Hotărârea nr. 18/2021

Hotărârea nr. 18 – privind neexercitarea de către Județul Brașov a dreptului de preemțiune pentru apartamentul nr.2 din imobilul monument istoric situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3.

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV B dul Eroilor nr. 5, Brașov, România, 500007 Telefon: + 40 268 410 777, Fax: +40 268 475 576 office@judbrasov.ro, www.judbrasov.ro


Cod F-16


HOTĂRÂREA NR. 18 din data de 28.01.2021

- privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr.148129 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5352/1/2, 5352/2/2, 5352/6/2

Consiliul Județean Brașov întrunit în ședință ordinară la data de 28.01.2021 ,     ,         11

Analizând Referatul de aprobare nr.946/20.01.2021, inițiat de către vicepreședintele Consiliului Județean Brașov și Raportul de specialitate înregistrat cu nr.ad.946/20.01.2021 întocmit de către Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu privind neexercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Brașov pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr. 148129 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5352/1/2, 5352/2/2, 5352/6/2, evidențiat în Lista Monumentelor istorice 2015, cu denumirea Casa, datare sec.XVIII, poz.144, cod LMI2015 BV-II-m-B-11311;

Luând în considerare cererea înregistrată cu nr.946/19.01.2021, privind intenția de vânzare a apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr.3 la un preț de 50.000 euro, precum și adresa Ministerului Culturii - Direcția Județeană pentru Cultură Brașov, privind neexercitarea dreptului de preemțiune al statului român pentru imobilul din mun. Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.3, județul Brașov, evidențiat în Lista Monumentelor istorice 2015, cu denumirea Casa, datare sec.XVIII, poz.144, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11311;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Brașov, conform art. 136, alin. (8), lit. “c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu completările și modificările ulterioare, prevederile Legii nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 173 alin.l lit.(f) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.182 și art.196, alin.(l), lit.a din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Județul Brașov nu își exercită dreptul de preemțiune pentru achiziționarea apartamentului nr.2 din imobilul monument istoric, situat în municipiul Brașov, str.Nicolae Bălcescu nr.3, județul Brașov, înscris în CF nr.148129 -C1-U2 Brașov, nr. topografic 5352/1/2, 5352/2/2, 5352/6/2, evidențiat în Lista Monumentelor istorice 2015, cu denumirea Casa, datare sec.XVIII, poz.144, cod LMI 2015 BV-II-m-B-11311.

Art.2. - Președintele Consiliului Județean Brașov asigură aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin Direcția Juridică/Biroul Patrimoniu.

PREȘEDINTE

Lrnui-Toa^V eșteaContrasemnează, Secretar gene/ai al județului Maria Dwtnbrăveanu