Hotărârea nr. 24/2021

Hotărârea nr. 24 – aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Braşov din data de 4 februarie 2021

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOVB-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro

Cod F-16

HOTĂRÂREA NR.24 din data de 04.02.2021

- privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data de 4 februarie 2021

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință extraordinară la data de 4 februarie 2021;

Analizând Dispoziția nr. 97/02.02.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 04.02.2021, ora 1100;

Având în vedere dispozițiile art. 135, alin. (7), art. 136, alin. (8), art.178 alin. (2), art.179 alin. (3) și (2) lit. „b” și art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:

Art.unic. - Se aprobă ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Brașov din data 4 februarie 2021, conform Dispoziției nr. 97/02.02.2021, emisă de Președintele Consiliului Județean Brașov, privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 04 februarie 2021, ora 1100.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


PREȘEDINTE

Cod: F-05

DISPOZIȚIA NR.97

din data de 02.02.2021

privind convocarea de îndată a Consiliului Județean Brașov în ședință extraordinară care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 04 februarie 2021 ora 1l00

Președintele Consiliului Județean Brașov;

în temeiul art.178 alin.(2), art.179 alin.(3) și art.196 alin.(l) lit.b din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ cu completările și modificările ulterioare;

DISPUNE:

Art.unic. - Se convoacă de îndată Consiliul Județean Brașov în ședință extraordinară, care se va desfășura prin intermediul platformei on-line ZOOM, la data de 04 februarie 2021 ora 1100 cu următoarea

ORDINE DE ZI:

  • 1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și sursele de finanțare pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 102G Victoria-Viștișoara km 0+900-9+900” - contract finanțat prin PNDL 1 + Buget Consiliul Județean Brașov.

  • 2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor propuse pentru plata cotizațiilor către Asociațiile și Fundațiile în care UAT Județul Brașov are calitatea de membru, pe anul 2021.

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului lunar pentru serviciile de pază prestate de Direcția de Pază și Ordine pentru anul 2021.    Contrasemnează,