică în mod corespunzător.

Art. 3.- Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Drumuri Județene și Servicii Publice și Direcția Economică.


Contrasemnează, Secretar Geiyepal al Județului Maria Dvmbrăveanu

Președinte.


Sectar,


ANEXA NR.l


Adrian loau-Vest


Maria Iruprorăveanu c

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTIȚII

„ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900'' format din :

Tronson 1 „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" finanțat din bugetul

C.J. Brașov

Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900'' finanțat din bugetul

C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1).

Amplasamentul


Drumul județean DJ 102G este situat pe teritoriul administrativ al localităților: Orașul Victoria, satul Viștișoara (comuna Viștea), Comuna Drăguș. Stațiunea Climaterică Sâmbăta, în intravilan și extravilan.

Titularul investiției:      Consiliul Județean Brașov

Beneficiarul investiției:   Consiliul Județean Brașov

Proiectantul general:     S.C. Multimal Serv S.R.L.

 • I. Indicatorii tehnico - economici ai investiției

 • 1. Valoarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+900" după semnarea contractului de execuție nr. 129/13179/26.07.2019 inclusiv actul adițional nr. 1/15067/27.08.2019 este 45.342.130,00 lei inclusiv TVA și este constituită din:

-Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" cu o valoare de 3.790.620,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 3.457.610,00 lei inclusiv TVA.

-Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900 "cu o valoare de 41.551.510,00 lei inclusiv TVA, din care C+M: 37.803.050,00 lei inclusiv TVA.

 • 2. Valoarea totală decontată pentru obiectivul de investiții în sumă de 9.250.485,02 lei cu TVA (TRONSON I + TRONSON 2) formată din:

  • 2.1. Suma de 7.629.962,78 lei cu TVA decontată de la bugetul de stat pe PNDL I. (TRONSON 2)

  • 2.2. Suma de 1.620.522,24 lei cu TVA decontată de la bugetul local CJ BV. (TRONSON 1+2).

 • 3. Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiții (TRONSON l+TRONSON 2) în sumă de 36.091.644,98 lei cu TVA (TRONSON 1+2) din care:

 • - 3.1. Suma de 32.204.059,95 lei cu TVA este necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții de la bugetul de stat PNDL 1. (TRONSON 2).

 • - 3.2. Suma de 3.887.585,03 lei cu TVA este necsară pentru finalizarea obiectivului de investiții de la bugetul local CJ BV. (TRONSON 1+2).

Eșalonarea investitei:

 • - Tronson 1- „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900" cu rest total necesar finalizării de la bugetul Local CJ Brașov în sumă de 2.597.454,91 lei inclusiv TVA.

 • - Anul 2021: 2.597.454,91 lei inclusiv TVA - finanțat din bugetul CJ Brașov

Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Vistisoara, km 0+900 - 9+900 '' cu rest total necesar finalizării de la bugetul LOCAL CJ Brașov în sumă de 33.494.190,07 lei inclusiv TVA.

 • - Anul 2021: 32.204.059,95 lei inclusiv TVA - pentru finanțare de la Bugetul de stat- PNDL 1

 • - Anul 2020: 1.290.130,12 lei inclusiv TVA - finanțat Buget C J. Brașov

Durata de execuție a lucrărilor: 12 luni.

Capacități:

Lungime drum: 9,900 km

Lățimea totală a platformei: 8,00m

Lățime parte carosabilă: 6.00 m cu două benzi de circulație de 3.00 m fiecare

Lățime acostamente: 2 x 0,75m, la care se agaugă 2 x 0,25 benzi de încadrare consolidate. în urma realizării auditului de siguranță rutieră însușit de proiectant.

Panta transversală a părții carosabile: 2,5%

Panta transversală a acostamentelor: 4%

Clasa tehnică: IV

Categoria de importanță: C

Viteza de proiectare: 50 km/h, redusă în zona de munte la 20 - 30 km/h datorită condițiilor dificile de traseu.

 • II. Surse de finanțare

 • -Tronson 1: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000 - 0+900' în valoare de 2.597.454,91 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul CJ Brașov.

 • -Tronson 2: „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+900 - 9+900' în valoare de 33.494.190,07 lei (inclusiv TVA) finanțat din bugetul C.J. Brașov și Bugetul de stat (Program PNDL1) împărțit astfel:

32.204.059,95 lei inclusiv TVA - care se va finanța din PNDL 1 (Bugetul de stat)

1.290.130,12 lei inclusiv TVA - finanțare buget propriu C.J. Brașov___________________________ TOTAL - Sumă necesară pentru finalizarea obiectivului de investiții „ Modernizare DJ 102G Victoria - Viștisoara, km 0+000-9+9001':

Valoarea totală necesară pentru finalizarea investiției: 36.091.644,98 lei (inclusiv TVA).

Sumă necesară pentru finanțare de la PNDL 1 (Bugetul de stat) - 32.204.059,95 lei (inclusiv TVA).

Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov - 3.887.585,03 (inclusiv TVA).

Suma necesară de finanțat suplimentar la Contractul de finanțare nr. 1510/30.12.2016 - PNDL 1 7.629.962,78 lei cu TVA (valoare plătită PNDL) + 32.204.059,95 lei cu TVA (necesar valoare pentru finalizare execuție Tronson 2 conform Anexa 3) - 12.941.250 lei cu TVA (contract finanțare nr.1510/30.12.2016 semnat) = 26.892.772,73 lei cu TVA.

Surse de finanțare propuse spre aprobare:

Valoarea totală a investiției: 45,342,130.00 lei (inclusiv TVA) din care:

-Finanțare de la PNDL 1 (Bugetul de stat) 39.834.022,73 lei (inclusiv TVA).

-Finanțare de la Bugetul local CJ Brașov 5.508.107,27 (inclusiv TVA).

DIRECTOR EXECUTIV D.D.J.S.P

Mihai Lucian Pase

Redactat consilier : Oană Cătălina.