Hotărârea nr. 22/2021

Hotărârea nr. 22 – privind aprobarea statului de funcții al Direcţiei Judeţene Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR.22 din data de 28 ianuarie 2021

privind aprobarea Statului de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr.606/20.01.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr.ad.606/20.01.2021, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare prin care se propune spre aprobare Statul de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov;

Având în vedere faptul că la nivelul Statului de funcții s-au propus modificări prin transformarea unor funcții publice de execuție;

Luând în considerare dispozițiile Legii-cadru a salarizării nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, art.38 din O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene și prevederile art. 173, alin.2, lit.c și art.191, alin.2, lit.a din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform dispozițiilor art.136, alin.8, lit.c din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 182 și art. 196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă Statul de funcții al Direcției Județene Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Răspunderea privind stabilirea salariilor de bază individuale precum și a celorlalte drepturi salariale revine conducătorului instituției.

Art. 3 - Cu data prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr.395/27.11.2020, privind aprobarea statului de funcții al Direcției Județeane Comunitare de Evidență a Persoanelor Brașov, își încetează aplicabilitatea.

Art. 4 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare și Direcția Județeană Comunitară de Evidență a Persoanelor Brașov.


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV                                                              Aprobat,

Anexa nr.......IaHCJBVnr................................ Secretar generalal județului,                    Președinte,

Maria Dnmurăveanu                   Adrian-Ioan Veștea

STAT DE FUNCȚII                  /

Aparatul propriu al DIRECȚIEI JUDEȚENE COMUNITARE DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR BRAȘOV

Funcția.deconducerc

. Funcția'de execuție

i^**3*^kf*i,*a*'

('Studii/

Grad/-, . Treaptă -profesională

Grad profesional

Nr/SosturL;

Funcții publice de conducere

4

1

Director executiv

s

II

1

2

Șef serviciu

s

II

3

Funcții publice de execuție                                                                          33

1

Consilier juridic

s

1

superior

2

3

Inspector

s

I

superior

1

4

Consilier achiziții publice

s

I

superior

2

Consilier

s

I

superior

12

5

Consilier

s

I

principal

5

Consilier juridic

s

I

asistent

1

6

Consilier

s

I

asistent

6

Consilier achiziții publice

s

1

asistent

1

Consilier

s

1

debutant

1

7

Referent

M

III

superior

2

Posturi în regim contractual                                                                         5

1

îngrijitor

M/G

I

1

2

Șofer

M/G

I

1

3

Arhivar

M

IA

1

4

Muncitor calificat

M

II

1

5

Consilier

S

I

1

Total aparat propriu                                                                            42