Hotărârea nr. 23/2021

Hotărârea nr. 23 – privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024.

Jddetol Brașov 7                  >


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007

Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office @j u d b rasov. ro, www.judbrasov.roCod F-16


HOTĂRÂREA NR. 23 din data de 28.01.2021

- privind validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.01.2021

Analizând referatul de aprobare nr. ad. 21589/30.12.2020 propus de președintele consiliului județean precum și raportul de specialitate nr. ad. 21589/30.12.2020 întocmit de către Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul prin care se propune validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024;

Ținând cont de:

-Adresa înregistrată sub nr. ad. 21589/30.12.2020 a Comitetului de organizare constituit prin Ordinul Prefectului Județului Brașov nr. 973/08.12.2020 prin care se solicită plenului consiliului județean validarea desemnării nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024;

-Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 432/2020 privind desemnarea nominală a șase consilieri județeni ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov,

-Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Brașov nr. 749/2020 privind desemnarea celor trei reprezentanți ai comunității în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Județului Brașov;

Văzând avizele comisiilor de specialitae ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Având în vedere dispozițiile art. 7, art. 8 și art. 19 din H.G. nr. 787/2002 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a autorității teritoriale de ordine publică, coroborat cu prevederile art. 17 și art. 20 din Legea 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196 alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l, - Se validează desemnarea nominală a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2, - Se validează componența comisiilor de lucru ale Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. - Pentru activitatea în plen și în comisii, membri Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov beneficiază de o indemnizație lunară în cuantum de 10% din indemnizația președintelui consiliului județean.

Art.4. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Administrație Publică și Relații cu Publicul, Direcția Economică si Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Brașov.

5                                                                                                                                          î


Contrasemnează,

Secretar generalul județului, Maria Dumfrrăveanu

Anexa Nr. 1 la HCJ nr. 23/28.01.2021


Președinte,Secretar general, Maria Dnnibrăveanu


• Componența Autorității Teritoriale de Ordine Publică Brașov pentru legislatura 2020-2024:

 • 1 Sterpu Ciprian - președinte ATOP Brașov, consilier județean

 • 2 Aldea Nicolae - membru, director executiv Poliția Locală Brașov

 • 3 Diaconu Daniel-Nicolae - membru, consilier județean

 • 4 Flucuș Valentin - membru, șeful Inspectoratului Județean de Poliție Brașov

 • 5 Folea Adrian Laurențiu - membru, subprefect al județului Brașov

 • 6 Ghiza Electra - membru, reprezentant al comunității

 • 7 latan Adrian - membru, consilier județean

 • 8 Leonte Cătălin - membru, consilier județean

 • 9 Mara Iulian - membru, reprezentant al comunității

 • 10 Marciu Lucian-Dumitru - membru, șeful Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Țara Bârsei”

 • 11 Mohaci Mihai - membru, reprezentant al comunității

 • 12 Paliștan Cristian Elly - membru, șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean ”Nicolae Titulescu”Brașov

 • 13 Stoianovici Marius-Mihail - membru, consilier județean

 • 14 Veștea Adrian-Ioan - membru, consilier județean

 • 15 Zaharia Radu - membru, reprezentantul Corpului Național al Polițiștilor 5   9

  Președinte, 9                7


  Secretar general,  Maria Dumbrăveanu


  • Componența comisiilor de lucru:


Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții:

 • 1 Sterpu Ciprian

 • 2 Diaconu Daniel Nicolae

 • 3 Mara Iulian

 • 4 Flucuș Valentin

 • 5 Marciu Lucian-Dumitru

Comisia de planificare stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali:

 • 1 latan Adrian

 • 2 Veștea Adrian-Ioan

 • 3 Mohaci Mihai

 • 4 Folea Adrian Laurentiu

 • 5 Palistan Cristian Elly

Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanta si drepturile omului:

 • 1 Leonte Cătălin

 • 2 Stoianovici Marius-Mihail

 • 3 Ghiza Electra

 • 4 Zaharia Radu

 • 5 Aldea Nicolae