Hotărârea nr. 20/2021

Hotărârea nr. 20 – privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov şi a Preşedintelului Consiliului Judeţean Braşov, în unele litigii, pentru anul 2021.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA Nr. 20 din data de 28.01.2021

privind aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2021

Consiliul Județean Brașov, întrunit în ședință ordinară la data de 28.01.2021

Analizând Raportul de specialitate nr.ad. 1097/21.01.2021, întocmit de către Direcția Juridică/Serviciul Juridic Contencios și Referatul de aprobare nr. 1097/21.01.2021 inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, prin care se propune aprobarea continuării serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2021;

Ținând cont de avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile art. 1, alin. (1) și (2), lit “b” din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, actualizată, art.109 din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în conformitate cu prevederile Legii ne.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.”a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă continuarea serviciilor juridice de asistență și reprezentare a Consiliului Județean Brașov, a Județului Brașov și a Președintelui Consiliului Județean Brașov în unele litigii, pentru anul 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică.
Contrasemnează,


Secretar General al Județului Maria Dmnbrăveanu

aveanu

NR^'^ xCRT.

CONTRACT

DOSAR

STADIU DOSAR/ TERMEN

Estimare ore

1.

1322591/23.03.2017

1663/62/2017

Reclamant

UAT JUD BRAȘOV

Vs Curtea de Conturi

Pentru formularea recursului și reprezentare la Curtea de Apel Brașov.

40 ore

2.

1322579/21.02.2017

(corecție migrare date)

8322/2/2017

recurent:Consiliul

Județean Brașov

pârât Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale

Dosar în curs de soluționare la înalta Curte de Casație și Justiție

7 ore

3.

754399/03.06.2015

(insolvență Gotic)

895/62/2015

Creditor Județul Brașov

895/62/2015/a8

Atragere răspundere administrator

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

60 ore

6.

2125463/31.05.2019

(recuperare sume proiect Registru Agricol Electronic

l.Dos.nr.15317/197/2019

reclamant: UAT JUD. BV pârâte:

UAT Orașul Ghimbav UAT Orașul Zărnești UAT Comuna Teliu (recuperare contravaloare servicii mentenanță)

Dosar în curs de soluționare la Curtea de Apel Brașov

10 ore

2.Dos.nr.6097/3/2020

Reclamant: UAT Jud.

Brașov

pârâtă:

Siveco România SA (recuperare corecție financiară)

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul București

15 ore

3.Dos.nr.5071/62/2019 Reclamant: UAT Jud.

Brașov

pârâte: DAT -urile (recuperare corecție financiară)

Dosar în curs de soluționare la Tribunalul Brașov

30 ore

Director executiv

Claudia Crăciun

ANEXA PREȘEDINTE esteaSECRET Maria Du
Vizat:Director executiv adjunct:!,oredana luga


Red.Șef serviciu:Mariana Monc   z 2 ex.