Hotărârea nr. 21/2021

Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Brașov.

Județul Brașov > >


CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.roCod F-16

HOTĂRÂREA NR.21 din data de 28.01.2021

privind aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28 ianuarie 2021;

Analizând Referatul de aprobare nr. 1072/21.01.2021 inițiat de către Președintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate nr. 1072/21.01.2021, întocmit de către Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare, prin care se propune spre aprobare statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021;

Luând în considerare prevederile art.41, alin. (1), alin. (2) și alin. (7) din Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin H.G.R. nr. 286/2011 cu modificările și completările ulterioare, dispozițiile art. 144 din H.G.R. nr. 611/2008 privind aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, precum și dispozițiile Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 1932/2009 privind aprobarea Regulamentului privind organizarea și desfășurarea examenului de promovare în clasă a funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 173 alin. (1) lit. „a” și ale alin. (2) lit. „c”, ale art. 480, alin. (1), din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit. „a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. - Se aprobă statul de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Brașov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2021.

Art. 2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare.


Contrasemnează,


Secretar general^ județului Maria Duflrorăveanu

Red: BC

Se difuzează la:

 • 1 ex.- Instituția Prefectului Județul Brașov

 • 2 ex.- Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare -                ('c    / 2c 1/

 • 2 ex.- Colecție                                                          z -    '


  CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV


  Anexă

  Aprobat cf. HCJBVnr.:


  F 94


  APROBAT


  In ședința din data de:  SECRETAR GENERAUML JUDEȚULUI MARIA DUMjrkAVEANU


STAT DE FUNCȚII

Aparatul de specialitate ai Consiliului Județean Brașov

IANUARIE 2021

Nr, crt

Funcția de conducere

Funcția de execuție

Grad profesional / grad salarizare

Nivel Studii

Nr. posturi

Funcții de demnitate publică

3

1

Președinte

s

1

2

Vicepreședinte

s

2

Aparat de Specialitate

3 (Administrator public

s

1

Total

169

4

Secretar General al Județului

II

s

1

5

Manager Public

superior

s

2

Func

ii publice de conducere

23

6

Arhitect sef

II

s

1

7

Director executiv

II

s

6

8

Director exec adjunct

II

s

2

9

Șef serviciu

II

s

10

10

Șef Birou Audit Public Intern

II

s

1

11

Șef birou

II

s

3

Fund

ii publice de execuție

143

12

Consilier

superior

s

97

13

Consilier achiziții publice

superior

s

11

14

Consilier

principal

s

4

15

Consilier achiziții publice

principal

s

3

16

Consilier

asistent

s

8

17

Auditor

superior

s

5

18

Consilier juridic

superior

s

12

19

Referent de specialitate

superior

SSD

2

20

Referent

superior

M

1

Posturi in regim contractual

57

21

Director

II

s

1

22

Șef serviciu

I

s

1

23

Sef Birou Cabinet Președinte

II

s

1

24

Șef Birou

II

s

1

25

Consilier

IA

s

13

26

Consilier

I

s

4

27

Consilier

II

s

4

28

Consilier

D

s

1

29

Inspector de specialitate

IA

s

1

30

Inspector de specialitate

I

s

1

31

Inspector de specialitate

II

s

1

32

Referent

IA

M

1

33

Casier

M/G

1

34

Șofer

I

M/G

5

35

Muncitor calificat (telefonistă)

II

M/G

1

36

Muncitor calificat (leaator manual)

II

M/G

1

37

Muncitor calificat

II

M/G

1

38

Funcționar

M/G

1

39

Salvator montan

I

M

9

40

Salvator montan

III

G

1

41

îngrijitor

M/G

4

42

Paznic

M/G

3

APARAT DE SPECIALITATE

227

TOTAL DE APARAT DE SPECIALITATE SI DEMNITARI

230

Serviciul Resurse Umane, Strategii de Informatizare,

Vizat: Șef Serviciu, Duicu Claudia Elena \


întocmit: Consilier, Neamțu Paula Alexandrina'